eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szydłowiec › Dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w SzydłowcuOgłoszenie z dnia 2023-06-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670129870

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wschodnia 23

1.5.2.) Miejscowość: Szydłowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 617 0300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zoz.szydlowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.szydlowiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec78fc1d-0105-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244139

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00075696/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa środków czystości i higieny dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec78fc1d-0105-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały ujęte w par. VIII oraz XI SIWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZZOZ.DIGiTM 341/3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu zgodnie z załącznikami numer 2 do SIWZ. Sprzedaż i dowiezienie przedmiotu umowy będą odbywać się według każdorazowego zamówienia określającego w szczególności asortyment towaru i jego ilość. Towar z załącznika 2 należy dostarczyć do Przychodni Specjalistycznej, ul. Wschodnia 23, 26 - 500 Szydłowiec do Magazynu Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39831250-3 - Roztwory myjące

39831240-0 - Preparaty czyszczące

33770000-8 - Artykuły higieniczne z papieru

39720000-5 - Sprzęt gospodarstwa domowego inny niż elektryczny

39831000-6 - Preparaty piorące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzucenia Zamawiający stosował będzie się do kryteriów i wybierze ofertę, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości punktów, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
6. W ofercie, o której mowa w ust. 6, Wykonawca ma obowiązek:
6.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
6.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
6.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
Zamawiającego, bez kwoty podatku;
6.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji dostaw cząstkowych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
- Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
- Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi stosowne zaświadczenie o:
- niezaleganiu w opłacaniu składek – ZUS;
- niezaleganiu z opłacaniem podatków - US.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
- Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W zakresie wykonania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 273 ustawa PZP, Wykonawca przedkłada:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowane oświadczenie zawarte jest we wzorze stanowiącym zał. nr 3a do SIWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 Wykonawca przedkłada:
a) Oświadczenie o braku podstawa do wykluczenia z postępowania - wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – Załącznik nr 3 do SIWZ.
Oświadczenie o których mowa w ust. 1 i 2 stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymaganie przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt. 2 ppkt a lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę
odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania.
 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt. 2 ppkt a.
 Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 ppkt a
budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio
do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych
w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia,
o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
 W przypadku wspólnie ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o których mowa ust. 1 i 2 składa każdy Wykonawca.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający będzie żądał złożenia przedmiotowych środków dowodowych - atest PZH, karty techniczne oraz karty charakterystyki poszczególnych poz. ujętych w zał. nr 2 do SIWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający będzie żądał złożenia przedmiotowych środków dowodowych - atest PZH, karty techniczne oraz karty charakterystyki poszczególnych poz. ujętych w zał. nr 2 do SIWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 14.2. - pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.