eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lok. mieszkalnego nr 4 w bud. przy ul. Wyzwolenia 45 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń.Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla lok. mieszkalnego nr 4 w bud. przy ul. Wyzwolenia 45 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070019077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipnicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 475 77 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-28f5b603-f943-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla lok. mieszkalnego nr 4 w bud. przy ul. Wyzwolenia 45 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28f5b603-f943-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245056

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037710/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługi projektowe dla lokali i budynków stanowiących zasób Gminy Bielsko- Biała, zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228278

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZGM/23/047/NJ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 5580,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej „dokumentacją”) robót budowlanych w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. Wyzwolenia 45 w Bielsku – Białej, (zwanych dalej „robotami”) wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, obejmującej w szczególności:
a) projekt architektoniczno-budowlany i zagospodarowania działki / terenu,
b) projekt techniczny,
c) projekt wykonawczy, w tym szczegółowe kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne,
zwanymi dalej łącznie „dokumentacją projektową”,
2) opracowanie i złożenie we właściwym urzędzie kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót,
3) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i pozwoleń,
4) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę / prawomocne zgłoszenia robót (jeżeli będzie wymagane),
5) pełnienie nadzoru autorskiego,
zwanych dalej łącznie „przedmiotem umowy”,

z uwzględnieniem wymagań określonych w opinii kominiarskiej nr 687B/2021 z dnia 29.11.2021 r. stanowiącej załącznik do Specyfikacji a także ustalonych w koncepcji techniczno-kosztowej oraz innych uzgodnionych operatywnie przez strony ustaleń w trakcie wykonywania przedmiotu umowy na warunkach określonych w umowie wg wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.