eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rabka-Zdrój › Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Spółki Zakłady Komunalne Sp. z o. o. w Rabce-ZdrojuOgłoszenie z dnia 2022-07-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Spółki Zakłady Komunalne Sp. z o. o. w Rabce-Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "ZAKŁADY KOMUNALNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490076704

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 46 B

1.5.2.) Miejscowość: Rabka-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: (18)2677395

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zku@rabka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zk.rabka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Usługi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Spółki Zakłady Komunalne Sp. z o. o. w Rabce-Zdroju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f61b952-f782-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00245354

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00094119/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Spółki Zakłady Komunalne Sp. z o. o. w Rabce-Zdroju

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00231094/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZK.ZP.06.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Spółki Zakłady Komunalne Sp. z o. o. w Rabce-Zdroju
2. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
09300000-2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 elektryczność
65310000-9 przesył energii elektrycznej
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej.
3.1.2. Szczegółowy wykaz obiektów (tj. punktów poboru/miejsc dostarczania energii elektrycznej) Zakładów Komunalnych Spółka z o. o. w Rabce-Zdrój wraz z podstawowymi parametrami technicznymi i planowanym szacunkowym zużyciem zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.
3.1.3. Składający ofertę winien mieć zawartą umowę GUD (Generalną Umowę Dystrybucyjną) z Tauron Dystrybucja S.A., Zamawiający posiada punkty odbioru OSD w Tauron Dystrybucja S. A.
3.1.4. Szacowane zużycie energii w terminie zamówienia (12 miesięcy) z prawem opcji wynosi 145,200 MWh. Podane planowane zużycie energii elektrycznej jest wartością szacunkową i Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu wskazanych ilości. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej określoną wg wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego i cen określonych w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie prawo poboru mniejszej ilości energii elektrycznej, w zależności od bieżącego zapotrzebowania, w stosunku do ilości energii elektrycznej określonej w opisie przedmiotu zamówienia, co może wpłynąć na ostateczną wartość całej umowy. Szacunkowa ilość służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Zakres przedmiotu umowy może zostać ograniczony, jednak nie więcej niż o 50 % w stosunku do podstawowej szacunkowej ilości objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku gdyby ograniczenie zakresu umowy przekroczyło dopuszczalne 50 %, Zamawiający w ostatnim okresie rozliczeniowym wypłaci Wykonawcy wyrównanie do kwoty odpowiadającej minimalnej wielkości zamówienia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej (szacunkowej) ilości energii elektrycznej.
3.1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia łącznej ilości energii elektrycznej w zależności od zapotrzebowania o maksymalnie 10% korzystając z prawa opcji. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego i uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego na dostawę energii elektrycznej.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamawiający zastrzega, iż jednostkowa cena MWh, podana przez Wykonawcę w ofercie w części dotyczącej zakresu opcjonalnego, nie może być wyższa, niż jednostkowa cena MWh wskazana przez Wykonawcę w części dotyczącej zakresu podstawowego.
3.1.6. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i Zamawiającego (Odbiorcy) umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane przez Zamawiającego (po zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej) dane do zmiany sprzedawcy. Warunkiem rozpoczęcia dostaw we wskazanym terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązującej umowy na sprzedaż energii elektrycznej.
3.1.7. Przedmiot zamówienia nie obejmuje usług dystrybucji. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
3.1.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych). Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania faktur na podstawie odczytów z faktur dystrybucyjnych. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym wedle ceny jednostkowej wynikającej z oferty w terminie i na zasadach opisanych w treści załączonych do niniejszej SWZ wzorów umów.
3.1.9. Okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru jest miesięczny.
3.1.10. Wykonanie umowy musi odbywać się dla każdego punktu poboru/miejsca dostarczania energii elektrycznej i w każdej grupie taryfowej dla obiektów wyszczególnionych w załączniku nr 1.
3.1.11. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia.
3.1.12. Sprzedaż i dostawa energii elektrycznej musi odbywać się zgodnie ze standardami i obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 716 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.
4. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp, polegające na powtórzeniu podobnych dostaw.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 ust. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych. Stosownie do powołanego artykułu Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
Cena najkorzystniejszej oferty (221 981,76 zł) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (211 560,00) i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 221981,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 330141,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.