eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruda Śląska › Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami integracyjnymi w Rudzie Śląskiej przy ul. Szramka 7.Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami integracyjnymi w Rudzie Śląskiej przy ul. Szramka 7.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271081830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: SZRAMKA 7

1.5.2.) Miejscowość: Ruda Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-705

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 24277 82

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mp47@poczta.onet.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mp47.bipinfo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami integracyjnymi w Rudzie Śląskiej przy ul. Szramka 7.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3f12244-0065-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243944

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00073095/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych(produktów spożywczych)dla Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej przy ul.Szramka 7

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a3f12244-0065-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://ezamowienia.gov.pl/
ePUAP : http://epuap.gov.pl/wps/portal
Adres poczty email: mp47@poczta.onet.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) tj.:1) drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
lub 2) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: mp47@poczta.onet.eu;ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz adres (adresy) e-mail Wykonawcy podane w formularzu oferty lub w innych dokumentach przekazanych Zamawiającemu. Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie możliwy tylko poprzez adres (adresy) wskazany w formularzu ofertowym.We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP,TED lub ID postępowania).
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
4.W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
6. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. Pozostałe postanowienia zgodnie z SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję,że Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-705)przy ulicy Szramka 7Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit. a) RODO wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możnaskontaktować się telefonicznie pod nr +48 793909672, pod adresem e-mail: iod@topsupport.pl lub listownie na adres przedszkola dopisek"IOD” Państwa dane osobowe przetwarzane będą celem prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami integracyjnymi
w Rudzie Śląskiej przy ul. Szramka 7,nr sprawy MP47.2701.02.2023.na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieńpublicznych (dalej: PZP), w oparciu o art. 6
ust. 1 c) RODO tj. obowiązek prawny ciążący na Administratorze oraz w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z
danych nakładów,optymalnego doboru metod i środków,służących osiągnięciu założonych celów.Odbiorcami podanych przez
Państwa danych osobowych mogą być:podmioty, uprawnione do
ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa,inni uczestnicy postępowania w trybie dostępu do informacji publicznej,pracownicy Administratora, na podstawie udzielonych upoważnień do przetwarzania danych, podmioty realizujące usługi,które są niezbędne do bieżącego
funkcjonowania przedszkola, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych,zgodnie z art. 28
Rozporządzenia 2016/679.Czas przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa
oraz od okresu, wynikającego z przyjętego u Administratora jednolitego rzeczowego wykazu akt.Posiadają Państwo prawo
do:dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 RODO)przy czym Zamawiający może żądać od osoby,której dane dotyczą
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia (art. 8a ust. 2 PZP),prawo do ich sprostowania,prawo do ograniczenia
przetwarzania danych–wystąpienie z tym żądaniem zgodnie z art. 8a ust. 4 PZP nie ogranicza przetwarzania danych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z uwagi na specyfikę gromadzenia danych, związanych z
zamówieniami publicznymi oraz podstawą prawną ich przetwarzania, nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia
danych osobowych (art. 17 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) oraz prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO). Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych
osobowych narusza przepisy, dotyczące ochrony danych osobowych.Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie
przepisów prawa, regulujących procedurę zamówień publicznych i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie, w jakim realizujemy
nałożone na nas obowiązki prawne. Konsekwencją niepodania danych będzie odrzucenie oferty zgodnie z art. 26 ust. 3 PZP.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, jak również nie będą podlegać profilowaniu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MP47.2701.02.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Miejskiego
Przedszkola nr 47 z Oddziałami integracyjnymi w Rudzie Śląskiej przy ul. Szramka 7.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SWZ, tj. załącznik nr 4

4.2.6.) Główny kod CPV: 03100000-2 - Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15900000-7 - Napoje, tytoń i produkty podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) cena ofertowa – 100 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach)
Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w sposób podany w SWZ
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 dostawy artykułów spożywczych, o wartości umowy co najmniej 20 000,00 zł
brutto każda.
W przypadku wykonywania i nie zakończenia jeszcze dostawy, Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość do
momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny
spełniania warunku.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków dotyczących
zdolności technicznych lub zawodowych Wykonawcy wykazują łącznie - Zamawiający nie formułuje w tym zakresie
szczególnego sposobu spełnienia warunku o którym mowa w art. 117 ust.1 ustawy.
Uwaga: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska
(PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia).W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda jedynie złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy, które to należy złożyć wraz z ofertą.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
Wykaz podmiotowych środków dowodowych
1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków
dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie ust. 4.1 składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
(określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.1
4.2.1. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te
dostawy i zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania oferty.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy i zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w
sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez
żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznikiem nr 1 do SWZ. Oświadczenie
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
2.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia
publicznego.Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub
notariusz.
3.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy
zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może
dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.
4.Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („ (...), z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.”) – o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile poważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 11.3. rozdz. XVI SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 11.1. rozdziału XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
-Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6.W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub ust. 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („ (…), z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.”).
7.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem:https://ezamowienia.gov.pl/pl/.W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którymbedzie możliwość prowadzenia korespondencji związanej z postępowaniem lub przez platfromę e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu w tym
zakresie stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.