eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Częściowa wymiana i naprawa okien w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w KatowicachOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Częściowa wymiana i naprawa okien w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001021234

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Damrota 25

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-022

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Częściowa wymiana i naprawa okien w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3dd42d79-ff82-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245117

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00130619/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Stolarka okienna - częściowa wymiana w Urzędzie Skarbowym w Mysłowicach

1.1.13 Stolarka okienna - częściowa wymiana w Urzędzie Skarbowym w Jastrzębiu Zdroju

1.1.14 Stolarka okienna - częściowa wymiana w I Urzędzie Skarbowym w Bielsku Białej

1.1.15 Stolarka okienna - częściowa wymiana w II Urzędzie Skarbowym w Gliwicach

1.1.16 Stolarka okienna - częściowa wymiana w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie

1.1.17 Stolarka okienna - naprawa w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach

1.1.18 Stolarka okienna - naprawa w I Urzędzie Skarbowym w Katowicach

1.1.19 Stolarka okienna - naprawa w Urzędzie Skarbowym w Żywcu, budynek ul. Powstańców

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3dd42d79-ff82-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) - zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych”.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”, służących do zadawania pytań, dotyczących treści dokumentów zamówienia, wystarczające jest posiadanie na Platformie e-Zamówienia tzw. konta uproszczonego.
5. Wszystkie wiadomości wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Minimalne wymagania techniczne, dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia, oraz informacje, dotyczące specyfikacji połączenia, określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
8. Szczegółowy opis sposobu korespondencji zawierają Rozdziały 11 oraz 12 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna w związku z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta w Załączniku nr 5 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2401-ILZ[1].260.106.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 2/1 do SWZ – Przedmiar robót dla części 1
Załącznik nr 3/1 do SWZ – STWiOR dla części 1
Załącznik nr 3/1/1 do SWZ – Opinia konserwatora zabytków dla części 1
Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował następujące kryteria oceny ofert dla każdej części zamówienia osobno:
Cena oferty brutto – waga 60%
Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe – waga 40%
Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie.
O wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we
wszystkich kryteriach. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
P = C + G
gdzie:
P – suma liczby punktów uzyskanych w kryteriach „Cena oferty brutto” i „Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe”
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty brutto”
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Skarbowego w Cieszynie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 2/2 do SWZ – Przedmiar robót dla części 2
Załącznik nr 3/2 do SWZ – STWiOR dla części 2
Załącznik nr 3/2/1 do SWZ – Opinia konserwatora zabytków dla części 2
Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował następujące kryteria oceny ofert dla każdej części zamówienia osobno:
Cena oferty brutto – waga 60%
Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe – waga 40%
Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie.
O wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we
wszystkich kryteriach. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
P = C + G
gdzie:
P – suma liczby punktów uzyskanych w kryteriach „Cena oferty brutto” i „Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe”
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty brutto”
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 2/3 do SWZ – Przedmiar robót dla części 3
Załącznik nr 3/3 do SWZ – STWiOR dla części 3
Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował następujące kryteria oceny ofert dla każdej części zamówienia osobno:
Cena oferty brutto – waga 60%
Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe – waga 40%
Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie.
O wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we
wszystkich kryteriach. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
P = C + G
gdzie:
P – suma liczby punktów uzyskanych w kryteriach „Cena oferty brutto” i „Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe”
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty brutto”
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu Zdroju.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 2/4 do SWZ – Przedmiar robót dla części 4
Załącznik nr 3/4 do SWZ – STWiOR dla części 4
Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował następujące kryteria oceny ofert dla każdej części zamówienia osobno:
Cena oferty brutto – waga 60%
Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe – waga 40%
Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie.
O wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we
wszystkich kryteriach. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
P = C + G
gdzie:
P – suma liczby punktów uzyskanych w kryteriach „Cena oferty brutto” i „Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe”
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty brutto”
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa stolarki okiennej w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 2/5 do SWZ – Przedmiar robót dla części 5
Załącznik nr 3/5 do SWZ – STWiOR dla części 5
Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował następujące kryteria oceny ofert dla każdej części zamówienia osobno:
Cena oferty brutto – waga 60%
Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe – waga 40%
Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie.
O wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we
wszystkich kryteriach. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
P = C + G
gdzie:
P – suma liczby punktów uzyskanych w kryteriach „Cena oferty brutto” i „Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe”
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty brutto”
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Skarbowego w Mysłowicach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 2/6 do SWZ – Przedmiar robót dla części 6
Załącznik nr 3/6 do SWZ – STWiOR dla części 6
Załącznik nr 3/6/1 do SWZ – Opinia konserwatora zabytków dla części 6
Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował następujące kryteria oceny ofert dla każdej części zamówienia osobno:
Cena oferty brutto – waga 60%
Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe – waga 40%
Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie.
O wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we
wszystkich kryteriach. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
P = C + G
gdzie:
P – suma liczby punktów uzyskanych w kryteriach „Cena oferty brutto” i „Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe”
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty brutto”
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa stolarki okiennej w budynku Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 2/7 do SWZ – Przedmiar robót dla części 7
Załącznik nr 3/7 do SWZ – STWiOR dla części 7
Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował następujące kryteria oceny ofert dla każdej części zamówienia osobno:
Cena oferty brutto – waga 60%
Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe – waga 40%
Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie.
O wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we
wszystkich kryteriach. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
P = C + G
gdzie:
P – suma liczby punktów uzyskanych w kryteriach „Cena oferty brutto” i „Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe”
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty brutto”
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa stolarki okiennej w budynku Urzędu Skarbowego w Żywcu, budynek ul. Powstańców 1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 2/8 do SWZ – Przedmiar robót dla części 8
Załącznik nr 3/8 do SWZ – STWiOR dla części 8
Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował następujące kryteria oceny ofert dla każdej części zamówienia osobno:
Cena oferty brutto – waga 60%
Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe – waga 40%
Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie.
O wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we
wszystkich kryteriach. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
P = C + G
gdzie:
P – suma liczby punktów uzyskanych w kryteriach „Cena oferty brutto” i „Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe”
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty brutto”
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na wykonane prace remontowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający poniższe warunki:
1. posiadają zdolność techniczną do realizacji przedmiotu zamówienia – Wykonawca musi być w stanie udokumentować fakt wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie remontu, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, o niżej określonych wartościach dla poszczególnych części:
Część nr 1 - Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej - 50 000,00 zł,
Część nr 2 - Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Skarbowego w Cieszynie - 150 000,00 zł,
Część nr 3 - Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach - 100 000,00 zł,
Część nr 4 - Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu Zdroju - 100 000,00 zł,
Część nr 5 - Naprawa stolarki okiennej w I US w Katowicach - 50 000,00 zł,
Część nr 6 - Częściowa wymiana stolarki okiennej w Urzędzie Skarbowym w Mysłowicach - 100 000,00 zł,
Część nr 7 - Naprawa stolarki okiennej w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach - 70 000,00 zł,
Część nr 8 - Naprawa stolarki okiennej w Urzędzie Skarbowym w Żywcu, budynek ul. Powstańców 1 - 5 000,00 zł.

