eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gietrzwałd › Pełna kultura - doposażenie instytucji kultury w gminie GietrzwałdOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Pełna kultura - doposażenie instytucji kultury w gminie Gietrzwałd

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gietrzwałd

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742965

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Olsztyńska 2

1.5.2.) Miejscowość: Gietrzwałd

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-036

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@gietrzwald.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gietrzwald.bip.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełna kultura - doposażenie instytucji kultury w gminie Gietrzwałd

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7783da8c-012d-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245264

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028263/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Pełna kultura - doposażenie instytucji kultury w gminie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Nazwa projektu: Pełna Kultura – doposażenie instytucji kultury w gminie Gietrzwałd

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-gietrzwald.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmina-gietrzwald.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określono w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO o następującej treści:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gietrzwałd, adres:
ul. Olsztyńska 2 11-036 Gietrzwałd, tel /89/ 524 19 00, fax: /89/ 650 03 24, adres e-mail: gmina@gietrzwald.pl,
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Gietrzwałd jest Maciej Żołnowski,
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.11.2023, pn.: Pełna kultura - doposażenie instytucji kultury w gminie Gietrzwałd
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Ustawy Pzp
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 271057,20 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa oświetlenia do Domu Kultury w Sząbruku

1.
8 sztuk - belka oświetleniowa led zestaw+case
- wyposażona w diody LED min.RGBW w konfiguracji 24x 6W ; sterowane DMX
- case lub pokrowiec przystosowany dla 4 sztuk – 2 szt.
2.
8 sztuk - ruchome głowy spot/beam + case
- Wyposażony w białą diodę COB o mocy min.200 W.
- Koło kolorów z 8 dichronicznymi filtrami kolorów i białym
- Obrotowy pryzmat min.3-płaszczyznowy
- sterowanie DMX
- Case – 4x2 lampy lub 2x4 lampy
- Wnętrze i pokrycie tapicerowane pianką
- narożniki kulowe
- 4 kółka, w tym 2 z hamulcami blokującymi
- 2 zamki motylkowe
- uchwyty transportowe
3.
- 4 szt. - reflektor estradowy sceniczny efektowy RETRO
- Paleta barw: RGBW
- Źródło światła: halogen (min.300w) lub LED (ciepła barwa); wewnętrzna listwa LED RGB
- Sterowanie: ręczne oraz DMX
4.
Skrzynia transportowa na światła RETRO
5.
Kratownica aluminiowa sceniczna typu QUADROSYSTEM o rozstawie 220mm w odcinkach:
- 3 szt. x 1.5m
- 4 szt.x2m
- 2 szt.x1m
6.
2 szt.- Adapter do montownia kratownicy do wieży scenicznej o trzpieniu 35mm
Regulacja szerokości uchwytów od 120 mm do 350 mm
7.
2 szt. - Wieża sceniczna teleskopowa pod kratownicę min. wysokość po rozłożeniu- 4m z mocowaniem systemu kołnierza 35mm; z wyciągarka korbową
- min. nośność 120kg

4.2.5.) Wartość części: 43478,05 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria przypisując im
odpowiednią wagę punktową:
1) Cena
2) Gwarancja na sprzęt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa nagłośnienia do Domu Kultury w Sząbruku

1.
Kompletny zestaw trójdrożny nagłośnienia scenicznego zapewniającego jednorodne pokrycie horyzontalne nagłaśnianego terenu w całym zakresie częstotliwości w konfiguracji
- 4xniskotowa kolumna 18” (min. 1000w)
- 4xdwudrożna kolumna 12”+driver – min. 500w+500w; zakres przenoszonych częstotliwości min.55 Hz
-kolumny wyposażone w gniazda tyczki umożliwiające ustawiania kolumn dwudrożnych na niskotonowych.
2.
2 szt Teleskopowy statyw do efektów świetlnych z korbą
Korba z przyciskiem blokującym do regulacji wysokości, dodatkowe zabezpieczenie śrubą/bolcem
Minimalna wysokość po rozłożeniu: 300cm
Trzpień standard 35mm; obciążenie minimalnie >25 kg
3.
2 Zestawy bezprzewodowych mikroportów po 8 szt. (2 odbiorniki + 16 nadajników z mikrofonami typu krawatowego lub headset);

