eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wymiana dźwigów w budynku Oddziału przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana dźwigów w budynku Oddziału przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NARODOWY BANK POLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000002223

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świętokrzyska 11/21

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-919

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: DKRZ-WPO1@nbp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nbp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

polityka pieniężna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana dźwigów w budynku Oddziału przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5fd86d7f-005a-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244135

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zamowienia.nbp.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zamowienia.nbp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej
(informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym
informacje dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego)
1) Komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej NBP pod adresem https://e zamowienia.nbp.pl.
2) Wykonawca na Platformie Zakupowej NBP bez zalogowania może zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadać
pytanie do Zamawiającego.
3) Warunkiem przystąpienia do postępowania i złożenia oferty jest posiadanie konta na platformie MarketPlanet. Warunkiem
założenia konta jest przesłanie wniosku do operatora platformy MarketPlanet poprzez stronę https://oneplace.marketplanet.pl Proces
akceptacji wniosku z poprawnie wprowadzonymi danymi trwa do 24 godzin w dni robocze.
4) Złożenie oferty w postępowaniu możliwe jest tylko przez wskazaną Platformę Zakupową NBP.
5) Platforma dopuszcza załączanie plików o wielkości do 95 MB.
6) Zalecane formaty plików: .pdf, .doc, .xlsx, .zip. W przypadku niemożności dołączenia plików w innych formatach zaleca się
skompresowanie plików do paczki .zip oraz dołączenie ich do systemu.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę: data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera
synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
8) W postępowaniu ofertę oraz oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
9) Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie oraz pozostałe szczegółowe informacje w ww. zakresie w
załączniku nr 1 i 2 do SWZ.
10) Pozostałe informacje:
a) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca przekazuje w pliku wydzielonym i oznaczonym na Platformie jako
„niejawny”.
b) W przypadku podpisania pliku podpisem zewnętrznym, konieczne jest wysłanie pary plików: pliku podpisanego i pliku
zawierającego podpis.
c) Pierwsza czynność podpisania oferty kwalifikowanym podpisem lub podpisem osobistym może wymagać zainstalowania
dedykowanego rozszerzenia do aplikacji Szafir oraz oprogramowania Java, oraz konieczności administracyjnego odblokowania
systemu na komputerze przez administratorów informatycznych wykonawcy. Aby podpisać ofertę podpisem zaufanym należy
posiadać Profil Zaufany, który umożliwi podpisywanie plików.
11) W przypadku problemów z obsługą konta w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożeniem
ofert/wniosków, komunikacją z Zamawiającym za pośrednictwem konta - wszelkie pytania i prośby o wyjaśnienie prosimy kierować
do operatora platformy MarketPlanet za pomocą następujących kanałów komunikacji (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00
do 17:00):
Telefonicznie pod numerem: +48 (22) 25 72 223
Czat pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl
E-mail: oneplace@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPO1-AD-241-0655/OOWroc/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część I – Wymiana dźwigu towarowego w budynku Oddziału NBP przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu:
1) Przedmiotem Umowy jest wykonanie, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, wymiany dźwigu towarowego w budynku Oddziału Okręgowego NBP przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu oraz świadczenie usługi utrzymania ruchu w zakresie bieżącej konserwacji nowo zainstalowanego Dźwigu, zwanej dalej także „Usługą utrzymania ruchu”.
2) Umowa będzie realizowana w trzech etapach:
Etap I – opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do Dokumentacji projektowej, w tym przeniesienie prawa własności egzemplarzy i nośników, na których ją utrwalono, w zakresie i na zasadach określonych w Umowie;
Etap II:
a) wykonanie Robót na podstawie zaakceptowanej i odebranej Dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, a w szczególności:
 dokonanie demontażu i utylizacji istniejącego dźwigu towarowego wytworzonego przez KDO w Bolęcinie, nr fabryczny 35263, nr rejestr. 3128003470 zainstalowanego w budynku NBP przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu,
 dostarczenie i zamontowanie nowego Dźwigu wraz z koniecznym oprzyrządowaniem, wyposażeniem i okablowaniem oraz wykonanie towarzyszących, niezbędnych robót budowlanych, zgodnie z Dokumentacją projektową, (w tym przywrócenie pierwotnej estetyki ścian klatki schodowej przylegających do nowo montowanych drzwi szybowych),
 wykonanie wszystkich niezbędnych testów, pomiarów potwierdzających poprawność montażu i bezpieczeństwo wszystkich elementów instalacji oraz Dźwigu,
 uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu protokołów z przeprowadzonego badania przez UDT wraz z decyzją UDT dopuszczającą Dźwig do eksploatacji;
b) wykonanie Dokumentacji powykonawczej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do Dokumentacji powykonawczej, w tym przeniesienie prawa własności egzemplarzy i nośników, na których ją utrwalono, w zakresie i na zasadach określonych w Umowie;
c) przeprowadzenie instruktażu wskazanych pracowników Zamawiającego z obsługi nowego Dźwigu oraz z zakresu uwalniania osób uwięzionych w kabinie, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w trybie roboczym;
d) udzielenie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w § 7 Umowy.
Etap III – świadczenie przez Wykonawcę Usług utrzymania ruchu nowo zainstalowanego Dźwigu, obejmujących ich bieżącą konserwację, przeglądy oraz naprawy na warunkach określonych w § 5 Umowy.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I, przedstawiono
w Projektowanych Postanowień Umowy (Załącznik nr 8 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 67 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Część II - Wymiana dźwigu osobowego w budynku Oddziału NBP przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu:
1) Przedmiotem Umowy jest wykonanie, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, wymiany dźwigu osobowego w budynku Oddziału Okręgowego NBP przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu oraz świadczenie usługi utrzymania ruchu w zakresie bieżącej konserwacji nowo zainstalowanego Dźwigu, zwanej dalej także „Usługą utrzymania ruchu”.
2) Umowa będzie realizowana w trzech etapach:
Etap I – opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do Dokumentacji projektowej, w tym przeniesienie prawa własności egzemplarzy i nośników, na których ją utrwalono, w zakresie i na zasadach określonych w Umowie;
Etap II:
e) wykonanie Robót na podstawie zaakceptowanej i odebranej Dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, a w szczególności:
 dokonanie demontażu i utylizacji istniejącego dźwigu osobowego wytworzonego przez Schindler – Włochy, nr fabryczny 9862086, nr rejestr. N31228003296 zainstalowanego w budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu,
 dostarczenie i zamontowanie nowego Dźwigu wraz z koniecznym oprzyrządowaniem, wyposażeniem i okablowaniem oraz wykonanie towarzyszących, niezbędnych robót budowlanych, zgodnie z Dokumentacją projektową, (w tym przywrócenie pierwotnej estetyki ścian klatki schodowej przylegających do nowo montowanych drzwi szybowych),
 wykonanie wszystkich niezbędnych testów, pomiarów potwierdzających poprawność montażu i bezpieczeństwo wszystkich elementów instalacji oraz Dźwigu,
 uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu protokołów z przeprowadzonego badania przez UDT wraz z decyzją UDT dopuszczającą Dźwig do eksploatacji;
f) wykonanie Dokumentacji powykonawczej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do Dokumentacji powykonawczej, w tym przeniesienie prawa własności egzemplarzy i nośników, na których ją utrwalono, w zakresie i na zasadach określonych w Umowie;
g) przeprowadzenie instruktażu wskazanych pracowników Zamawiającego z obsługi nowego Dźwigu oraz z zakresu uwalniania osób uwięzionych w kabinie, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w trybie roboczym;
h) udzielenie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w § 7 Umowy.
Etap III – świadczenie przez Wykonawcę Usług utrzymania ruchu nowo zainstalowanego Dźwigu, obejmujących ich bieżącą konserwację, przeglądy oraz naprawy na warunkach określonych w § 5 Umowy.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II, przedstawiono w Projektowanych Postanowień Umowy (Załącznik nr 9 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 67 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie na jedną lub dwie część zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1) Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia (umowy) polegające na przebudowie/remoncie budynku użyteczności publicznej w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych (elektrycznych) polegających na wymianie dźwigów osobowych i/lub towarowych,
o wartości brutto umowy nie mniejszej niż 150 000,00 zł każde.

