eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarłów › Budowa zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych ze stacją zlewczą na terenie Oczyszczalni Ścieków w Potoczku oraz budowa studni wodomierzowych dla trzydziestu trzech sołectw gminy TarłówOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych ze stacją zlewczą na terenie Oczyszczalni Ścieków w Potoczku oraz budowa studni wodomierzowych dla trzydziestu trzech sołectw gminy Tarłów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tarłów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830410020

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Tarłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-515

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: (15)83-85-111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@tarlow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarlow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminatarlow.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych ze stacją zlewczą na terenie Oczyszczalni Ścieków w Potoczku oraz budowa studni wodomierzowych dla trzydziestu trzech sołectw gminy Tarłów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d728df0-e4df-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243510

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003808/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych ze stacją zlewczą na terenie Oczyszczalni Ścieków w Potoczku oraz budowa studni wodomierzowych dla trzydziestu trzech sołectw gminy Tarłów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przedmiot zamówienia dofinasowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00195572

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.4/PN/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych ze stacją zlewczą na terenie Oczyszczalni Ścieków w Potoczku
− Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie dodatkowych obiektów technologicznych w istniejącej oczyszczalni ścieków, w tym wykonanie projektu budowlanego zgodnego z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z polskim prawem budowlanym, wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót oraz innej dokumentacji niezbędnej do przetargu i realizacji robót.
− Teren przedsięwzięcia obejmuje działki, przez które przebiega sieć wodociągowa w gminie Tarłów oraz oczyszczalnię ścieków w miejscowości Potoczek dz. Nr ew. 1133/2.
Stan istniejący
Oczyszczalnia ścieków:
− Obecnie mieszkańcy sołectw gminy Tarłów odprowadzają ścieki do oczyszczalni w miejscowości Potoczek.
− Część ścieków dopływa siecią kanalizacyjną, część jest dowożona taborem asenizacyjnym.
− Długość sieci kanalizacyjnej zasilającej oczyszczalnię to 20 km, co stanowi 35,48% skanalizowania całej gminy.
− Ilość podłączeń do kanalizacji budynków mieszkalnych to 440 sztuk.
− Wielkość projektowa oczyszczalni to 300 m3/d, lecz obecnie napływ ścieków do oczyszczalni wynosi 97,49 m3/d, wykorzystuje ona jedną trzecią swojej przepustowości, co jest odzwierciedleniem niskiego wskaźnika skanalizowania gminy Tarłów.
− Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w miejscowości Potoczek na działce nr ewid. 1133/2.
Parametry inwestycji:
- Przepustowość oczyszczalni nie zmieni się i pozostaje na poziomie Qśrd=300 m3/dobę,
- Zamawiający wymaga, aby planowana technologia i zastosowane w przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni urządzenia, gwarantowały utrzymanie ładunków zanieczyszczeń ścieków odprowadzanych do odbiornika na tym samym poziomie jeśli chodzi o ładunki zanieczyszczeń substancji szkodliwych dla środowiska wodnego.
- Wszystkie zastosowane w przedmiotowym przedsięwzięciu rozwiązania muszą ograniczać negatywny wpływ oczyszczalni na środowisko, a w tym: powinny ograniczać emisję zanieczyszczeń do powietrza i neutralizację substancji zapachowych oraz chronić klimat akustyczny poprzez ograniczenie emisji dźwięku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45247270-3 - Budowa zbiorników

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 1450117,24 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa studni wodomierzowych dla trzydziestu trzech sołectw gminy Tarłów
− Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie punktów pomiarowych na istniejącej sieci wodociągowej, w tym wykonanie projektu budowlanego zgodnego z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z polskim prawem budowlanym, wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót oraz innej dokumentacji niezbędnej do przetargu i realizacji robót.
Istniejąca sieć wodociągowa gminy Tarłów.
− Przewody sieci wodociągowej zbudowane są w większości z przewodów tworzywowych PVC, PE.
− Łączna długość sieci wodociągowej to 132,6 km, wskaźnik zwodociągowania gminy to 90%.
− Ilość przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania dla całej gminy Tarłów wynosi 1754 sztuki.
- Studzienki pomiarowe powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wytycznymi dla tych
urządzeń ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
• studzienki zaprojektować jako szczelne;
• studzienki należy projektować zgodnie z normą PN-EN 1917 – „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowy”;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 1729706,71 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na nie złożono żadnej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.