eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Sukcesywne usługi cateringowe dla uczestników kursów organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum w Krakowie.Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sukcesywne usługi cateringowe dla uczestników kursów organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00000127000040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Anny 12

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-008

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 433 27 32

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@cm-uj.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne usługi cateringowe dla uczestników kursów organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum w Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7b87ed6-006c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243550

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e7b87ed6-006c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. składanie ofert wraz z załącznikami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem http://ezamowienia.gov.pl
2. pytania i wnioski o zmianę lub wyjaśnienia treści SWZ oraz pozostała korespondencja, jak też wezwania, wyjaśnienia, składanie oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert odbywa się poprzez pocztę elektroniczną Zamawiającego pod adresem: dzp@cm-uj.krakow.pl oraz odpowiednimi adresami poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawców.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt. 8) SWZ - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt. 39) SWZ - Ochrona danych osobowych – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 141.2711.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 90969,60 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług cateringowych dla uczestników kursów organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum, podnoszących kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID – 19.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, oraz zamieścić na udostępnionej przez Zamawiającego platformie pod adresem: http://ezamowienia.gov.pl. UWAGA! Opatrzenie oferty właściwym podpisem musi nastąpić przed jej zaszyfrowaniem.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kalkulację cenową, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik A do Formularza oferty.
5. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.
6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: CPV: 55511000-5 Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów, 55520000 -1 Usługi dostarczania posiłków.
7. Podwykonawstwo.
7.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
7.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonanie przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
7.3. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada powierzenie części zamówienia podwykonawcom do oferty musi być załączony ich wykaz (nazwy, firmy) z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znane na etapie składania ofert. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
8.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursów organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum,
podnoszących kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID – 19.
8.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom kursu w każdym dniu trwania zajęć dydaktycznych w ilości określonej w zamówieniu, cateringu w formie:
a) Serwisu kawowego,
b) Obiadu.
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.
8.3. Świadczenie usługi cateringowej odbywać się będzie w miejscu realizowania kursu i podczas jego trwania na terenie Krakowa (Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego ul. M. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków; Uniwersytecki Szpital Dziecięcy ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków) lub w innych obiektach na terenie Krakowa. Miejsce świadczenia usługi zostanie każdorazowo ustalone przez Zamawiającego.
8.4. Zamawiający wymaga odpowiedniego przygotowania miejsca, w którym będzie świadczona usługa cateringowa polegająca na serwowaniu obiadów i serwisu kawowego, w zakresie niezbędnym do jej realizacji, w tym zapewnienia stołu/stołów w celu rozłożenia cateringu. Wszystkie posiłki będą spożywane na stojąco.
8.5. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia sali/pomieszczenia, gdzie będzie świadczona usługa cateringowa.
8.6. Jednostką miary służącą do kalkulacji potrzeb cateringowych osobo/dzień (składający się z dziennego kosztu przygotowania, dostarczenia, podania posiłków oraz sprzątania dla jednej osoby).
8.7. Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania muszą być wykonywane sukcesywnie w okresie od dnia 19.06.2023 r. do dnia 18.12.2023 r. lub do wyczerpania jej wartości, jeżeli nastąpi to przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta.
8.8. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności sukcesywne świadczenie usługi cateringowej w formie obiadu oraz całodziennego serwisu kawowego w miejscu realizowania kursu i podczas jego trwania.
8.9. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia 2 kursów w jednym terminie i w różnych lokalizacjach na terenie Krakowa.
8.10. Świadczenie usługi cateringowej będzie odbywało się sukcesywnie w ramach organizowanych przez Zamawiającego kursów, na podstawie każdorazowo składanego zapotrzebowania, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy.
8.11. Zamawiający wymaga dostępności usług Wykonawcy przez 5 dni w tygodniu oraz soboty i niedziele.
8.12. Kursy będą się odbywały dla cz. 1 i cz. 2 w godz.: od 8.00-15.00 oraz cz. 3 w godz. od 8.00.-18.00 w dniach nienastępujących po sobie w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Macieja Jakubowskiego 2, 30 - 688 Kraków; Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym przy ul. Wielickiej 265, 30-663 Kraków lub w innych obiektach na terenie Krakowa wskazanych przez Zamawiającego.
8.13. Dokładny termin, godziny, miejsce realizacji danego kursu oraz liczba uczestników dla danego kursu będą każdorazowo przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej z 2 dniowym roboczym wyprzedzeniem przed datą rozpoczęcia kursu. Informacja zostanie doręczona drogą elektroniczną, telefoniczną lub osobiście.
8.14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych posiłków zgłoszonych w zapotrzebowaniu najpóźniej na 2 godziny przed planowaną usługą cateringową w dniu trwania kursu, o czym poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub drogą elektroniczną.
8.15. Przewidywana łączna liczba uczestników wszystkich kursów wynosi max. 480 osób (liczba uczestników może ulec zmniejszeniu).
8.16. Zamawiający gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia na poziomie 30%.
8.17. Planowana ilość uczestników jednego kursu od 18 do 22 osób/dzień podczas trzydniowych kursów.
8.18. Łącznie szacunkowa liczba osobo/dni wynosi max. 1 440.
8.19. Podana liczba osobo /dni stanowi szacunkową liczbę przewidzianą do zrealizowania na rok 2023. Ostateczna liczba osób /dni uzależniona jest od liczby zakwalifikowanych uczestników kursów może ulec zmianie (zmniejszeniu) w trakcie trwania umowy, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu zgłaszał żadnych roszczeń.
8.20. W przypadku odwołania kursu Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z całości usługi cateringowej przewidzianej dla danego kursu. Zamawiający będzie płacił za faktycznie wykonaną i odebraną usługę cateringową realizowaną w ramach przedmiotu umowy, tj. za wydaną i odebraną liczbę posiłków.
9. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte i opisane w SWZ i załącznikach do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55511000-5 - Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-19 do 2023-12-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisany jest w punkcie 17) SWZ - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania i braku podstaw do wykluczenia – odpowiednio do wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
1.2 kalkulację cenową odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik A do Formularza Oferty,
1.3 zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy – odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
1.4 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy – Załącznik nr 4 do SWZ,
1.5 odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, jak również w przypadku składania oferty wspólnej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z punktem 12) SWZ - Opis sposobu przygotowania oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z punktem 7) SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówieni.
1. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia sukcesywnie w zakładanym terminie od dnia 19.06.2023r. do dnia 18.12.2023r. lub do wyczerpania wartości umowy, jeżeli nastąpi to przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta.


Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023 r. poz. 129 z późń. zm.), zwanej poniżej ustawą z postępowania wyklucza się:
1 Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2 Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia
24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3 Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.