eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Psary › Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Źródlanej i Jasnej w Sarnowie - projekt budowlanyOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Źródlanej i Jasnej w Sarnowie – projekt budowlany

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD GMINY W PSARACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000537243

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Malinowicka 4

1.5.2.) Miejscowość: Psary

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-512

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@psary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.psary.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Źródlanej i Jasnej w Sarnowie – projekt budowlany

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35aacf03-0064-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243822

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028387/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Projekt nakładek asfaltowych na ul. Źródlanej i Jasnej w Sarnowie w ramach zadania Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Źródlanej i Jasnej w Sarnowie – projekt budowlany.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/775113

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/775113 link do postępowania
e-mail: andrzejpiestrzynski@psary.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer;
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
3. Zalecenia
3.1. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z „Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
3.2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
3.3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
a) .zip
b) .7Z
3.4. Wśród rozszerzeń powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
3.5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
3.6. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
3.7. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
3.8. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym
i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
3.9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
3.10. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.


W związku z ograniczoną liczbą znaków, pełen zakres wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej dostępny jest w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Psary reprezentowana przez Wójt Gminy Psary z siedzibą w Urzędzie Gminy w Psarach, 42-512 Psary ul. Malinowicka 4.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@psary.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Psary związanych z prowadzonym zamówieniem publicznym pn.:

„Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Źródlanej i Jasnej w Sarnowie – projekt budowlany”, znak sprawy: ZP.271.07.2023
na podstawie ustawy Pzp oraz wewnętrznych regulacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Pzp ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.)”;
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
6. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisami prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
- dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych *;
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielanie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia tego postępowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielanie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.07.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzeniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: „Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Źródlanej i Jasnej w Sarnowie – projekt budowlany”.
2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji, opinii, uzgodnień itp. wraz z uzyskaniem zgłoszenia budowy w organie administracji architektoniczno – budowlanej.
3. Charakterystyka zadania:
Stan istniejący
W stanie istniejącym ul. Źródlana od skrzyżowania z ul. Główną (droga gminna) do końca działki drogowej nr 859/2 na odcinku ok. 150 mb ma nawierzchnię bitumiczną. W stanie istniejącym ul. Jasna od skrzyżowania z ul. Główną (droga gminna) do końca działki drogowej nr 852/2 na odcinku ok. 120 mb ma nawierzchnię bitumiczną. W stanie istniejącym drogi są o szerokości od 3,5 m do 4,5m.
Stan projektowy
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania nakładki asfaltowej o długości ok. 150 mb (ul. Źródlana) i ok. 120 mb (ul. Jasna) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1518 z późn. zm.) w oparciu o wyniki badań geotechnicznych. Dodatkowo należy uwzględnić obustronne pobocza o szerokości 0,75m oraz dostosować wysokościowo zjazdy do projektowanej niwelety drogi.
4. Dodatkowe wymagania:
4.1. Wykonawca dokumentacji projektowej odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań.
4.2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich pozwoleń, decyzji i uzgodnień potrzebnych do realizacji robót i będzie dokonywał wynikających z nich niezbędnych zmian w opracowaniach. Dokumentacja projektowa musi być kompleksowa w zakresie umożliwiającym realizację robót. W przypadku stwierdzenia, że są elementy nie ujęte w opracowaniu, a konieczne do uzyskania odpowiednich decyzji lub realizacji robót Zamawiający rości sobie prawo zlecania ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
4.3. W opracowaniach Wykonawca nie może wskazać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu muszą wówczas towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania parametrów równoważności.
4.4. Wraz z protokołem odbioru wykonanych usług Wykonawca przekaże Zamawiającemu odpowiednią decyzję administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie planowanych robót.
4.5. Wykonawca przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane, sporządzi aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji, (w przypadku wystąpienia takiej konieczności).
4.6. Wykonawca przygotuje wyjaśnienia, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, (w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. zadawane pytania przez wykonawców przygotowujących się do składania ofert w postępowaniu na roboty budowlane w oparciu o przedmiotową dokumentację).
4.7. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego własnym staraniem i na własny koszt. Wymagania gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, zgłoszone do uwzględnienia w dokumentacji technicznej a wykraczające poza zakresy wynikające z kolizji uzbrojenia z układem projektowanym, muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem projektowania.
4.8. W przypadku wystąpienia kolizji układu projektowanego z istniejącymi sieciami podziemnymi i nadziemnymi do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu usunięcia kolizji.
4.9. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przebudowy sieci przez jej właściciela, Wykonawca jest zobowiązany przekazać właścicielowi informację o wysokości przewidywanych kosztów z tym związanych z uzasadnieniem okoliczności taki stan rzeczy powodujących.
4.10. Dla przebudowy sieci kolidujących z inwestycją należy opracować odrębne projekty wykonawcze w podziale na właścicieli sieci i podmioty zobowiązane do sfinansowania ich przebudowy.
4.11. W przypadku kolizji drzew z projektowanym zakresem, Wykonawca w pierwszej kolejności, niezwłocznie po powzięciu tej wiadomości, wykona inwentaryzację drzew i złoży wniosek na wycinkę drzew celem uzyskania decyzji.
4.12. Na złożony wniosek Wykonawca uzyska od Zamawiającego pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przy dokonywaniu czynności w ramach niniejszej umowy. Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego nie może zawierać porozumień, nie może zaciągać zobowiązań i podejmować działań rodzących skutki finansowe, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wszelkie uzgodnienia i warunki narzucone przez Strony postępowania muszą być zgłaszane Zamawiającemu i wymagają jego akceptacji.
4.13. W przypadku konieczności wykonania projektów branżowych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni personel posiadający właściwe uprawnienia do projektowania.
5. Pełnienie nadzoru autorskiego:
5.1. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego, nad zgodnością wykonanych robót z opracowaną dokumentacją projektową w czasie robót realizowanych na podstawie wykonywanej dokumentacji projektowej.
5.2. Nadzór autorski obejmuje wykonanie czynności, o których mowa poniżej, a w szczególności:
a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;
b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
c) aktualizację rozwiązań projektowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji lub zmianę trasy wynikającą z innych względów (technicznych lub formalnych), za wyjątkiem sporządzenia projektów zamiennych;
d) akceptację i wydanie opinii dotyczącej zmian technologicznych;

