eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Przebudowa ulicy Iławskiej w BydgoszczyOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Iławskiej w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090476971

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Toruńska 174a

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-844

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 525822723

1.5.8.) Numer faksu: 525822777

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektów inżynierskich, lokalny transport drogowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulicy Iławskiej w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d89ccb8-0101-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244574

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00526383/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.23 Przebudowa ulicy Iławskiej w Bydgoszczy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/775334

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/775334

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, lub inny dowolny system operacyjny wersji umożliwiającej zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript, akceptująca pliki typu „cookies”,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po dniu 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik Nr 11 do SWZ).
Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze formularza ofertowego – załącznik Nr 2 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 020/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 7 pkt 21 Pzp, polegające na przebudowie w rozumieniu art. 3 pkt. 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zadanie polega na rozbudowie północno-wschodniego odcinka ulicy Iławskiej o długości ok. 70 m, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Fordońską do zjazdu na teren siedziby Policji i do posesji nr 22, w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia, szczegółowo określonych w:
1) dokumentacji projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) pn. „ROZBUDOWA ULICY IŁAWSKIEJ W BYDGOSZCZY NA ODCINKU OD UL. FORDOŃSKIEJ DO POSESJI NR 22” opracowanych przez firmę BUTOH Włodzimierz Palicki, ul. Chodkiewicza15, 85-065 Bydgoszcz - załącznik Nr 2 do Umowy,
2) opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik Nr 2 do Umowy,
3) projektowanych postanowieniach Umowy, zawartych we wzorze Umowy z załącznikami - załącznik Nr 1 do SWZ,
4) wzór formularza ofertowego - załącznik Nr 2 do SWZ.
Zamówienie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dalej RFRD).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert przeprowadzona zostanie w oparciu o kryteria szczegółowo opisane w pkt XXI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

1) doświadczenia wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy drogi/ulicy o „klasie funkcjonalno-technicznej D” o powierzchni min. 250 m2 z nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanej w ramach jednego zadania.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 Pzp ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają w następujący sposób: przynajmniej jeden z tych wykonawców musi posiadać doświadczenie w ww. zakresie, z tym że wymóg posiadania doświadczenia dotyczy wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie.

2) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, gwarantującymi właściwą jakość robót budowlanych, o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym nie mniejszym niż określono poniżej, tj.:

kierownik budowy – minimum 1 osoba:
minimalne kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie;
minimalne doświadczenie zawodowe: pięć lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej;

Osoba odpowiedzialna za kierowanie budową lub robotami winna posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania). Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podst. art. 58 Pzp, spełniają warunek, jeżeli co najmniej jeden z nich dysponuje osobą o kwalifikacjach, uprawnieniach i doświadczeniu zawodowym w zakresie określonym powyżej, z tym że wymóg ten dotyczy wykonawcy, który bezpośrednio wykona roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w art. 118–123 Pzp. Podmiot, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Uwaga: Oświadczenie/a składają odpowiednio: wykonawca / każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (sporządzone wg wzorów Zamawiającego), Wzory oświadczeń stanowią załączniki Nr 9 oraz Nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień ich złożenia) składane na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp - składa wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzony wg wzoru Zamawiającego), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 7 do SWZ.
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, to ww. wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Wykonawca wykazując doświadczenie może uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum) to wykazaniu podlega doświadczenie powstałe jedynie w granicach wykonania robót przez dany podmiot.

