eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup energii cieplnej (ciepła) dla komunalnych budynków mieszkalnych, należących do zasobu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, wraz z jej przesłaniem do węzłów cieplnych.Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii cieplnej (ciepła) dla komunalnych budynków mieszkalnych, należących do zasobu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, wraz z jej przesłaniem do węzłów cieplnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA URSYNÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525964000138

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Komisji Edukacji Narodowej 61

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-777

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 443 71 44

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ursynow.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ursynow.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii cieplnej (ciepła) dla komunalnych budynków mieszkalnych, należących do zasobu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, wraz z jej przesłaniem do węzłów cieplnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf1654f1-008b-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244003

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017058/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.19 Dostawa ciepła do nieruchomości zarządzanych przez Wydział Zasobów Lokalowych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń
między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy
zakupowej pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl zwanej dalej Platformą lub Systemem.
2) Przekazanie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie, zgodnie z poniższą kolejnością.
3) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy na Platformie
następuje automatycznie poprzez weryfikację adresu e-mail podanego przez Wykonawcę w formularzu rejestracyjnym. W
uzasadnionych przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) weryfikacja danych Wykonawcy może
trwać maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego
na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej.
4) Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
5) Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL,
XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
6) Kodowanie i czas odbioru danych
• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
Pozostałe informacje są dostępne w SWZ w pkt 3

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Pkt 34. SWZ KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 43/WZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii cieplnej (ciepła) dla komunalnych budynków mieszkalnych wraz z jego przesłaniem do węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Barwnej 8, ul. Kłobuckiej 1, 3, 14, 16, 16A, 16B, 18, 18A, 18B, 18C oraz 18D.
Wymienione budynki są zaopatrywane w ciepło za pośrednictwem sześciu węzłów cieplnych znajdujących się w budynkach wymienionych poniżej. Zamówiona moc cieplna dla poszczególnych węzłów cieplnych wynosi:
1) przy ul. Barwnej 8 – 0,0500 MW, własność węzła Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy,
2) przy ul. Kłobuckiej 1 – 0,0700 MW, własność węzła Veolia Energia Warszawa S.A.,
3) przy ul. Kłobuckiej 3 – 0,0700 MW, własność węzła Veolia Energia warszawa S.A.,
4) przy ul. Kłobuckiej 14 – 0,2400 MW, własność węzła Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy,
5) przy ul. Kłobuckiej 16 – 0,2200 MW, własność węzła Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy,
6) przy ul. Kłobuckiej 16B – 0,3400 MW, własność węzła Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy.
Ogółem zamawiana moc cieplna wynosi 0,9900 MW.
Ciepło będzie dostarczane na potrzeby centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody dla budynków mieszkalnych wchodzących w skład zasobu dzielnicy Ursynów.
Termin realizacji zamówienia: 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. od 1 sierpnia 2023 r.
do 30 kwietnia 2024 r. lub wcześniejszego wyczerpania środków finansowych określonych w umowie,
z zastrzeżeniem § 10 umowy.
Prognozowane zapotrzebowanie na ciepło w poszczególnych węzłach w kolejnych miesiącach zostało przedstawione w załączniku nr 1 do umowy.
Łączne prognozowane zapotrzebowanie na energię cieplną zostało oszacowane przez Zamawiającego
w okresach:
01.08.2023 - 31.12.2023 2 195 GJ
01.01.2024 - 30.04.2024 4 075 GJ
Razem 6 270 GJ

Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby skalkulować wysokość planowanych dostaw ciepła w sposób właściwy, jednak biorąc pod uwagę, że faktyczna wysokość dostaw jest uzależniona głównie od warunków pogodowych i związanych z tym temperatur zewnętrznych, nie ma możliwości przewidzenia wszelkich możliwych przypadków i warunków atmosferycznych w planowanym okresie, na który ma być zawarta umowa.
Zamawiający oświadcza, że prognozowane zużycie energii cieplej stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie realizacji zamówienia może ulec zmianie w stosunku do prognoz. Faktyczne zużycie energii cieplnej uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym, że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować oferowane w postępowaniu ceny energii cieplnej. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych, jeśli
w okresie obowiązywania Umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy inną niż planowaną ilości energii cieplnej, w szczególności spowodowaną zwiększeniem lub zmniejszeniem zapotrzebowania poboru energii cieplnej z uwagi na np. nieprzewidywalne warunki atmosferyczne.
Zamawiający określa minimalną wartość zamówionego ciepła w wysokości 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają niniejsza specyfikacja oraz:
a) projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 3 do SWZ;
b) formularz cenowy - załącznik nr 1 do SWZ,
c) prognozowane zapotrzebowanie na ciepło w poszczególnych węzłach 2023-2024, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09321000-5 - Gorąca woda

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny ofert będzie dokonywała Komisja przetargowa.
1.Kryteria oceny ofert
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert
przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
 Kryterium I: cena brutto – waga 60 %,
 Kryterium II: czas na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania – waga 30%,
 Kryterium III: zatrudnienie na umowę o pracę osób ze stwierdzeniem stopnia niepełnosprawności na minimum ½ etatu – waga 10%,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie na umowę o pracę osób ze stwierdzeniem stopnia niepełnosprawności na minimum ½ etatu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że posiadają:
 aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.), udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – podmiotowe środki dowodowe:
 aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.), udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy wypełniony i wygenerowany za pośrednictwem Platformy;
2) Formularz cenowy – wypełniony według wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ.
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ;
4) W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ, w przypadkach, o których mowa w pkt 17 ppkt. 5) SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. spółki cywilne lub konsorcja (tj. dwóch lub więcej Wykonawców) w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5) W przypadku, o którym mowa w pkt. 4) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg załącznika nr 5 do SWZ).
6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 13 ppkt. 5) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
7) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W odniesieniu do art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
 Rafał Piętak - inspektor w Wydziale Zasobów Lokalowych
- w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych:
 Joanna Gawlik – naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych,
e-mail: ursynow.wzp@um.warszawa.pl
2. Termin realizacji zamówienia: okres 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. od 1 sierpnia 2023 r.
do 30 kwietnia 2024 r. lub wcześniejszego wyczerpania środków finansowych określonych w umowie,
z zastrzeżeniem § 10 umowy.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
a) w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z przesłanek wykluczenia określona w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
b) w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z przesłanek wykluczenia określona w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835);

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.