eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hrubieszów › Remont pomieszczeń biurowych oraz łazienek KP PSP w HrubieszowieOgłoszenie z dnia 2023-06-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń biurowych oraz łazienek KP PSP w Hrubieszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950371465

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gródecka 36

1.5.2.) Miejscowość: Hrubieszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846962656

1.5.8.) Numer faksu: 846962689

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@hrubieszow.kppsp.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://hrubieszow.kppsp.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń biurowych oraz łazienek KP PSP w Hrubieszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3f08471-0111-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244991

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00187719/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont pomieszczeń biurowych oraz łazienek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej pod adresem:
sekretariat@hrubieszow.kppsp.gov.pl, przy czym złożenie oferty wraz z załączonymi do oferty dokumentami może nastąpić
wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/. Korzystanie z
Platformy jest
bezpłatne. Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP znajduje się na Portalu, w zakładce
„Pomoc” oraz została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wykonawca przystępując do
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w
Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym
na ww. stronie internetowej oraz uznaje go za wiążący

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy
PZP określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet
Explorer;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez
Wykonawcę.
2. Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia,
formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar,
.7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig,
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych
ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany– format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna
jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, informuję, że:
a) administratorem danych osobowych osób fizycznych pozyskanych w toku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z
możliwością negocjacji na „REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ORAZ ŁAZIENEK KP PSP W HRUBIESZOWIE”, NR SPRAWY
PT.2370.5.2023
jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Hrubieszowie, ul. Gródecka 36, 22-500 Hrubieszów;
b) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (20-012
Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 237, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl);
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego realizowanym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na „REMONT POMIESZCZEŃ
BIUROWYCH ORAZ ŁAZIENEK KP PSP W HRUBIESZOWIE”, NR SPRAWY PT.2370.5.2023
d) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710);
e) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
f) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień
publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
g) W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Osoba, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu posiada następujące prawa:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane osobowe pozyskano w
toczącym się postępowaniu uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy RODO;
i) Osobie, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu nie przysługuje:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
j) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również spółka „Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o.” z
siedzibą w Lublinie pod adresem ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053608, REGON: 430248589, NIP: 7120156688, jako właściciel Platformy
Zamówień Publicznych PZP https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/, na której Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Hrubieszowie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:
https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): : 1. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
3. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie
udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
4. Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o
których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia
zasady jawności, o których mowa w pkt 3 i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PT.2370.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 300664,54 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, korytarza oraz łazienek KP PSP w Hrubieszowie a w szczególności na rozebraniu istniejących okładzin ścian i podłóg, wymianie instalacji oświetleniowej i wodno - kanalizacyjnej. Wykonaniu prac wykończeniowych w tym: wykonanie sufitu podwieszanego, ułożenie posadzki z płytek z kamieni sztucznych, gruntowanie, równanie ścian oraz malowanie. Szczegółowy opis prac zawiera załączony do postępowania, przedmiar robót oraz STWIORB.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

