eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › "Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Brzezińskiego"Ogłoszenie z dnia 2022-07-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Brzezińskiego"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BRZEZIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750731786

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 16

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 874 11 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-brzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-brzeziny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.powiat-brzeziny.4bip.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Brzezińskiego"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68c811b0-e571-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00243560

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026287/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa odcinków dróg powiatu brzezińskiego: droga nr 2920 E w m. Mościska, nr 2912 E w m. Brzeziny (ul. Małczewska), nr 5101 E w m. Dmosin Drugi, nr 5103 E w m. Przyłęk Duży

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00211909/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DR.272.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa czterech odcinków dróg powiatowych tj.: 2920 E w m. Mościska, 2912 E w m. Brzeziny (ul. Małczewska), 5101 E w m. Dmosin Drugi, 5103 E w m. Przyłęk Duży o łącznej długości 4350 m.

I. Droga powiatowa 2920 E w m. Mościska w km 3+391 – 4+093

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2920 E w miejscowości Mościska. W zakresie opracowania ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, pobocza oraz odtworzenie istniejących rowów przydrożnych. W ramach przebudowy projektuje się dostosowanie istniejącej szerokości jezdni do wymaganych warunkami technicznymi oraz wzmocnienie nawierzchni drogi poprzez wbudowanie nowej konstrukcji nawierzchni do kategorii obciążenia ruchem KR2. Szerokość pasa ruchu przyjmuje się jako: 2,75 m. Dodatkowo ulepsza się pobocza łamanym stabilizowanym mechanicznie kruszywem szer. 1,00 m. Zamówienie obejmuje w szczególności:
• wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5,5 m (dotyczy warstwy ścier.),
• wykonanie warstwy podbudowy na poszerzeniu,
• wbudowanie warstwy wyrównawczej,
• wbudowanie warstwy wiążącej z wyrównaniem spadków poprzecznych,
• wbudowanie warstwy ścieralnej,
• wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego,
• wbudowanie poboczy,
• odtworzenie rowów przydrożnych.

II. Droga powiatowa nr 2912E w m. Brzeziny (ul. Małczewska) w km 0+300 – 1+185

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2912 E w miejscowości Brzeziny. W zakresie opracowania ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, pobocza, chodnika oraz odtworzenie istniejących rowów przydrożnych. W ramach przebudowy projektuje się demontaż istniejącej konstrukcji jezdni i poszerzenie istniejącego chodnika do szerokości 2,00 m oraz wzmocnienie nawierzchni drogi poprzez wbudowanie nowej podbudowy i konstrukcji do kategorii obciążenia ruchem KR3. Szerokość pasa ruchu przyjmuje się jako: 3,00 m. Dodatkowo ulepsza się pobocza łamanym stabilizowanym mechanicznie kruszywem szer. 1,00 m. Zamówienie obejmuje w szczególności:
• demontaż istniejącej konstrukcji jezdni i chodnika,
• wykonanie nowych warstw podbudowy,
• wbudowanie warstwy wiążącej z wyrównaniem spadków poprzecznych,
• wbudowanie warstwy ścieralnej,
• wykonanie chodnika o szerokości 2,00 m z kostki betonowej gr. 8 cm,
• wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego,
• wbudowanie poboczy,
• odtworzenie rowów przydrożnych,
• budowę kanału technologicznego wraz ze studzienkami.

III. Droga powiatowa nr 5101E w m. Dmosin Drugi w km 1+819 – 2+814

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 5101E w m. Dmosin Drugi. W zakresie opracowania ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, chodnika, pobocza oraz odtworzenie istniejących rowów przydrożnych. W ramach przebudowy projektuje się dostosowanie istniejącej szerokości jezdni oraz chodnika do wymaganych warunkami technicznymi oraz wzmocnienie nawierzchni drogi poprzez wbudowanie nowej konstrukcji nawierzchni do kategorii obciążenia ruchem KR3. Szerokość pasa ruchu przyjmuje się jako: 2,75 m., szerokość chodnika 2,00 m. Dodatkowo ulepsza się pobocza łamanym stabilizowanym mechanicznie kruszywem szer. 1,00 m. Zamówienie obejmuje w szczególności:
• wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5,5 m (dotyczy warstwy ścier.),
• wykonanie warstwy podbudowy na poszerzeniu,
• wbudowanie warstwy wyrównawczej,
• wbudowanie warstwy wiążącej z wyrównaniem spadków poprzecznych,
• wbudowanie warstwy ścieralnej,
• wykonanie chodnika o szerokości 2,00 m z kostki betonowej gr. 8 cm
• wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego,
• wbudowanie poboczy,
• odtworzenie rowów przydrożnych.

IV. Droga powiatowa nr 5103E w m. Przyłęk Duży

Etap I w km 14+993 – 15+694

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 5103 E w miejscowości Przyłęk Duży. W zakresie opracowania ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, pobocza, budowę nowego chodnika oraz odtworzenie istniejących rowów przydrożnych. W ramach przebudowy projektuje się demontaż istniejącej konstrukcji jezdni, wbudowanie nowej konstrukcji nawierzchni do kategorii obciążenia ruchem KR3. Szerokość pasa ruchu przyjmuje się jako: 3,00 m., szerokość chodnika 2,00m. Dodatkowo ulepsza się pobocza łamanym stabilizowanym mechanicznie kruszywem szer. 1,00 m. Zamówienie obejmuje w szczególności:
• demontaż istniejącej konstrukcji jezdni,
• wykonanie nowych warstw podbudowy,
• wbudowanie warstwy wiążącej z wyrównaniem spadków poprzecznych,
• wbudowanie warstwy ścieralnej,
• wykonanie chodnika szerokości 2,00 m.,
• wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego,
• wbudowanie poboczy,
• odtworzenie rowów przydrożnych,
• budowę kanału technologicznego wraz ze studzienkami.

Etap II w km 17+728 – 16+795

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 5103 E w miejscowości Przyłęk Duży. W zakresie opracowania ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, pobocza, oraz odtworzenie istniejących rowów przydrożnych. W ramach przebudowy projektuje się demontaż istniejącej konstrukcji jezdni, wbudowanie nowej konstrukcji nawierzchnio do kategorii obciążenia ruchem KR3. Szerokość pasa ruchu przyjmuje się jako: 3,00 m. Dodatkowo po stronie południowej ulepsza się pobocze kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie szer. 1,00 m., a po stronie północnej o nawierzchni bitumicznej szer. 1.00 m. Zamówienie obejmuje w szczególności:
• demontaż istniejącej konstrukcji jezdni,
• wykonanie nowych warstw podbudowy,
• wbudowanie warstwy wiążącej z wyrównaniem spadków poprzecznych,
• wbudowanie warstwy ścieralnej,
• wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego,
• wbudowanie poboczy,
• odtworzenie rowów przydrożnych,
• wymianę przepustu fi 500 pod koroną drogi,
• budowę kanału technologicznego wraz ze studzienkami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12604174,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13038724,31 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.