eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sieradz › Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych gminnych dróg na terenie Gminy Sieradz - część 1Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych gminnych dróg na terenie Gminy Sieradz – część 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIERADZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Sieradz

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugsieradz.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugsieradz.finn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ugsieradz.e-zp.finn.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych gminnych dróg na terenie Gminy Sieradz – część 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf47f95b-e45f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244004

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039330/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00194256

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZFZ.271.1.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 91056,91 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – asfaltowymi z mechanicznym obcinaniem uszkodzonych krawędzi o średniej głębokości ubytku 4cm (100 kg/m2) i spryskaniem emulsją. Mieszanka mineralno – asfaltowa dla ruchu KR-1 o uziarnieniu 0-12,8mm –
1 000 m2.
2) Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym zakres wykonywanych robót (oznaczenie w terenie ilości, rodzaju, powierzchni ubytków).
3) Zamówienie realizowane będzie według zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego.
4) Czas podjęcia przez Wykonawcę robót polegających na wykonaniu remontów stanowi kryterium oceny ofert. Maksymalny czas podjęcia przez Wykonawcę robót od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego określa się na 72 godziny. Przez „podjęcie przez Wykonawcę robót polegających na wykonaniu remontów” należy rozumieć rozpoczęcie robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zgłoszeniu.
5) Wykonanie zamówienia będzie się odbywać na drogach wskazanych przez Zamawiającego w uzgodniony sposób, z zachowaniem szczególnej ostrożności przy wykonywaniu tego typu prac i odpowiednim oznakowaniu. Za ewentualne kolizje i nieszczęśliwe wypadki wynikające ze złej organizacji prac remontowych odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
6) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2022.1510
z późn. zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego,
 roboty związane z wykonywaniem remontów cząstkowych (obowiązek ten nie dotyczy kierownika budowy / robót).
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone we wzorze umowy – załącznik Nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 143910,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 143910,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 143910,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 827 18 73 187

7.3.3) Ulica: Czartki 60

7.3.4) Miejscowość: Czartki

7.3.5) Kod pocztowy: 98-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 143910,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.