eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciechocin › Kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej z obowiązkiem odkupu wytworzonej energii elektrycznej z instalacji OZEOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej z obowiązkiem odkupu wytworzonej energii elektrycznej z instalacji OZE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ciechocin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118572

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ciechocin 172

1.5.2.) Miejscowość: Ciechocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-408

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 566837781

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ciechocin@ciechocin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ciechocin.bip.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej z obowiązkiem odkupu wytworzonej energii elektrycznej z instalacji OZE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aaa1fc2c-006a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245288

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025390/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej z obowiązkiem odkupu wytworzonej energii elektrycznej z instalacji OZE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ciechocin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ciechocin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej
pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ciechocin
2. Składanie dokumentów w postępowaniu z wyjątkiem oferty, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza ,,WYŚLIJ
WIADOMOŚĆ” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.
3. Za datę złożenia dokumentów o których
mowa w ust. 2, przyjmuje się kliknięcie przycisku ”WYŚLIJ WIADOMOŚĆ” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana do Zamawiającego. 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych za pośrednictwem platformy zakupowej o której mowa w
ust. 1, opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl oraz Instrukcji dla Wykonawców platformazakupowa.pl, dostępnych na
stronie dotyczącej danego postępowania oraz stronie głównej Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl
5. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów
przy
maksymalnej wielkości 150 MB. 6. Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 2452)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

wyspecjalizowany charakter zamówienia, użycie środków komunikacji elektronicznej wymaga narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne lub nie są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji (art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: nie dotyczy

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): wyspecjalizowany charakter zamówienia, użycie środków komunikacji elektronicznej wymaga narzędzi, urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne lub nie są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji (art. 65 ust.
1 pkt 1 ustawy) przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO2); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;• nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 1)
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KIR.271.1.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa energii elektrycznej z obowiązkiem odkupu wytworzonej energii elektrycznej wytworzonej z instalacji OZE.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz 1085 z późn. zm.) do punktów poboru określonych w załączniku nr. 2 do SIWZ zestawienie zbiorcze punktów poboru.
3. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej, które będą świadczone na podstawie odrębnie zawartych umów pomiędzy Zamawiającym i lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

4. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) Gmina Ciechocin działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego porozumienia w imieniu niżej wymienionym jednostek.
a) Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Ciechocinie;
b) Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu
5. Okres trwania zamówienia: po skutecznym rozwiązaniu umów, na podstawie których dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną, po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, wejściu w życie umów świadczenia usług dystrybucji energii oraz po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD do 31.12.2025 r.
6. Szacunkowa ilość dostarczonej energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 918 798,97
kWh (+/- 20%), w tym:
a) Energia całodobowa – 59 245,18 kWh,
b) Energia szczytowa – 67 386,70 kWh,
c) Energia pozaszczytowa – 792 167,10 kWh.
7. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może obiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla Zamawiającego (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej umowie
8. Wykonawca jednocześnie będzie zobowiązany do odkupu, energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE Zamawiającego w okresie od rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do 31 grudnia 2025 r
9. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczne w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 2500).
10. Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych energii elektrycznej opisanych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczne w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r.
11. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej (netto), tj. energia całodobowa, energia szczytowa, energia pozaszczytowa.
12. Obecnym sprzedawcą energii dla punktów poboru energii elektrycznej wyszczególnionych w Załączniku nr 7 do SIWZ jest sprzedawca rezerwowy. Zamawiającego poprzednio obowiązywały umowy z Orange Energia Sp. z o.o. Umowy była zawarta na czas określony tj. od dnia do dnia 31.12.2022 r.
13. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) dla PPE objętych niniejszym postępowaniem jest ENERGA OPERATOR S.A.
14. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i Zamawiającego (odbiorców) umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uwaga: Wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane przez Zamawiającego (po zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej) dane do zmiany sprzedawcy.
15. Zamawiający dopuszcza udzielenie Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.
16. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne wygaśnięcie dotychczas obowiązującej umowy na sprzedaż energii elektrycznej.
17. W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy nastąpią zmiany w zakresie Nabywcy / Odbiorcy faktury wymagające zawarcia nowej umowy dystrybucyjnej, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia OSD oświadczenia o zgodzie na zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji lub zawarcia w imieniu odbiorcy umowy dystrybucji, na co Zamawiający udzieli stosownego Pełnomocnictwa.
18. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot:
09310000-5 Elektryczność;
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
19. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej zużywanej w punktach poboru energii Zamawiającego.
20. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej określonej w załącznikach do SWZ.
21. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej.
22. Wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę.
23. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z udziałem podwykonawców.
24. Rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną dokonywać się będą na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminach stosowanych przez OSD wg ceny zawartej w ofercie.
25. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
26. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej zużywanej w punktach poboru energii Zamawiającego.
27. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia.
28. Wykonawca może zawrzeć oddzielną umowę na podstawie, której dokona odkupu energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych.
29. Zamawiający wymaga aby dostarczana przez Wykonawcę energia elektryczna pochodziła w całości z odnawialnych źródeł energii (OZE). Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie w Formularzu ofertowym oraz w terminie 6 miesięcy od daty zakończenia dostaw energii elektrycznej udokumentować pochodzenie dostarczonej energii elektrycznej przedstawiając Zamawiającemu gwarancje pochodzenia dla dostarczonej w ramach umowy energii.
30. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
31. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 punktów.
Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Kryterium „Cena” (C)
Liczba punktów uzyskanych w tym kryterium będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
C = Cmin x 100% przy czym 1% odpowiada 1 pkt
Co
gdzie
• C – liczba punktów ocenianej oferty dla kryterium „Cena”,
• Cmin – najniższa cena (cena oferty brutto za wykonanie całości zamówienia) spośród ocenianych ofert niepodlegających
odrzuceniu,
• Co – cena (cena oferty brutto za wykonanie całości zamówienia) oferty ocenianej,
• 100% - waga kryterium.
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz przedmiotowych
środków dowodowych lub innych składanych dokumentów i oświadczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia
wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
4. Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z przepisami określonymi w art. 223 ust. 2 Pzp. O poprawieniu omyłek
Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w
ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
7. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż
posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich oddzielnie musi spełnia
warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich
musi posiadać ważną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Wykonawca ma posiadać (w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystry-bucyjnej) podpisaną umowę z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub posiada (w
przypadku wykonawców będących właści-cielem sieci dystrybucyjnej) aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w za-kresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie ustala minimalnych poziomów zdolności w tym zakresie.
3) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający ustanawia następujące mi-nimalne poziomy
zdolności w odniesieniu do zamówienia:
Zamawiający nie ustala minimalnych poziomów zdolności w tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, złożenia następujących
podmiotowych środków dowodowych:
a) w celu wykazania minimalnych zdolności, określonych w Rozdziale XI ust. 1 pkt 1) SWZ, wezwany Wykonawca zobowiązany jest
do złożenia dokumentów sprawdzających czy posiada aktualnie owiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
Wykonawca ma posiadać (w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) podpisaną umowę z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub posiada (w przypadku
wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
b) w celu wykazania spełniania braku podstaw do wykluczenia - Wykonawca składa następujące podmiotowe środki dowodowe:
- zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, oraz pkt 2 Rozporządzenia w sprawie
podmiotowych środków dowodowych, żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego tj. podstaw, o
których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1- 2, art. 108 ust. 1 pkt 4 w zakresie orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka karnego, art. 108 ust. 1 pkt 5 w zakresie braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lu-tego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie pu-bliczne tytułem środka
zapobiegawczego,
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający ie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i
powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
c) ustanowienie pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument
Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, o którym mowa,
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy, który stanowi załącznik do SWZ oraz zakresie uregulowanym
w art. 454 – 455 ustawy Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ciechocin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.