eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › Dostawa fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we WłocławkuOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910041776

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Komunalna 4

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 54/412 18 05

1.5.8.) Numer faksu: 54/ 412 18 04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: saniko@saniko.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.saniko.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka odpadami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b2b29d6-0102-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245330

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1b2b29d6-0102-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W prowadzonym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub w
uzasadnionych przypadkach i wskazanych w SWZ, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail:
saniko@saniko.com.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl., z
zastrzeżeniem że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia.
2) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), przy czym Zamawiający zaleca przesyłanie danych w formacie .pdf
3) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia - link:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu.
6) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8) Zamawiający nie posługuje się interaktywnym formularzem oferty przewidzianym przez Platformę e-Zamówienia.
9) Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
10) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
11) Szczegółowe informacje dotyczące korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdziale XIV (oraz w przypadku składania ofert - w Rozdziale XV) SWZ oraz regulaminach i instrukcjach tam wskazanych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod@saniko.com.pl, tel. 54/412-38-75;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZ.ZP.08/31/05/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego (PE-HD), przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych i selektywnych typu:
1. metale i tworzywa sztuczne, 1 100 l, kolor żółty, 100 szt.
2. papier, 1 100 l, kolor niebieski, 200 szt.
3. komunalne, 1 100 l, kolor antracyt lub grafit, 500 szt.
4. komunalne, 660 l, kolor antracyt lub grafit, 100 szt.
5. komunalne, 120 l, kolor antracyt lub grafit, 1 500 szt.
6. biodegradowalne, 120 l, kolor brązowy, 600 szt.
7. biodegradowalne, 240 l, kolor brązowy, 600 szt.
8. komunalne, 240 l, kolor antracyt/grafit, 800 szt.
9. papier, 240 l, kolor niebieski, 100 szt.
10. metale i tworzywa sztuczne, 240 l, kolor żółty, 100 szt.
11. szkło, 240 l, kolor zielony, 100 szt.
2. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, zwana dalej: „baza techniczna”.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i wymagania techniczne, które winny spełniać pojemniki objęte przedmiotem zamówienia, określa Rozdział VI SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w Rozdziale XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw zrealizował dostawy pojemników z tworzywa sztucznego PE-HD na odpady w minimalnych ilościach:
- 120 litrów - 4000 sztuk,
- 240 litrów - 3000 sztuk,
- 1100 litrów - 1000 sztuk.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu wykonanych dostaw (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale IX pkt. 2 ppkt. 4) SWZ. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) wypełniony przez Wykonawcę „Formularz parametrów technicznych pojemników”; stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.
Brak spełnienia wymaganych parametrów technicznych przez pojemniki oferowane przez Wykonawcę spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
2) ważny Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dla pojemników objętych przedmiotem zamówienia;
3) ważny Certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN-840;
4) ważny Certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi dotyczącymi nośności pojemników objętych przedmiotem zamówienia, które zostały określone w Rozdziale VI pkt. 4 ppkt. 1 SWZ. Przedmiotowy certyfikat winien wskazywać nośność pojemników objętych przedmiotem zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) wypełniony przez Wykonawcę „Formularz parametrów technicznych pojemników”; stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.
Brak spełnienia wymaganych parametrów technicznych przez pojemniki oferowane przez Wykonawcę spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
2) ważny Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dla pojemników objętych przedmiotem zamówienia;
3) ważny Certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN-840;
4) ważny Certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi dotyczącymi nośności pojemników objętych przedmiotem umowy, które zostały określone w Rozdziale VI pkt. 4 ppkt. 1 SWZ. Przedmiotowy certyfikat winien wskazywać nośność pojemników objętych przedmiotem zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XII pkt. 3 SWZ – Załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy);
2) Wykaz rozwiązań równoważnych (jeśli dotyczy);
3) Dokument wniesienia wadium, w przypadku wniesienia wadium w jednej z form, o których mowa w Rozdziale XVI pkt. 3 tiret 2-4 SWZ.
4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);
- gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
- w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć
do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
− pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Ochrony Środowiska S.A. /Włocławek, numer rachunku: 40 1540 1069 2106 8700 2743 0005, w tytule przelewu wpisując: „Wadium w postępowaniu na dostawę pojemników z tworzywa sztucznego na odpady”. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego);
− gwarancjach bankowych;
− gwarancjach ubezpieczeniowych;
− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, korespondencja prowadzona będzie
wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w
art. 117 ust. 4 ustawy PZP (dotyczy ).
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w
Rozdziale XI pkt. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
6. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to warunek określony w pkt. 2 ppkt. 4) SWZ
musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną. Nie sumuje się doświadczenia zawodowego –
argumentacja na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2014 r. [sygn. akt: KIO 1495/14].
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający, działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia;
2) nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku, zmiany stawki podatku VAT z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
3) nastąpi zmiana osób reprezentujących strony w umowie;
4) nastąpi przesunięcie terminu realizacji dostaw maksymalnie do 3 m-cy w przypadku gdy Zamawiający nie wybierze wszystkich ilości pojemników w terminie 12 m-cy od daty podpisania niniejszej umowy;
5) nastąpi zmiana terminu realizacji, w przypadku zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. stan zagrożenia epidemicznego) niezależnego od stron umowy, które uniemożliwiłoby terminowe wykonanie zamówienia. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, w szczególności siłą wyższą będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon Wykonawcy;
6) nastąpi zmiana w ilościach pojemników stanowiących przedmiot umowy, polegająca na zmniejszeniu ilości dostaw danego rodzaju pojemnika przy jednoczesnym zwiększeniu ilości dostaw innego rodzaju pojemnika, z zastrzeżeniem, że zmiana ta może skutkować zmniejszeniem lub wzrostem wartości umowy maksymalnie do 3% wartości, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;
3. Zamawiający, zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy PZP, dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wysokości wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. W takim przypadku poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 3%. Zmiana wynagrodzenia w tym przypadku może nastąpić nie wcześniej niż po 6 miesiącach od zawarcia umowy i nie częściej niż raz w okresie trwania umowy. Zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia dokonana w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia może wynosić nie więcej niż 3%;
4. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia, wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
5. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku o zamianę zawierającego w szczególności: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy.
6. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie posługuje się interaktywnym formularzem oferty przewidzianym przez Platformę e-Zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.