4.2.5.) Wartość części: 119318,69 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria przypisując im
odpowiednią wagę punktową:
1) Cena
2) Gwarancja na sprzęt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu perkusyjnego do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Gietrzwałdzie
1.
5x Djembe z dedykowanym pokrowcem – bęben wykonany z drzewa mahoniowego z naciągiem ze skóry koziej o średnicy nie mniejszej niż 10 cali i wysokości 20 cali. Wraz z dedykowanymi pokrowcami wykonanymi z tkaniny z tworzywa sztucznego
2.
Bongosy – wykonane z tworzywa sztucznego ABS z naciągami ze skóry bawolej w rozmiarach około 6,5 cala oraz 7,5 cala.
3.
Statyw do bongosów – wykonany z chromowanej stali, z podwójnymi nogami. Musi posiadać regulację wysokości i kąta nachylenia uchwytu.
4.
Potrójny cowbell – wykonany ze stali stopowej w rozmiarach 2,5 cala, 3,5 cala oraz 5 cali.
5.
Mocowanie do cowbella – zacisk mocujący do instrumentu cowbell o średnicy 9,5mm
6.
Naciągi:
- 2x – uderzany przezroczysty naciąg do bębna basowego o średnicy 22 cali, dwuwarstwowy o grubościach: zewnętrzna 0,165mm, wewnętrzna 0,254mm w zestawie z dwoma pierścieniami tłumiącymi wykonanymi z pianki o rozmiarach 0,635cm x 1,9cm oraz 0,635cm x 3,8cm
-Zestaw naciągów – składa się z trzech uderzanych przezroczystych naciągów o średnicy 10 cali, 12 cali oraz 16 cali, każdy z nich jest dwuwarstwowy o grubości warstw 0,35cm. Oraz 14 calowy jednowarstwowy powlekany naciąg uderzany o grubości 0,25mm.
- Zestaw naciągów do perkusji – składa się z trzech uderzanych przezroczystych naciągów o średnicy 12 cali, 13 cali oraz 16 cali, każdy z nich jest dwuwarstwowy o grubości warstw 0,35cm oraz 14 calowy jednowarstwowy powlekany naciąg uderzany o grubości 0,25mm.
7.
Stołek perkusyjny – składający się z pufy o szerokości min. 13 cali i grubości min. 3,5 cala z podwójnymi nogami; regulowana wysokość
8.
Cajon + pokrowiec – wykonany z brzozy w rozmiarach minimalnych 50cm – wysokość, 30cm – szerokość, 30cm – głębokość. Wraz z dedykowanym pokrowcem
9.
Perkusjonalia:
- Shaker – podwójny, plastikowy
- Tamburyn – wykonany z tworzywa sztucznego z czternastoma stalowymi dzwonkami
- Marakasy – skórzane, o długości minimalnej 19cm
10.
Zestaw pokrowców na perkusję – w rozmiarach 10x9 cali, 12x10 cali, 16x16 cali, 22x18 cali. Wszystkie wykonane z pianki o grubości min.5mm.
11.
Pokrowiec na werbel – w rozmiarze 14x5,5 cala, wykonany z pianki o grubości min.5mm
12.
Statyw do werbla – przeznaczony na werble w rozmiarach 12-15 cali, z obrotowym koszem i zakresem regulacji wysokości
13.
3 x pulpit do nut –w o regulowanej wysokości min. 65; max. 125 cm, blat drewniany o minimalnych wymiarach podnutnika szer. 48cm ; wys. 32cm.
14.
Tablica do nut – tablica suchościeralna z nadrukiem pięciolinii w rozmiarach około 170x100

4.2.5.) Wartość części: 8049,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 37300000-1 - Instrumenty muzyczne i ich części

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria przypisując im
odpowiednią wagę punktową:
1) Cena
2) Gwarancja na sprzęt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mebli do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Gietrzwałdzie

