eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › 4/TP/23 - DOSTAWY PRODUKTÓW MLECZARSKICH, SERÓW, TŁUSZCZY ORAZ JAJ KURZYCH DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE.Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
4/TP/23 - DOSTAWY PRODUKTÓW MLECZARSKICH, SERÓW, TŁUSZCZY ORAZ JAJ KURZYCH DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W RZESZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000590467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Załęska 76

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-322

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 858 07 00

1.5.8.) Numer faksu: 17 853 54 20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_rzeszow@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zk_rzeszow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

4/TP/23 - DOSTAWY PRODUKTÓW MLECZARSKICH, SERÓW, TŁUSZCZY ORAZ JAJ KURZYCH DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9da19862-e4da-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245595

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00144395/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawy produktów mleczarskich, serów, tłuszczy oraz jaj kurzych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00195311

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2232/4/TP/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 216746,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE I – PRODUKTY MLECZARSKIE
1. Mleko krowie - CPV 15511000-3.
UHT sterylizowane, 2% tłuszczu. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od daty dostawy. Opakowanie jednostkowe: 1 l. Ilość: 35 l.
2. Śmietana - CPV 15512200-2.
18% tłuszczu, łagodnie ukwaszona, naturalnie gęsta. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od daty dostawy. Opakowanie jednostkowe do 5 kg. Ilość: 1 100 kg.
3. Twaróg półtłusty krajanka – CPV 15542100-0.
produkt wykonany z mleka krowiego, konsystencja jednolita, zwarta, bez grudek. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy. Opakowanie jednostkowe: 1 kg. Ilość: 5 000 kg.
4. Jogurt naturalny bez cukru – CPV 15551310-1.
produkt wykonany z mleka pasteryzowanego, zawierający kultury bakterii jogurtowych. Termin przydatności
do spożycia nie mniej niż 14 dni od daty dostawy. Opakowanie jednostkowe do 500 g. Ilość: 900 kg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15511000-3 - Mleko

15512200-2 - Śmietana tłusta

15542100-0 - Ser twarogowy

15551310-1 - Jogurt bez dodatków substancji smakowych

4.5.5.) Wartość części: 81626,20 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE II - SERY
1. Ser topiony kostka – CPV 15542200-1.
Ser topiony (bloczki, kostka długa, różne smaki) – skład podstawowy: ser, mleko. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od daty dostawy. Opakowanie jednostkowe: 100 g. Ilość: 580 kg.
2. Serek kanapkowy do smarowania pieczywa – CPV 15545000-0.
serek twarogowy, różne smaki, zawartość tłuszczu min. 18% w 100 g. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od daty dostawy. Opakowanie jednostkowe od 125 do 200 g. Ilość: 1 800 kg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15540000-5 - Produkty serowarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15542200-1 - Ser miękki

15545000-0 - Pasty serowe do smarowania

4.5.5.) Wartość części: 42200,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE III - TŁUSZCZE
1. Olej uniwersalny - CPV 15411100-3.
olej przejrzysty. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 2 miesiące od daty dostawy. Opakowanie jednostkowe: butelki z tworzyw sztucznych o objętości do 10 l. Ilość: 1 500 l.
2. Tłuszcz roślinny do smarowania pieczywa - CPV 15431000-8.
produkt będący miksem tłuszczy roślinnych (min. 40%) i mlecznych. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 2 miesiące od daty dostawy. Opakowanie jednostkowe: kostka 200 g. Ilość: 5 300 kg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15411100-3 - Olej roślinny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15431000-8 - Margaryna i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 73420,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE IV – JAJA KURZE
Jaj kurzych – CPV 03142500-3.
Jaja kurze klasa A (M) (waga 53 – 63 gram) Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 20 dni od daty dostawy. Ilość: 30 000 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 19500,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 81626,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 115105,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 81626,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SMAK Serwis Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8151512446

7.3.3) Ulica: ul. Boczna Kasprowicza 11

7.3.4) Miejscowość: Łańcut

7.3.5) Kod pocztowy: 37-100

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 81626,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-01 do 2023-09-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 42200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49110,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 42200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wytwórnia Makaronu Kazimierz Chrzanowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8170006514

7.3.3) Ulica: ul. Kolejowa 13

7.3.4) Miejscowość: Przecław

7.3.5) Kod pocztowy: 39-320

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 42200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-01 do 2023-09-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 73420,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 77100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 73420,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SMAK Serwis Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8151512446

7.3.3) Ulica: ul. Boczna Kasprowicza 11

7.3.4) Miejscowość: Łańcut

7.3.5) Kod pocztowy: 37-100

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 73420,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-01 do 2023-09-30

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jerzy Szkaradek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7342409948

7.3.3) Ulica: ul. Krakowska 55

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-01 do 2023-09-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Brak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.