eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Dokończenie robót budowlanych projektu pn.: "Rozbudowy i modernizacji budynku Filharmonii Zielonogórskiej - etap I" Zadanie 4. Przebudowa i rozbudowa przyziemia oraz parteru budynkuOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dokończenie robót budowlanych projektu pn.: „Rozbudowy i modernizacji budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I” Zadanie 4. Przebudowa i rozbudowa przyziemia oraz parteru budynku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Filharmonia Zielonogórska

1.3.) Oddział zamawiającego: FZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Powstańców Wielkopolskich 10

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-075

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@filharmoniazg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: filharmoniazg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dokończenie robót budowlanych projektu pn.: „Rozbudowy i modernizacji budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I” Zadanie 4. Przebudowa i rozbudowa przyziemia oraz parteru budynku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff25d413-fe63-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244047

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00124888/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Dokończenie robót budowlanych projektu „Rozbudowy i modernizacji budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I” Zadanie 4. Przebudowa przyziemia oraz parteru budynku administracyjno-hotelowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ff25d413-fe63-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wnioski, zawiadomienia i informacje, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@filharmoniazg.pl - nie dotyczy składania ofert. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ - Rozdział XIV

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem danych osobowych jest Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda adres: Plac Powstańców Wlkp. 10, 65-075 Zielona Góra, Paweł Lipka, mail: iod@filharmoniazg.pl tel. 601 442 851.
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jak w tytule;
3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
Ustawę Pzp;
4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 424 ust. 4 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania danych osobowych osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7. posiada każda osoba, której dane udostępniono:
7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących wyłącznie swojej osoby;
7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących wyłącznie swojej osoby ;
7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna osoba, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje osobie, której dane udostępniono:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-4/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dokończenie robót budowlanych projektu pn.: „Rozbudowy i modernizacji budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I” Zadanie 4. Przebudowa i rozbudowa przyziemia oraz parteru budynku administracyjno-hotelowego z wykończeniem zewnętrznym i wewnętrznym całości inwestycji.

W zakresie Zadania znajduje się: przebudowa wejścia głównego, roboty wykończeniowe, odtworzeniowe, wymiana uszkodzonych elementów; wyposażenie pomieszczeń, kawiarni, toalet; roboty elektryczne i niskoprądowe, dostawa i montaż osprzętu – część elektryczna i SSP; roboty sanitarne, dostawa i montaż kurtyny powietrznej, montaż instalacji, grzejników, ogrzewania podłogowego, białego montażu; wykonanie odwodnienia dachu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odbył wizję lokalną zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. Szczegóły wizji określono w SWZ Rozdział V pkt. 5.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik o SWZ oraz dokumentacja projektowa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Końcowa ocena danej oferty zostanie wyliczona jako suma punktów uzyskanych przez nią za poszczególne kryteria.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiała
najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów określonych w SWZ, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).
3. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i
niepodlegających odrzuceniu.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 225 ust. 1 Ustawy Pzp). W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:
4.1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
4.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
4.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
4.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą
wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kierownik budowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. ZDOLNOŚĆ DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3. SYTUACJA FINANSOWA LUB EKONOMICZNA.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4. ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA – o udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
4.1. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.*

PRZEZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa Budowlanego (rozdz. 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) oraz w Rozporządzeniu Przygotowania Zawodowego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.)
LUB odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

4.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 2 zamówienia polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego.**

5. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony:
5.1. przez Wykonawcę samodzielnie, lub
5.2. przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie, lub
5.3. samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.

*wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
** wraz z dowodami, tj. referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowania, Wykonawca składa:
1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - załącznik nr 6 do SWZ.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego wzoru „Formularza ofertowego” udostępnionego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Formularz ofertowy powinien zawierać wszystkie wymagane oświadczenia:

1.1. o doświadczeniu zawodowym kierownika budowy dla potrzeb oceny kryterium oraz oświadczenie odbycia wizji lokalnej - załącznik nr 1 do SWZ,
1.2. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnieniu warunków udziału (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – załącznik nr 2 do SWZ,
1.3. o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich – załącznik nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy),
1.4. o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców - załącznik nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy),
2. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie art. 117 ust.4 ustawy pzp - załącznik nr 10 do SWZ (jeśli dotyczy),
3. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).
4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
4.1. W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy złożone wraz z ofertą elektronicznie w formie oryginału lub w formie kopii notarialnie poświadczonej elektronicznie.
4.2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie – pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 58 Ustawy Pzp), złożone wraz z ofertą elektronicznie w formie oryginału lub w formie kopii notarialnie poświadczonej elektronicznie.
5. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia złożone wraz z ofertą elektronicznie w formie oryginału albo złożone wraz z ofertą cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej w formie kopii notarialnie poświadczonej elektronicznie lub w formie kopii poświadczonej elektronicznie przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
10 000,00 złotych.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia i godziny określonych w Rozdziale XVIII pn. „SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT” SWZ.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy PARP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian oraz warunki wprowadzenia zmian określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik 8a do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.