Uwaga:
w przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych;

b) dysponuje lub realizując zamówienie będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowalnymi, w zakresie poniższych specjalności:
i. konstrukcyjno – budowlanej - co najmniej 1 (jedna) osoba (funkcja: kierownik robót budowlanych);
ii. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych – co najmniej 1 (jedna) osoba (funkcja: kierownik robót elektrycznych);
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwane dalej „Prawem budowalnym” (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682,) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze w ww. specjalności, oraz jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik nr 8 oraz załącznik nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-zamowienia.nbp.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do konkretnego
zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca
składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022 r. poz. 835) osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, które w okresie tego
wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6 tej ustawy, nakłada Prezes Urzędu
Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego
rozumie się złożenie oferty.
4. Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie zakazuje się wykonywania zamówienia publicznego z
udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy
2014/24/UE, o których mowa w art. 5k tego rozporządzenia w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości
zamówienia
5. Zamawiający nie ogranicza liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji. Zamawiający zaprosi do negocjacji tych
Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu oferty.
6. Wizja lokalna:
Zamawiający informuje, że zostanie przeprowadzona obligatoryjna wizja lokalna, która umożliwi zapoznanie się z
przedmiotem zamówienia w Centrali NBP . Zasady dotyczące obligatoryjnej wizji lokalnej opisane są w Rozdziale 3 ust. 8
SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.