eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Targ › Budowa miejsca do prowadzenia terapii zajęciowej - hortiterapii w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu.Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa miejsca do prowadzenia terapii zajęciowej - hortiterapii w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. J. Pawła II w Nowym Targu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308324

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna14

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@pszs.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszs.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa miejsca do prowadzenia terapii zajęciowej - hortiterapii w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10447ee1-0072-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243604

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.pszs.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.pszs.eu/www.platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne szczegółowo zostały opisane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DL-271-22/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa miejsca do prowadzenia terapii zajęciowej - hortiterapii w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie – na potwierdzenie oświadczenie wg wzoru (załącznik nr 1),

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie - na potwierdzenie oświadczenie wg wzoru (załącznik nr 1),
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- O udzielenie zamówienia publicznego może się ubiegać się Wykonawca, który
ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej na kwotę na mniejszą niż
200.000,00 zł.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
- O udzielenie zamówienia publicznego może się ubiegać, Wykonawca który musi
wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i prawidłowo ukończył 1 robotę budowlana polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem terenu na kwotę min 200 000,00 zł.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§4
1. Wartość całkowita zamówienia netto wynosi: ...................................................................zł. (słownie:.............................................................................................................zł ......./100).
Kwota podatku VAT wynosi: .............................................................................zł (słownie: .............................................................................................................................zł ...../100).
Wartość całkowita zamówienia brutto wynosi: ............................................... zł (słownie: .............................................................................................................................zł ....../100).
2. Cena całkowita za wykonanie przedmiotu umowy jest ceną ryczałtową i obejmuje: wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT, wszelkie upusty i rabaty tak, by cena podana w ofercie była ceną ostateczną, wykazaną na fakturze do zapłaty.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podanej ceny ryczałtowej tylko w przypadku niezależnej od Wykonawcy zmiany stawki podatku VAT. Cena brutto ulegnie zmianie stosownie do tych przepisów.
Wykonawca ma obowiązek poinformować w formie pisemnej Zamawiającego – osobę odpowiedzialną za realizację umowy o zmianie stawki podatku VAT.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej zmiany nastąpią z mocy prawa i obowiązują od wejścia w życie odpowiednich przepisów.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość:
a) przekształcenia nazwy i innych danych identyfikacyjnych Zamawiającego lub Wykonawcy - w przypadku zmiany tych danych przed upływem terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
b) rezygnacji Wykonawcy z powierzenia wykonania części/całości umowy podwykonawcy (jeżeli w realizacji umowy uczestniczyć będzie podwykonawca) – w przypadku takiej rezygnacji przed upływem terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
c) zmiany podwykonawcy (jeżeli w realizacji umowy uczestniczyć będzie podwykonawca).
d) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy lub podwykonawcy – w przypadku takiej zmiany przed upływem terminu realizacji przedmiotu umowy.
e) zastosowania art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” (Dz. U. 2020, poz. 374, z późn. zmianami) – w przypadku zaistnienia odpowiednich okoliczności”,
5. Zmiana, o której mowa w ust. 4 musi być odpowiednio udokumentowana przez każdą ze stron i obowiązuje po podpisaniu aneksu przez obie strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.pszs.eu/www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.