eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ujazd › Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy UjazdOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ujazd

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA UJAZD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648014

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Kościuszki 6

1.5.2.) Miejscowość: Ujazd

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-225

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@ujazd.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.ujazd.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ujazd

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a2f4766-0071-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244156

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057861/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Ujazd

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2a2f4766-0071-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email:
inwestycje@ujazd.com.pl, z zastrzeżeniem, że ofertę składa się tylko za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne
dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz zapisy rozdziału XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), że:
1) Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Gmina Ujazd, Plac Kościuszki 6. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Żaneta Bykowska-Winkiel, kontakt e-mail iod@ujazd.com.pl tel.: 44 719-21-29, wew. 24;
2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
3) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, bankom, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi prawne, doradcze, podatkowe oraz podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne oraz innym podmiotom uprawnionym na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 74) przez określony czas (art. 78);
4) Dane osobowe przechowywane są przez Administratora dla celów archiwizacyjnych, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami;
5) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu z zastrzeżeniem, że:
a) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
c) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w SWZ, do upływu terminu na ich wniesienie,
6) W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych
z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
8) Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych,
9) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIR.271.1.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część I Modernizacja źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Niewiadów-Kolonia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie robót budowlanych i zapewnienie materiałów niezbędnych dla realizacji Przedmiotu Zamówienia, polegających m.in. na:
a) wykonaniu modernizacji źródła ciepła poprzez wykonanie instalacji pompy ciepła o mocy grzewczej min. 14 kW w tym roboty demontażowe i budowlane;
b) wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, w tym roboty demontażowe oraz montaż nowych grzejników i armatury regulacyjnej;
c) budowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy min. 19,32 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą elektryczną;
2) uruchomienie źródła ciepła Instalacji, ich przetestowanie, wykonanie niezbędnych prób;
3) serwis wykonanego źródła ciepła i Instalacji w okresie rękojmi a także gwarancji w zakresie odpowiednim do postanowień gwarancyjnych oraz przepisów dotyczących rękojmi;
4) przeszkolenie użytkowników źródła ciepła i Instalacji.
5) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
6) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przedmiotu zamówienia w myśl przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.);
7) w zakresie instalacji fotowoltaicznych - podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź, Rejon energetyczny Tomaszów Mazowiecki, w imieniu użytkownika na podstawie wytycznych dostępnych na stronie zakładu.
8) Prace będą prowadzone w czynnie działającym obiekcie świetlicy wiejskiej w miejscowowści Niewiadów-Kolonia. Prace budowlane należy prowadzić w sposób, który nie zakłóci funkcjonowania obiektu oraz bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji (użytkowników). Należy ustalić godziny pracy z przedstawicielem Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie każdej z części stanowi załącznik nr 1 do SWZ (projekt budowlany w branży sanitarnej i elektrycznej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, inne dokumenty i uzgodnienia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 42511110-5 - Pompy grzewcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

31712331-9 - Fotoogniwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. Część II Modernizacja źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaosie obejmuje w szczególności:
1) wykonanie robót budowlanych i zapewnienie materiałów niezbędnych dla realizacji Przedmiotu Zamówienia, polegających m.in. na:
a) wykonaniu modernizacji źródła ciepła poprzez wykonanie instalacji 2 pomp ciepła o mocy grzewczej min. 13 kW każda w tym roboty demontażowe i budowlane;
b) wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, w tym roboty demontażowe oraz montaż nowych grzejników i armatury regulacyjnej;
c) budowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy min. 26,68 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą elektryczną;
2) uruchomienie źródła ciepła Instalacji, ich przetestowanie, wykonanie niezbędnych prób;
3) serwis wykonanego źródła ciepła i Instalacji w okresie rękojmi a także gwarancji w zakresie odpowiednim do postanowień gwarancyjnych oraz przepisów dotyczących rękojmi;
4) przeszkolenie użytkowników źródła ciepła i Instalacji;
5) wykonanie dokumentacji powykonawczej;
6) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przedmiotu zamówienia w myśl przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.);
7) w zakresie instalacji fotowoltaicznych - podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź, Rejon energetyczny Tomaszów Mazowiecki, w imieniu użytkownika na podstawie wytycznych dostępnych na stronie zakładu.
8) Prace będą prowadzone w czynnie działającym obiekcie świetlicy wiejskiej w miejscowowści Zaosie. Prace budowlane należy prowadzić w sposób, który nie zakłóci funkcjonowania obiektu oraz bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji (użytkowników). Należy ustalić godziny pracy z przedstawicielem Zamawiającego.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie każdej z części stanowi załącznik nr 1 do SWZ (projekt budowlany w branży sanitarnej i elektrycznej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, inne dokumenty i uzgodnienia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 42511110-5 - Pompy grzewcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

