eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sieradz › Przewóz zwłok osób zmarłych i zabitych i ich szczątków w granicach obszaru działania prokuratur okręgu sieradzkiegoOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przewóz zwłok osób zmarłych i zabitych i ich szczątków w granicach obszaru działania prokuratur okręgu sieradzkiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PROKURATURA OKRĘGOWA W SIERADZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 731646408

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Sieradz

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438266451

1.5.8.) Numer faksu: 43826647

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro.podawcze.posrd@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/po-sieradz

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz zwłok osób zmarłych i zabitych i ich szczątków w granicach obszaru działania prokuratur okręgu sieradzkiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-763e441b-005b-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243818

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00103270/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Przewóz zwłok osób zmarłych i zabitych i ich szczątków w granicach obszaru działania prokuratur okręgu sieradzkiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-763e441b-005b-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl. W sytuacji awarii, błędów lub niedostępności platformy https://ezamowienia.gov.pl uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego oraz możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz oświadczeń poprzez platformę, zamawiający dopuszcza komunikację oraz przesyłanie ww. za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro.podawcze.posrd@prokuratura.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów, zasady i warunki korzystania, w tym wymagania sprzętowe ww. platformy określającą „Regulamin Platformy e-Zamówienia” dostępny na stronie: https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum pomocy”. 2. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .jpg, .pdf, .xml, .xlsx, .xls, .zip i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4. Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu winny być złożone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że: 1. administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Sieradzu, ul. Piłsudskiego 4, 98-200 Sieradz, tel. 43 82 66 450, e-mail: biuro.podawcze.posrd@prokuratura.gov.pl; 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@prokuratura.gov.pl; 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przewóz zwłok osób zmarłych i zabitych i ich szczątków w granicach obszaru działania prokuratur okręgu sieradzkiego" - nr postępowania 3030-7.261.11.2023 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t.j.); 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. wykonawca posiada : a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących wykonawcy; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych wykonawcy (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3030-7.261.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 408491,84 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz zwłok z terenu działania Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Sieradzu, obejmującego gminy: Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Sieradz, Warta, Wróblew i Złoczew.

4.2.5.) Wartość części: 213297,60 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33940000-1 - Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja ofert zostanie wyliczona wg wzorów: a) Kryterium cena - ocena wyliczona będzie wg
następującego wzoru: cena brutto najtańszej oferty/ cena brutto badanej oferty X waga kryterium X 100.
b) kryterium czas reakcji - przy ocenie ofert w ramach kryterium czasu reakcji zamawiający będzie oceniał czas zgłoszenia się na
miejsce zdarzenia przez wykonawcę (w czasie nie dłuższym niż 2 godz. 30 min). Zamawiający przyzna punkty w następujący
sposób:
1) reakcja do 45 minut od zgłoszenia przewozu - zamawiający przyzna 40 pkt,
2) reakcja do 1 godz. 30 min od zgłoszenia przewozu - zamawiający przyzna 20 pkt,
3) reakcja do 2 godz. 30 min od zgłoszenia przewozu - zamawiający przyzna 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz zwłok z terenu działania Prokuratury Rejonowej w Poddębicach, obejmującego gminy: Dalików, Pęczniew, Poddębice, Uniejów, Wartkowice i Zadzim.

4.2.5.) Wartość części: 16931,2 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

33940000-1 - Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja ofert zostanie wyliczona wg wzorów: a) Kryterium cena - ocena wyliczona będzie wg
następującego wzoru: cena brutto najtańszej oferty/ cena brutto badanej oferty X waga kryterium X 100.
b) kryterium czas reakcji - przy ocenie ofert w ramach kryterium czasu reakcji zamawiający będzie oceniał czas zgłoszenia się na
miejsce zdarzenia przez wykonawcę (w czasie nie dłuższym niż 2 godz. 30 min). Zamawiający przyzna punkty w następujący
sposób:
1) reakcja do 45 minut od zgłoszenia przewozu - zamawiający przyzna 40 pkt,
2) reakcja do 1 godz. 30 min od zgłoszenia przewozu - zamawiający przyzna 20 pkt,
3) reakcja do 2 godz. 30 min od zgłoszenia przewozu - zamawiający przyzna 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz zwłok z terenu działania Prokuratury Rejonowej w Wieluniu, obejmującego gminy: Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wieluń i Wierzchlas.

4.2.5.) Wartość części: 74118,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

33940000-1 - Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja ofert zostanie wyliczona wg wzorów: a) Kryterium cena - ocena wyliczona będzie wg
następującego wzoru: cena brutto najtańszej oferty/ cena brutto badanej oferty X waga kryterium X 100.
b) kryterium czas reakcji - przy ocenie ofert w ramach kryterium czasu reakcji zamawiający będzie oceniał czas zgłoszenia się na
miejsce zdarzenia przez wykonawcę (w czasie nie dłuższym niż 2 godz. 30 min). Zamawiający przyzna punkty w następujący
sposób:
1) reakcja do 45 minut od zgłoszenia przewozu - zamawiający przyzna 40 pkt,
2) reakcja do 1 godz. 30 min od zgłoszenia przewozu - zamawiający przyzna 20 pkt,
3) reakcja do 2 godz. 30 min od zgłoszenia przewozu - zamawiający przyzna 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz zwłok z terenu działania Prokuratury Rejonowej w Wieluniu, obejmującego gminy: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki i Wieruszów.

