eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wielopole Skrzyńskie › Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 200

1.5.2.) Miejscowość: Wielopole Skrzyńskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-110

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wielopole.itl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wielopole.bip.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/747853

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b695c26a-cedf-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243861

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00517643/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158119

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRz.271.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 954267,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie, a także z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje podmiotów gospodarczych, szkół, instytucji, itp.
2. Odpady będą odbierane z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie od mieszkańców, którzy zamieszkują stale i czasowo na terenie 5 sołectw: Wielopole Skrzyńskie, Nawsie, Glinik, Broniszów i Brzeziny.

3. Ilość mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie objętych deklaracjami – 6721.
Liczba nieruchomości z których należy odebrać odpady komunalne – 1863.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości punktów odbioru odpadów, ich ilość w ciągu realizacji zamówienia może ulec zmianie.

4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) odbiór, transport i zagospodarowanie w okresie objętym zamówieniem zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, wystawionych na trasie odbioru w ilości ok. 400 Mg
b) odbiór, transport i zagospodarowanie w okresie objętym zamówieniem segregowanych odpadów komunalnych, zgromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, wystawionych na trasie odbioru w ilości ok. 270 Mg w tym:
• papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury
• szkło opakowaniowe kolorowe w tym odpady opakowaniowe ze szkła
• metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe
• bioodpady – ulegające biodegradacji odpady z ogrodów, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych

c) odbiór, transport i zagospodarowanie w okresie objętym zamówieniem pozostałych odpadów z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, wystawionych na trasie odbioru w łącznej ilości ok. 80 Mg:
• mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
• baterie, akumulatory, chemikalia, świetlówki
• odpady budowlane i rozbiórkowe (z zastrzeżeniem, że powstały w gospodarstwie domowym w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających uzyskania stosownego zezwolenia)

d) odbiór odpadów wymienionych poniżej zgromadzonych w pojemnikach z Punktu
selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK-u) zlokalizowanym w Wielopolu Skrzyńskim
w łącznej ilości ok. 50,5 ton ( w tym odpady segregowane 0,5 tony, pozostałe odpady
50 ton):
● papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury
● szkło opakowaniowe kolorowe w tym odpady opakowaniowe ze szkła
● metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz
odpady opakowaniowe wielomateriałowe
● bioodpady – ulegające biodegradacji odpady z ogrodów, odpady spożywcze
i kuchenne z gospodarstw domowych
● popiół z gospodarstw domowych
● mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
● zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, świetlówki, przeterminowane leki
● odpady budowlane i rozbiórkowe (z zastrzeżeniem, że powstały w gospodarstwie
domowym w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających uzyskania
stosownego zezwolenia)
● przeterminowane leki
● odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
● tekstylia i odzież

e) wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów o pojemności 120 l lub 60 l w następujących kolorach:
- worek niebieski z napisem PAPIER - na odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe – około 6.000 szt.
- worek zielony z napisem SZKŁO - na szkło kolorowe i białe – ok. 15.500 szt.
- worek żółty z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – ok. 33.000 szt.
- worek brązowy z napisem BIO - na odpady ulegające biodegradacji – około 4.000 szt.

Worki przeznaczone do odbioru odpadów mają być oznaczone nadrukiem odpowiadającym ich przeznaczeniu np. metale i tworzywa sztuczne i posiadać logo Wykonawcy.

Pozostałe informacje dot. przedmiotu zamówienia zawiera rozdział II SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz projekt umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90511200-4 - Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 977080,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1136808,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 977080,47 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DEZAKO Spółka z ograniczoną odpow iedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 87200 03657

7.3.3) Ulica: Kościuszki

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 977080,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-01 do 2024-06-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.