44112310-4 - Ścianki działowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. W przypadku dokonania przez Zamawiającego poprawek w ofercie na zasadach
określonych wyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym, Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie podana w PLN z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku
Do obliczenia ceny oferty należy obliczyć wartość brutto poszczególnych pozycji zamówienia poprzez przemnożenie ilości i ceny
jednostkowej netto i brutto a następnie zsumować wszystkie pozycje i otrzymaną wartość podać jako cenę oferty w formularzu
ofertowym. Tak obliczona cena oferty będzie podstawiona do wzoru podanego w kryterium oceny ofert. Podać zastosowaną stawkę
VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i
usług oraz podatku akcyzowym.
Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami, zamawiający potraktuje jako błąd w
obliczeniu ceny nie podlegającej korekcie, co spowoduje odrzucenie oferty.
Rozdział 13
Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert
1. Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób:
1.1.Cena – waga (znaczenie procentowe kryterium): 60%
1.2. Termin gwarancji jakości – waga (znaczenie procentowe kryterium): 40%
1.3. Oferty zostaną ocenione w systemie punktowym, zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Cena oferty będzie oceniona według następującego wzoru:
Cmin
C = --------------- x 100 x 60%
Cbo
C – ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin. – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert
Cbo – cena badanej oferty
b) Termin gwarancji jakości będzie oceniony według następującego wzoru:
Tbo
T = --------------- x 100 x 40%
Tmax
T – ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium termin gwarancji jakości
Tbo – okres gwarancji jakości (w miesiącach) badanej oferty wynoszący maksymalnie 60 miesięcy,
Tmax – najdłuższy wśród badanych ofert, okres gwarancji jakości (w miesiącach) wynoszący maksymalnie 60 miesięcy.
Wymagany minimalny okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy (w przypadku gdy wykonawca nie określi terminu gwarancji
jakości, zamawiający przyjmie że ten okres będzie równy minimalnemu wymaganemu okresowi gwarancji t.j. 36 miesięcy.
Wymagany maksymalny okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy (w przypadku gdy wykonawca określi dłuższy termin gwarancji
jakości, zamawiający przyjmie że ten okres będzie równy maksymalnemu wymaganemu okresowi gwarancji t.j. 60 miesięcy.
2. Najkorzystniejsza oferta, to oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyskała najwyższą liczbę sumy punktów w kryteriach oceny
ofert zgodnie z przedstawionym wzorem:
S= KC+KT gdzie:
S- suma ilości punktów
Kc- ilość punktów ustalona na podstawie kryterium ceny
KT – ilość punktów ustalona na podstawie kryterium termin gwarancji jakości
3. Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych; wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w
postępowaniu na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy p.z.p. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w stosunku do żadnego z Wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :
a) w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie dotychczasowej działalności,
wykonali co najmniej 2 usługi remontowe polegające na remoncie obiektu budowlanego w zakresie objętym niniejszą
specyfikacją (t. j. roboty remontowe obiektów użyteczności publicznej, wymiana instalacji elektrycznych i wodnokanalizacyjnych) o wartości netto minimum 65.000,00 zł każda, potwierdzone, że zostały one wykonane należycie (dla
wykonawców zagranicznych wartość podana w innej niż PLN walucie obcej zostanie przeliczona według średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego obowiązującego na dzień sporządzenia oferty – Tabela A NBP: kursy średnie walut obcych),
b) zapewnią do realizacji przedmiotowego zamówienia odpowiedni potencjał techniczny potwierdzony wykazem
niezbędnego sprzętu i urządzeń zapewniających realizację zamówienia,
c) skierują do wykonania zamówienia następujących specjalistów:
-1 osobę z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
-1 osobę z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznych,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn.,
-potwierdzi wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 80.000,00 zł (dla
wykonawców zagranicznych wartość podana w innej niż PLN walucie obcej zostanie przeliczona według średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego obowiązującego na dzień sporządzenia oferty – Tabela A NBP: kursy średnie walut obcych)
w okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
albo; posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, na kwotę nie niższą niż 80.000,00 zł. / dla wykonawców zagranicznych wartość podana w innej niż PLN
walucie obcej zostanie przeliczona według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego na dzień
sporządzenia oferty – Tabela A NBP: kursy średnie walut obcych/
3. Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt a-d, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia owe warunki, gdy wykaże, że polega
na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu
określone przez Zamawiającego spełniają łącznie,
z tym, że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta
została najwyżej oceniona na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu składa w terminie nie krótszym niż 5 dni:
1. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składnia ofert,
2. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 114 pkt. 2 ustawy p.z.p,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 114 pkt. 3 p.z.p.
4. Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
wstępnego potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy składają:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 4 do SWZ.
2. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie,
ww. oświadczenia składa każdy z wykonawców we własnym imieniu. Oświadczenie
potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnienie tych warunków. Oświadczenie potwierdza również
brak podstaw do wykluczenia.
3. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym
Wykonawca powołuje się na ich zasoby, przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający nie żąda , aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, składał w stosunku do nich oświadczenie, że ww.podmioty
nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 253 ust. 2
ustawy p.z.p., przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.85 ust. 1
ustawy p.z.p. (załącznik Nr 5). Wraz ze złożeniem oświadczenia
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 85 ust 2 ustawy
pzp).
5. Zamawiający przekaże wykonawcom oraz zamieści na platformie zakupowej wzór
stosownego oświadczenia.
6. W sytuacji gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie ww. oświadczenie składa
każdy z Wykonawców we własnym imieniu. W przypadku gdy ofertę złoży jeden
Wykonawca, - będzie on obligatoryjnie zwolniony z obowiązku złożenia przedmiotowego
oświadczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składnia ofert,
2. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 114
pkt. 2 ustawy p.z.p, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 114 pkt. 3 p.z.p.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie zamawiającego na podstawie art. 112 ustawy p.z.p. W
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu składa w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni:
1. Aktualny na dzień złożenia wykaz robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
2. Aktualny na dzień złożenia wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
z informacją na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz podstawie do
dysponowania tymi osobami (złącznik Nr 8).
3. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy
w wysokości nie niższej niż 350 000, 00 zł. wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
4. Aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejsza niż 350 000,00 zł.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te
podmioty.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba
upoważniona składa w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem”
pieczęcią Wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania prawa do podpisywania oferty i składania
ewentualnych wyjaśnień.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te
podmioty.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba
upoważniona składa w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem”
pieczęcią Wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania prawa do podpisywania oferty i składania
ewentualnych wyjaśnień.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w rozdziale 6 SWZ oraz odpowiednio dla tam wymienionych równoważnych, lub którzy złożyli te dokumenty, ale
zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub/i
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w
którym upłynął termin składania ofert.
6. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie
o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Podpisany przez
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia
dokonywane będą wyłącznie
z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
7. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy terminu realizacji umowy. Termin realizacji umowy ulegnie przesunięciu w wypadku
wystąpienia opóźnień wynikających z:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku, pandemii) mającej bezpośredni wpływ na terminowość
wykonywanych robót,
d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
e) wydłużenia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwoleń lub decyzji administracyjnych i uzgodnień wymaganych dla
wykonania umowy, jeżeli łączny czas oczekiwania na pozwolenia i decyzje administracyjne przekroczy łącznie 21 dni.
W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że maksymalny
okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
5. Zgodnie z treścią art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy wykonania innych
czynności nie mających charakteru prac opisanych w pierwotnym obmiarze i kosztorysie ofertowym. Warunkiem dokonania
takiej zmiany jest wystąpienie konieczności wykonania prac adaptacyjnych, które zwiększają walory funkcjonalne, sanitarne,
higieniczne, techniczne lub estetyczne obiektów. Ponadto zmiana wykonawcy prac ekonomicznie nie byłaby uzasadniona i
powodowałaby niedogodność lub zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Wartość zmiany nie może przekroczyć 10 %
wartości zamówienia określonej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Informacja o konieczności wykonania ww. robót
potwierdzona być musi w protokole robót dodatkowych, zatwierdzonym pisemnie przez, Zamawiającego.
6. W związku z zaistnieniem okoliczności wymienionych w pkt. 5 określona w niniejszej umowie cena, może zostać
zmniejszona lub podwyższona. W przypadku podwyższenia ceny umowy jej wysokość każdorazowo powinna być ustalona z
Zamawiającym jednak nie może przekraczać 10 % wartości pierwotnej umowy.
7. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace o których mowa w pkt. 5 bez uzyskania
pisemnej zgody Zamawiającego.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie kluczowej obsady osobowej ekipy remontowej podczas
realizacji przedmiotowego zamówienia jeżeli nowo wyznaczona osoba posiadać będzie kwalifikacje odpowiadające
wymaganiom określonym przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia oraz zaistniałe zmiany będą
wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy .
9. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy) pod rygorem ich
nieważności.
10. Warunki płatności:
10.1. Płatność z tytułu robót budowlanych, określonych w umowie realizowana będzie na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury - po uprzednim odebraniu robót.
10.2. Płatność będzie realizowana w PLN, koszty obsługi bankowej powstałe w banku
zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty powstałe poza bankiem Zamawiającego
pokrywa Wykonawca.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy kierować do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, ul. Gródecka 36, 22 - 500 Hrubieszów. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena całkowita brutto (CCB) oraz okres gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone i zainstalowane urządzenia (OG).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.