W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część, Wykonawca powinien wykazać fakt wykonania roboty (robót) budowlanej na łączną wartość wymaganą dla danych części zamówienia.
Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie jeden kontrakt lub jedną umowę.
Wartości w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu złotego w stosunku do danej waluty na podstawie informacji ogłoszonej przez NBP na dzień zawarcia umowy na wykonane prace. Przeliczenia samodzielnie dokonuje Wykonawca.

2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia – Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o niżej określonych wartościach dla poszczególnych części:
Część nr 1 - Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej - 70 000,00 zł,
Część nr 2 - Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Skarbowego w Cieszynie - 180 000,00 zł,
Część nr 3 - Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach - 120 000,00 zł,
Część nr 4 - Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu Zdroju - 134 000,00 zł,
Część nr 5 - Naprawa stolarki okiennej w I US w Katowicach - 77 000,00 zł,
Część nr 6 - Częściowa wymiana stolarki okiennej w Urzędzie Skarbowym w Mysłowicach - 127 000,00 zł,
Część nr 7 - Naprawa stolarki okiennej w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach - 94 000,00 zł,
Część nr 8 - Naprawa stolarki okiennej w Urzędzie Skarbowym w Żywcu, budynek ul. Powstańców 1 - 8 600,00 zł.

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część postępowania Wykonawca musi posiadać ww. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną w wysokości odpowiadającej sumie minimalnych wartości dla poszczególnych części. W przypadku, gdy suma minimalnych wartości dla poszczególnych części przekracza 500 000,00 zł, Zamawiający dopuszcza posiadanie polisy o wartości co najmniej 500 000,00 zł.