1. Krzesło 150 szt.
• Kubełek wykonany z bukowej, profilowanej sklejki.
• Miękkie tapicerowane siedzisko, o wymiarach ok.: szerokość 395 mm, głębokość 425 mm
• Wysokość krzesła od podłogi ok. 855mm
• Stabilna, chromowana rama
• Nadaje się do składowania w stosie
• Atest badań wytrzymałościowych

2. Stół mobilny uchylny 5 szt.
• Wysokość ok. 75 cm
• Wymiary: ok. 160x80 cm
• Stalowa podstawa, wykonana z profili wyposażona w kółka z hamulcem w kolorze czarnym matowym
• Płyta mocowana do blatu, w kolorze: klon Jersey
• Mechanizm uchylny, umożliwiający obrócenie blatu o 90 stopni

3. Stół mobilny uchylny 5 szt.
• Wysokość ok. 75cm
• Wymiary ok. 140x80
• Stalowa podstawa, wykonana z profili wyposażona w kółka z hamulcem, kolor – czarny matowy
• Mechanizm uchylny, umożliwiający obrócenie blatu o 90 stopni
• Płyta mocowana do blatu, w kolorze: klon Jersey

Wysokość i szerokość stołów mobilnych musi być taka sama (ze względu na ich zestawianie).

4. Stół okrągły 10 szt.
• Wymiary: ok. 120/78/ cm
• Materiał: MDF okleinowany / stal malowana proszkowo, kolor blatu - dąb złoty, nogi – czarne, malowane proszkowo

4.2.5.) Wartość części: 62926,25 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria przypisując im
odpowiednią wagę punktową:
1) Cena
2) Gwarancja na sprzęt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyposażenia do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Gietrzwałdzie
1.
Laptop
Pamięć RAM (zainstalowana) min 16 GB
Procesor Intel Core min. i5 taktowany min. 2,4GHz
Przekątna ekranu min. 15.6"
dysk twardy SDD min 512GB

2.
Urządzenie wielofunkcyjne typu skaner/fax/drukarka
Praca w sieci – LAN;WiFi
Format: A4
Rodzaj druku: Laserowy kolorowy; Duplex.

3.
Aparat fotograficzny
Liczba pikseli: minimalnie 26,1 Mpix
Rozdzielczość: do 6240 x 4160
Format zapisu: JPEG + RAW
Zapis wideo: Full HD
Wyjście HDMI
Wejście mikrofonowe

4.2.5.) Wartość części: 13055,57 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30191000-4 - Sprzęt biurowy, z wyjątkiem mebli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria przypisując im
odpowiednią wagę punktową:
1) Cena
2) Gwarancja na sprzęt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż kurtyny w Domu Kultury w Sząbruku.
• Kurtyna główna z pluszu o gramaturze 350g/m2,
szerokość w m 7
wysokość w m 3,3
marszczenie 90%
• Lambrekin kurtyny głównej z pluszu o gramaturze 350g/m2, szerokość w m 8,7
wysokość w m 0,5
marszczenie 90%
• Mechanizm CombiOne ręczny linowy,
szyna aluminiowa 7m z wewnętrznym prowadzeniem liny i wózków, wózki łożyskowane jednoosiowe,
• Kurtyna boczna dwuczęściowa z pluszu o gramaturze 350g/m2,
szerokość w m 2
wysokość w m 3,3
marszczenie 90%
• Mechanizm CombiOne ręczny bez olinowania do kurtyny bocznej,
szyna aluminiowa 2m z wewnętrznym prowadzeniem wózków, wózki łożyskowane jednoosiowe,
• Dostawa i montaż mechanizmów do gotowej podkonstrukcji. Dostawa, zawieszenie i podszycie kotar na miejscu przez tapicera

4.2.5.) Wartość części: 24229,44 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39500000-7 - Wyroby włókiennicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria przypisując im
odpowiednią wagę punktową:
1) Cena
2) Gwarancja na sprzęt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodów, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 112 ust 2 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w ust. 2 oraz
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
- Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2) SWZ;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2) SWZ;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2) SWZ;
4) zdolności technicznej lub zawodowej
- Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2) SWZ;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty
2. Oświadczenia wstępne
3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Określono w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneksu), pod rygorem nieważności i są dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści, jeżeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zamawiającego https://gmina-gietrzwald.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.