31712331-9 - Fotoogniwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu musza spełniać warunki określone w art. 112 Pzp, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
a) Część I Modernizacja źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niewiadów-Kolonia
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 1 robotę budowlaną w ramach której wykonał pompę ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto;
b) Część II Modernizacja źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaosie
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 1 robotę budowlaną w ramach której wykonał pompę ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto;
c) W przypadku składania oferty na dwie części przez tego samego wykonawcę, wykonawca może wykazać się tym samym doświadczeniem w dwóch częściach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie
z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.
2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w rozdz. VII ust. 1 pkt 1 SWZ mogą spełniać łącznie, zaś warunek, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 2 SWZ musi być spełniony przez każdego wykonawcę samodzielnie.
3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia oraz podmiotowe środki dowodowe składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu umowy cywilnoprawnej określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia wyżej wskazanej umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikających wprost z przepisów o zamówieniach publicznych oraz w przypadkach określonych poniżej:
1) zmiana zakresu wykonywanych robót przez podwykonawców oraz zastąpienia podwykonawcy innym podmiotem o co najmniej takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jak podmiot zastępowany, w przypadku wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiającej wykonywanie wskazanej części Umowy przez Podwykonawcę wskazanego w ofercie Wykonawcy i jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na tę zmianę;
2) skrócenia terminu realizacji Umowy lub obniżenia maksymalnej wartości Umowy, w przypadku wystąpienia wewnętrznych zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, uniemożliwiających kontynuację realizacji Umowy lub w przypadku wystąpienia zmian związanych z przesunięciem środków w budżecie Zamawiającego, zmniejszeniem bądź nieprzyznaniem dofinansowania;
3) zmian wprowadzonych przez Zamawiającego polegających na wprowadzeniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej inwestycji, zmiana taka może być spowodowana:
a) pojawieniem się na rynku materiałów, urządzeń lub przedmiotów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego w ramach Umowy obiektu lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
b) aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
c) zaprzestaniem produkcji materiałów budowlanych,
d) zmiana przepisów Prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
e) każdorazowo na zmiany, o których mowa w lit. a)-c) zgodę musi wyrazić projektant sprawujący nadzór autorski. Szczegółowy zakres robót zamiennych musi być udokumentowany,
f) W przypadkach określonych powyżej, kwota, o której mowa w § 11 ust. 1 podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych robót zamiennych, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie określone w § 11 nie ulegnie zwiększeniu;
4) ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, pominięcie jakiejkolwiek części robót, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności Przedmiotu Umowy na skutek sytuacji, której nie były możliwe do przewidzenia w momencie podpisania Umowy;
Zmiana może nastąpić w przypadku gdy:
a) wykonawca dopuści się zwłoki w wykonaniu robót w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym w sposób obiektywnie uniemożliwiający realizację umowy w całości w terminie wskazanym w umowie,
b) ze względu na okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie podpisania umowy, brak jest interesu publicznego w realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części,
na zasadach określonych w § 14.

Z uwagi na ograniczona liczbę znaków Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały zawarte w załączniku nr 5a/5b do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.