eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa drukowania plakatów i materiałów promocyjnych związanych z festiwalem "Chopin i jego Europa", projektem "Dziedzictwo Muzyki Polskiej" oraz innych promujących działalność NIFCOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa drukowania plakatów i materiałów promocyjnych związanych z festiwalem „Chopin i jego Europa”, projektem „Dziedzictwo Muzyki Polskiej” oraz innych promujących działalność NIFC

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017307171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tamka 43

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-355

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nifc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa instytutcja kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa drukowania plakatów i materiałów promocyjnych związanych z festiwalem „Chopin i jego Europa”, projektem „Dziedzictwo Muzyki Polskiej” oraz innych promujących działalność NIFC

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e17e86a2-0060-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243778

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00107927/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Usługa drukowania plakatów i materiałów promocyjnych dla potrzeb Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e17e86a2-0060-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środkami komunikacji elektronicznej w postępowaniu są: 1) Platforma e-Zamówienia,
która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl ,
2) poczta elektroniczna: zamowienia@nifc.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
2. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu o
komunikacji elektronicznej.
5. Szczegółowe informacje na temat komunikacji i korespondencji elektronicznej przedstawione są w § 7-11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje,że: 1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Tamka 43, 00-355 w Warszawie. 2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina pod adresem: ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa lub poprzez e-mail iod@nifc.pl. Szczegółowe informacje przedstawione są w § 21 ust. 1 i 2 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania RODO na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp przedstawione są w § 21 ust. 3 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.25.14.2023.1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania, usługa drukowania plakatów (druk solwentowy) i materiałów promocyjnych (zaproszenia, koperty, ulotki, zakładki, pocztówki, foldery, karty zadań, karty pracy, dyplomy) związanych z festiwalem „Chopin i jego Europa”, projektem „Dziedzictwo Muzyki Polskiej” oraz innych promujących działalność Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina wraz z ich dostawą do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji, w łącznym nakładzie:
1) Plakaty – 806 szt.
2) Materiały promocyjne – 164 950 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79811000-2 - Usługi drukowania cyfrowego

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia w postępowaniu przedmiotowego środka dowodowego – informacji o skróceniu terminu wykonania usługi w odniesieniu do wskazanych przez Zamawiającego rodzajów druku, która będzie służyć potwierdzeniu zgodności oferowanej usługi z wymaganiami i cechami określonymi w opisie kryterium oceny ofert pod nazwą „Termin realizacji” przedstawionym w § 18 ust. 2 pkt 2 SWZ. Powyższa informacja stanowi przedmiotowy środek dowodowy w postępowaniu i na podstawie art. 107 ust. 3 ustawy Pzp nie podlega uzupełnieniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1) opóźnień niewynikających z winy Wykonawcy, a wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających
wpływ na wykonanie Umowy,
2) działań osób trzecich uniemożliwiających lub wpływających na opóźnienie wykonanie przedmiotu Umowy, które to
działania nie są zależne od którejkolwiek ze Stron;
3) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
4) zmiany obowiązujących przepisów prawnych;
5) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
6) niewykonania części Zleceń przez Wykonawcę;
7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
8) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania poszczególnych Zleceń, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy, które nie
wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
9) ograniczenia przedmiotu Umowy w szczególności w przypadku kiedy ograniczenie takie jest wynikiem rezygnacji z części Zleceń, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy, jeżeli brak rezygnacji spowodowałby szkodę po stronie Zamawiającego lub rezygnacja wynikałaby z okoliczności faktycznych dotyczących tych Zleceń uniemożliwiających ich realizację.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy o następującym zakresie i charakterze:
1) wydłużenie terminów wykonania Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 6-7;
2) wynagrodzenia za wykonanie Umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 (zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość Zleceń niewykonanych), pkt 2 (zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość Zleceń niewykonanych z uwagi na działanie osób trzecich lub podwyższeniu wynagrodzenia o wartość prac niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy a związanych z działaniami osób trzecich), pkt 3 (zmiana zależna od zmiany kosztów związanych ze zmianą sposobu wykonania przedmiotu Umowy, pkt 5 (zmiana ograniczona do zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku; cena netto pozostanie bez zmian, zwiększona zostanie cena brutto Umowy), pkt 7 i 9 (zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość Zleceń niewykonanych).
3) zakresu Zleceń w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (zmniejszenie zakresu Zleceń w zakresie niewykonanym), pkt 2 (zmniejszenie zakresu Zleceń w zakresie niewykonanym lub zwiększenie zakresu prac o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy a związany z działaniami osób trzecich), pkt 3 (zmiana zakresu Zleceń uzależniona od nowego sposobu wykonania przedmiotu Umowy), pkt 4 (zmniejszenie zakresu Zleceń w zakresie niewykonanym lub zwiększenie zakresu Zleceń o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy a wynikający z zasad wiedzy technicznej), pkt 5 (zmiana zakresu Zleceń związana z wprowadzeniem zmiany stanu prawnego), pkt 6 i 9 (zmniejszenie zakresu Zleceń o Zlecenia niewykonane), pkt 7 (zmniejszenie zakresu zamówienia o Zlecenia niewykonane lub zwiększenie zakresu zamówienia o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy a wynikający z wystąpienia Siły wyższej),
4) wynikającym z dokonanej zmiany przepisów w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem interaktywnego Formularza ofertowego na Platformie e- Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.