6. Pozostałe warunki zamówienia:
6.1. Wykonawca po uzyskaniu mapy sytuacyjnej wraz z pomiarami wysokościowymi sporządzi koncepcję projektową zawierającą proponowane rozwiązania projektowe, którą uzgodni z Zamawiającym.
6.2. W ramach przedmiotu zamówienia, przed przystąpieniem do zaawansowanej fazy projektowej należy zinwentaryzować wszelkie kolizje sieci i infrastruktury z przedmiotową inwestycją w zakresie objętym opracowaniem, celem zaprojektowania niezbędnej jej przebudowy.
6.3. Wykonawca w niezbędnym zakresie zapewni wykonanie badań geologicznych
i geotechnicznych celem oceny nośności gruntów i istniejącej podbudowy oraz zwierciadła wody gruntowej.
6.4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przed przystąpieniem do zaawansowanej fazy projektowej przedstawi Zamawiającemu koncepcję projektową (zawierającą część opisową i graficzną) do zatwierdzenia. Koncepcja oprócz wymogów Zamawiającego i identyfikacji po-trzeb wynikających z inwentaryzacji stanu obiektu oraz konsultacji z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości przyległych, powinna zawierać tak-że sugestie i opinie Wykonawcy wynikające z jego najlepszej wiedzy i doświadczenia. Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej koncepcji projektowej oraz do wykonania dokumentacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje koncepcję projektową bądź wniesie do niej uwagi w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od doręczenia. W razie przekroczenia tego terminu, ter-min wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony odpowiednio o okres zwłoki.
6.5. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
6.6. Przedmiot zamówienia powinien w szczególności zawierać:
a) Wykonanie mapy sytuacyjnej wraz pomiarami wysokościowymi,
b) Wykonanie i dostarczenie dokumentacji geotechnicznych,
c) Uzyskanie dokumentacji terenowo prawnej,
d) Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów,
e) Uzyskanie uzgodnień branżowych,
f) Uzyskanie uzgodnień i zatwierdzeń dot. celowej organizacji ruchu drogowego,
g) Uzyskanie braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę
h) Uzyskanie innych uzgodnień, warunków, decyzji, zgód, pozwoleń i opinii nie-zbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
i) Wykonanie wstępnej koncepcji projektowej,
j) Wykonanie projektów wykonawczych wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi.
k) Kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
6.7. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
6.8. Wykonanie wszystkich innych opracowań wynikłych w trakcie prac projektowych, niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania zlecenia wynikających z przepisów prawa obowiązujących na każdym etapie trwania zleconych prac.
6.9. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez wykonawcę w 5 egzemplarzach. Kosztorys inwestorski będzie sporządzony w 4 egzemplarzach (2 w wersji uproszczonej i 2 w wersji szczegółowej). Dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą przekazane Zamawiającemu także w formie cyfrowej (.pdf oraz wersja edytowalna- .dwg, ath, .doc).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena ofertowa (IP1) 60 % - max - 60 pkt,
2. Doświadczenie personelu kluczowego wyznaczonego do realizacji zamówienia – projektant (IP2) 40% - max – 40 pkt,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu kluczowego wyznaczonego do realizacji zamówienia – projektant

