eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Wycinka drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg - OD PieniężnoOgłoszenie z dnia 2023-06-02

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wycinka drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg - OD Pieniężno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510751250

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pstrowskiego 28b

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-602

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 552306985

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.elblag@zdw.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.olsztyn.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wycinka drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg - OD Pieniężno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb243296-f48e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245035

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Wartość szacunkowa zamówienia podobnego przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i ujęta w wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ZDW/RDW.E/PN-1/3220/136/2020

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDW/RDW.E/WR-2.305.1-214.7-PN.3220.136.2020/3220/84/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 425000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wycinka drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg – OD Pieniężno. Zakres i warunki wykonania zamówienia określono w załącznikach do zaproszenia do negocjacji:
- Załącznik nr 2 - Formularz cenowy,
- Załącznik nr 3 - Decyzja dot. ceny drewna,
- Załącznik nr 4 – Wzór umowy
- Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77341000-2 - Okrzesywanie drzew

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 459000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DRWALEX Wiesław Grzyb

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7211224467

7.3.3) Ulica: Białobiel ul. Spokojna 7

7.3.4) Miejscowość: Lelis

7.3.5) Kod pocztowy: 07-402

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 459000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.