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego wg wzoru Zamawiającego). Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 8 do SWZ;

Podmiotowe środki dowodowe należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020, poz. 2452).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy). Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 6 do SWZ.
Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w pełnomocnictwie, o którym mowa w pkt XII.8.2) i XII.9.2) SWZ lub dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

2. Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, określające w szczególności:
a) nazwę i wskazanie siedziby podmiotu udostępniającego wykonawcy swoje zasoby,
b) nazwę i wskazanie siedziby wykonawcy, któremu podmiot trzeci udostępnił swoje zasoby,
c) określenie zamówienia publicznego, tj.: „Przebudowa ulicy Iławskiej w Bydgoszczy – nr sprawy 020/2023”
d) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione),
e) sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, (tj. informacje, w jaki sposób udostępnione zasoby będą wykorzystywane przy wykonywaniu zamówienia publicznego),
f) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca będzie nimi dysponował),
g) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
h) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (nie dotyczy sytuacji finansowej lub ekonomicznej), zrealizuje roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zobowiązanie innego podmiotu sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym (osoby/osób uprawnionych do działania w imieniu podmiotu trzeciego).
Zobowiązanie wraz z dowodami, że osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu innego podmiotu, wykonawca dołącza do oferty jako załączniki.

3. Pełnomocnictwo/a składane z ofertą:
1) pełnomocnictwo/a, jeżeli z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, do których jest bezpłatny i ogólnodostępny dostęp lub z treści złożonych Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów nie wynika uprawnienie do podpisania oferty oraz względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą,
2) – o ile dotyczy, pełnomocnictwo/a wynikające z art. 58 ust. 2 Pzp, do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3) – o ile dotyczy, pełnomocnictwo/a, jeżeli z właściwego rejestru lub z treści złożonych oświadczeń lub dokumentów nie wynika uprawnienie do podpisania zobowiązania innego podmiotu oraz względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych przez ten podmiot (w przypadku gdy wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu).
Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1), 2) lub 3), składane jest pod rygorem nieważności
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym, lub notariusz

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy 00/100) PLN.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.
3. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp, zostanie odrzucona.
4. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) gwarancjach bankowych
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.462)
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) - Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416 z dopiskiem: „WADIUM – Przebudowa ulicy iławskiej Bydgoszczy - nr sprawy 20/2023”.
Zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty.
Za datę wniesienia wadium uznaje się moment wpływu na konto Zamawiającego.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje Zamawiającemu, za pośrednictwem Platformy wraz z Ofertą, oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym.
UWAGA:
W celu zachowania wymaganej dla gwarancji/poręczenia formy oryginału, wykonawca przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy, elektronicznie sporządzony przez gwaranta/poręczyciela dokument (plik) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez umocowanego przedstawiciela gwaranta/poręczyciela, nie wprowadzając w dokumencie żadnych zmian, w tym nie nanosząc swojego podpisu.
Oryginału nie stanowi dokument stanowiący cyfrowe odwzorowanie (scan, kserokopia) otrzymanej gwarancji/poręczenia.
7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być wystawione na Zamawiającego - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz.
8. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej wymagania określone w pkt VIII. 8 i 9 SWZ.
Pozostałe informacje dotyczące wnoszenia wadium szczegółowo opisano w pkt VIII. SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 Pzp, (np. konsorcjum, spółka cywilna), to:
1) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić na piśmie pod rygorem nieważności (art. 99 § 2 K.c.) ustanowionego pełnomocnika, jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców i dołączone do składanej oferty,
3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
4) z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta, składana jest w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5) w miejscach dotyczących danych poszczególnych wykonawców (nazwa, adres, NIP, REGON, kategorię przedsiębiorstwa, do której należy) należy wpisać stosowne dane dotyczące poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wymienionym w pełnomocnictwie, występującym jako reprezentant pozostałych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 oraz w zakresie i na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią wzór Umowy z załącznikami - Załącznik Nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/775334

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Podstawy wykluczenia z postępowania - poza Pzp:

1. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 129), Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 7 ust. 1 tej ustawy, tj.:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106oraz z 2022 r. poz. 1488), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania ww. okoliczności.
3. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
4. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej, o której mowa w art. 7 ust. 7 ww. ustawy.
5. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.

II. Oferta
Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SWZ
Wykonawca może złożyć Ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść i układ muszą być zgodne z formularzem załączonym do SWZ.
Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie lub w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Pozostałe szczegółowe informacje w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.