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
3.4.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie co najmniej dwie dokumentacje projektowe, na budowę, przebudowę lub remont drogi dla której uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę lub przyjęcie zgłoszenia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
UWAGA nr 2.
1) Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
2) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać szczegółowo usługę (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
3.4.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia, która pełnić będzie funkcję projektanta, posiadającą:
prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą aktualne i ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej,
lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z późn. zm.),
lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm), tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty i oświadczenia określone w pkt 4.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie jakim go dotyczą

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.1.
━ wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
UWAGA nr 4:
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2) w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.2.
- wskazanie osoby, skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnej za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

13.3.1 Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ (Załącznik nr 3 i 4 do SWZ).
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
13.3.2 Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia
i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
13.3.3 Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
13.3.4 Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 (…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”) – o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oświadczenie to podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
13.3.5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 118 ustawy). Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy
w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej, może dokonać odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 13.3.3. rozdz. XVI SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga nr 1:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 13.3.1. rozdziału XVI SWZ) składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 ustawy., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”).
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
2. Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy (aneks terminowy), w przypadkach:
2.1. siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum zwłoki w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej,
2.2. zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z winy Wykonawcy: w przypadku wprowadzenia istotnych zmian, modyfikacji do przedstawionych przez Wykonawcę opracowań, koncepcji np. wskutek nowych okoliczności, których nie dało się przewidzieć, a warunkujących przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy,
2.3. zawieszenie realizacji umowy, w takim przypadku przewiduje się możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas jej zawieszenia, również stanowić może podstawę roszczeń w zakresie dodatkowych kosztów w związku z zawieszeniem umowy,
2.4. wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac, które nie wynikają z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania prac przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
2.5. opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania w/w dokumentów,
2.6. podział większej ilości działek niż pierwotnie zakładał Zamawiający w przypadku gdy ma to wpływ na termin wykonania zamówienia – jeżeli dotyczy,
2.7. przedłużająca się procedura wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy, ponad podstawowy termin związania ofertą przewidziany w SWZ, o czas jaki procedura wyboru i zawarcia umowy została przedłużona w stosunku do terminu związania ofertą przewidzianego w SWZ,
2.8. wniesienie odwołania do KIO lub skargi do sądu, o czas trwania postępowania odwoławczego,
3. Inne zmiany do umowy mogące skutkować zmianą wynagrodzenia i/lub terminu :
3.1. wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej nieobjętej przedmiotem zamówienia,
a której wykonanie jest niezbędne dla wykonania dokumentacji podstawowej np. projekty przekładek uzbrojenia sieci podziemnej. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie dodatkowej dokumentacji, przy czym:
a) strony zobligowane są potwierdzić zakres tych prac oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności,
b) spisanie protokołu konieczności nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie dokumentacji oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania,
c) wykonawca przystąpi do wykonania dodatkowych dokumentacji wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy,
3.2. zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji,
3.3. zmiany projektanta(-ów) w szczególności na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień oraz doświadczenia zawodowego wskazanego w SWZ.

UWAGA:
W związku z ograniczoną liczbą znaków, pełen zakres przewidywanych zmian umowy, znajduje się w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej: platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/775113

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

UWAGA:
2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w: 2.1.2. art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.