4.2.5.) Wartość części: 44707,84 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

33940000-1 - Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja ofert zostanie wyliczona wg wzorów: a) Kryterium cena - ocena wyliczona będzie wg
następującego wzoru: cena brutto najtańszej oferty/ cena brutto badanej oferty X waga kryterium X 100.
b) kryterium czas reakcji - przy ocenie ofert w ramach kryterium czasu reakcji zamawiający będzie oceniał czas zgłoszenia się na
miejsce zdarzenia przez wykonawcę (w czasie nie dłuższym niż 2 godz. 30 min). Zamawiający przyzna punkty w następujący
sposób:
1) reakcja do 45 minut od zgłoszenia przewozu - zamawiający przyzna 40 pkt,
2) reakcja do 1 godz. 30 min od zgłoszenia przewozu - zamawiający przyzna 20 pkt,
3) reakcja do 2 godz. 30 min od zgłoszenia przewozu - zamawiający przyzna 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz zwłok z terenu działania Prokuratury Rejonowej w Wieluniu, obejmującego gminy: Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie i Sulmierzyce.

4.2.5.) Wartość części: 59436,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

33940000-1 - Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja ofert zostanie wyliczona wg wzorów: a) Kryterium cena - ocena wyliczona będzie wg
następującego wzoru: cena brutto najtańszej oferty/ cena brutto badanej oferty X waga kryterium X 100.
b) kryterium czas reakcji - przy ocenie ofert w ramach kryterium czasu reakcji zamawiający będzie oceniał czas zgłoszenia się na
miejsce zdarzenia przez wykonawcę (w czasie nie dłuższym niż 2 godz. 30 min). Zamawiający przyzna punkty w następujący
sposób:
1) reakcja do 45 minut od zgłoszenia przewozu - zamawiający przyzna 40 pkt,
2) reakcja do 1 godz. 30 min od zgłoszenia przewozu - zamawiający przyzna 20 pkt,
3) reakcja do 2 godz. 30 min od zgłoszenia przewozu - zamawiający przyzna 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 150.000,00 zł dla części 1 zamówienia, co najmniej 15.000,00 zł dla części 2 zamówienia oraz co najmniej 40.000,00 zł dla części 3, 4 i 5 zamówienia (w zakresie każdej z tych części). 2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał potencjał techniczny i zawodowy umożliwiający realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości (dla każdej z części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę), tj. a) usługi przewozu zwłok i szczątków ludzkich winny być realizowane odpowiednim środkiem transportu/pojazdem (np. własnym, najętym, użyczonym, dzierżawionym, leasingowanym). Zamawiający poprzez odpowiednią zdolność techniczną rozumie własność lub prawo do dysponowania niezbędnym sprzętem (np. na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, leasingu) w okresie realizacji zamówienia w minimalnym zakresie: 1 pojazd (środek transportu) do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, b) zamawiający wymaga, aby pojazd (środek transportu drogowego) do przewozu zwłok ludzkich i szczątków ludzkich był zarejestrowany jako pojazd specjalny oraz spełniał wymagania techniczne i sanitarne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 nr 249, poz. 1866) wraz z aktualnymi zezwoleniami lub zaświadczeniami wydanymi przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie zamawiającego: a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami stanowiący załącznik nr 4 do SWZ, b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przynajmniej na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w części C 2.2.3 SWZ. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie dopuszcza się, aby warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt C.2. niniejszej SWZ spełniał przynajmniej jeden z wykonawców albo wszyscy wykonawcy (łącznie). Oferty składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zawierać pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach określonych w art. 455 ustawy Pzp oraz wprowadzenie zmiany w postanowieniach zawartej umowy w sytuacji zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą, jeżeli w wyniku sukcesji, wstąpił on w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. Zmiana ta wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy. 2. Zgodnie z art. 436 ppkt 4b ustawy Pzp. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 4. Strony przewidują zmiany dotyczące realizacji umowy o zamówienie publiczne na zasadach określonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 t.j.). Zmiany wymagają sporządzenia stosownego aneksu do umowy. 5. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz postanowień umowy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 2) dopuszczalna jest zmiana nazwy, oznaczenia przedmiotu świadczenia Wykonawcy przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości, 3) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia, po uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. 6. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający określa maksymalny wzrost wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie na poziomie 10 % ceny wybranej oferty. 7. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie, nie wymagające wypowiedzenia jej w całości mogą być dokonane, po uprzednim uzgodnieniu, wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną wprowadzone do umowy stosownym aneksem.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcji użytkowania portalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Kryteria oceny ofert opisane w części F SWZ - kryterium cena oraz kryterium czas reakcji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.