eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b / Listopadowej 47, 49 polegająca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne.Ogłoszenie z dnia 2022-07-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b / Listopadowej 47, 49 polegająca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070019077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipnicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 475 77 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/501e6fd0-74f9-4990-8062-d3949578c0ee

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b / Listopadowej 47, 49 polegająca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e4e1551-f13e-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00244912

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028920/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b / ul. Listopadowa 47, 49 polegająca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych straży pożarnej na lokale mieszkalne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00216083/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZGM/DZ-NJ/96/2022/ADM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b / Listopadowej 47, 49 polegająca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne, w dwóch etapach (etap I w roku 2022, etap II w roku 2023).
2. Zakładane jest:
1) wydzielenie 9 mieszkań w istniejącym budynku z lokali po Straży Pożarnej;
2) wydzielenie komórek lokatorskich w piwnicy (12 komórek lokatorskich – 33,9 m2) z komunikacją (powierzchnia łączna – 63,2 m2).
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie niezbędnych wyburzeń ścian działowych;
2) wykonanie wydzielenia ścianami działowymi lokali mieszkalnych;
3) wykonanie nowych otworów drzwiowych;
4) wykonanie remontu istniejących ścian;
5) wykończenie ścian – malowanie, tynkowanie;
6) wykonanie remontu posadzek, wyrównanie poziomów;
7) wykończenie posadzek (płytki gresowe, panele podłogowe);
8) wymiana stolarki okiennej na PCV;
9) wymiana i montaż stolarki drzwiowej;
10) obudowa pionów płytkami gk, gkbi.
11) obudowa stropów nad adoptowanymi pomieszczeniami płytami ogniochronnymi typ gkf;
12) wydzielenie komórek lokatorskich w piwnicy i pomieszczeń gospodarczych;
13) wykonanie nowej instalacji elektrycznej z dostawą kuchenek elektrycznych;
14) wykonanie nowej instalacji wod. – kan. (podłączenie do istniejącej wymiennikowni);
15) wykonanie nowej instalacji c.o. (podłączenie do istniejącej wymiennikowni).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.