3. 7.2.3. posiadają zdolność zawodową do realizacji przedmiotu zamówienia – Wykonawca musi dysponować osobą lub osobami posiadającymi aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj.: kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, od których nabycia minęły minimum pełne 3 lata, licząc do dnia otwarcia ofert.
Wykonawca w Załączniku nr 10 do SWZ wskazuje podstawę do dysponowania osobą lub osobami posiadającymi aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi powyższych specjalnościach.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane zapewniające prawo do wykonania na terenie Polski zawodu inżyniera budownictwa wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 608) oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda następujących dokumentów:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczących Wykonawcy w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczących urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4. zaświadczenia lub innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca w pkt. I ppkt 4 Oświadczenia dot. podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 7 do SWZ) wpisał adres strony internetowej umożliwiającej Zamawiającemu bezpłatne pozyskanie ww. dokumentów, Wykonawca nie jest zobowiązany do ich złożenia;
6. oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 11 do SWZ);
7. oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, podmiotów udostępniających zasoby – zgodnie z złożonym przez Wykonawcę wraz z ofertą Załącznikiem nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dot. sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający zażąda dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż określoną w pkt 7.2.2. SWZ.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego dokumentu składa inny środek dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie tego warunku;
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dot. zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający zażąda:
2.1 wykazu robót budowlanych (w formie Załącznika nr 9) zgodnie z zapisami 7.2.1. SWZ wraz z dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane należycie, tj. referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy,
2.2. wykazu (w formie Załącznika nr 10) zawierającego wskazanie osoby/osób, która/które będzie/będą pełnić funkcję kierownika robót i która/które będzie/będą uczestniczyła/uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, zgodnie z zapisami w pkt 7.2.3. SWZ. Wykaz musi zawierać informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia tych osób niezbędnych do wykonania zamówienia, a także funkcji (zakres wykonywanych przez nich czynności) oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami.
Uprawnienia osoby/osób wymienionej/wymienionych w wykazie Wykonawca winien złożyć przed przekazaniem terenu budowy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający od Wykonawców składających ofertę na część nr 8 postępowania nie wymaga wniesienia wadium.
2. Zamawiający od Wykonawców składających ofertę na części nr 1-7 postępowania wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Cz. 1: I US Bielsko-Biała - 800,00 zł,
Cz. 2: US Cieszyn - 2 100,00 zł,
Cz. 3: II US Gliwice - 1 400,00 zł,
Cz. 4: US Jastrzębie Zdrój - 1 600,00 zł,
Cz. 5: I US Katowice - 900,00 zł,
Cz. 6: US Mysłowice - 1 500,00 zł,
Cz. 7: US Tarnowskie Góry - 1 100,00 zł.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie od dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków, których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część postępowania wnosi wadium w wysokości odpowiadającej sumie wadiów określonych dla części, na które złożył oferty.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancja bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy:
Okręgowy Oddział NBP w Katowicach nr 57 1010 1212 0010 3613 9120 0000 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu na częściową wymianę i naprawę okien w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, 2401-ILZ[1].260.106.2.2023, część …..”.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna za wniesione skutecznie, jeżeli wpływ środków na rachunek bankowy Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu środków).
8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9. Jeżeli wadium wnoszone jest w gwarancjach lub poręczeniach Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał takiego dokumentu w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do jego wystawienia (wystawcę dokumentu). Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca składa wadium za pomocą Platformy e-Zamówienia - przed upływem terminu składania ofert lub załącza do oferty.
10. Dokument wadium wniesiony w formie gwarancji lub poręczeń musi zawierać w szczególności:
- określenie postępowania (jego nazwę, nr postępowania i nr zadania, na które składane jest wadium),
- nazwę Wykonawcy,
- określenie Zamawiającego jako beneficjenta,
- wysokość gwarantowanej kwoty wadium,
- termin ważności gwarancji lub poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
- adres e-mail, na który należy przesłać wezwanie do zapłaty lub oświadczenie o zwolnieniu środków,
- dokument wadium musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Do oferty należy wówczas dołączyć pełnomocnictwo, z którego treści musi wynikać, do której czynności powołano pełnomocnika – lidera (np. reprezentowanie w postępowaniu, zawarcia umowy) i jakiego postępowania dotyczy.
2. Spełnienie podstaw wykluczenia z postępowania oraz warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
- warunki określone w pkt 6.1. i 6.4. SWZ musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie
- warunki określone w pkt 7.2. SWZ musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Odniesienie do warunków, o których mowa z pkt 7.2. SWZ:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.