eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Serock › Wspieranie działań gminy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym Jeziora Zegrzyńskiego wraz z zabezpieczeniem kąpieliska (...)Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wspieranie działań gminy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym Jeziora Zegrzyńskiego wraz z zabezpieczeniem kąpieliska (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Serock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015570119

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 21

1.5.2.) Miejscowość: Serock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-140

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: r.piekarzewski@serock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.serock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wspieranie działań gminy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym Jeziora Zegrzyńskiego wraz z zabezpieczeniem kąpieliska (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f617918-0070-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243502

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025858/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wspieranie działań gminy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym Jeziora Zegrzyńskiego wraz z zabezpieczeniem kąpieliska (...)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://serock.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://serock.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z treścią Rozdziału III pkt 1 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock z siedzibą w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock;
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej bądź e-mail: piotr.glen@wiknet.net.pl.
3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz następujące przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022r. poz. 1710 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415), ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.).
4) Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie obowiązków ustawowych Zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy PZP. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby Zamawiający mógł prawidłowo wypełniać nałożone na niego obowiązki.
Pozostałe informacje dotyczące RODO zawarte są w rozdziale I pkt 17 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG.271.2.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wspieranie działań gminy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym Jeziora Zegrzyńskiego w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Serock oraz zapewnienie ochrony kąpieliska „Plaża Miejska Serock” zlokalizowanego przy ul. Retmańskiej w Serocku – zachodni brzeg Jeziora, wzdłuż ogólnodostępnej plaży miejskiej o długości ok. 60 metrów wzdłuż linii brzegowej.
2) Szczegółowe granice kąpieliska, o których mowa powyżej przedstawia załącznik nr 7 do SWZ.
3) Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi codziennie, również w soboty, niedziele i święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 10:00 do 18:00.
4) Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć:
• zapewnienie wykwalifikowanej obsługi ratowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym minimum 5 ratowników wodnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego, (Dz. U. z 2022r. poz.1981) posiadających niezbędną wiedzę i stosowne uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z tytułem ratownika, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr.60 poz. 408).
• zapewnienie co najmniej trzech ratowniczych jednostek pływających z napędem motorowym,
• zapewnienie co najmniej jednej ratowniczej łodzi wiosłowej lub deski SUP;
• wyposażenie kąpieliska w odpowiedni sprzęt ratunkowy i pomocniczy, o którym mowa w Rozporządzeniu MSW z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1607),
• utrzymanie gotowości ratowniczej;
• wyznaczenie i likwidacja po zakończonym sezonie granic miejsca przeznaczonego do kąpieli, w tym stref dla umiejących i nie umiejących pływać oraz brodzika dla dzieci;
• prowadzenie kontroli akwenu i sprzętu pływającego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• zapewnienie bezpieczeństwa osobom uprawiającym sporty wodne na obszarze Jeziora Zegrzyńskiego położonym w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Serock oraz osobom korzystającym z kąpieliska i plaży, w tym w szczególności stała obserwacja kąpieliska przez co najmniej 3 ratowników i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej;
• organizowanie i prowadzenie szkoleń;
• kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kapiących się oraz jego naprawa i konserwacja (stanowiącego własność Wykonawcy oraz powierzonego przez Zamawiającego);
• kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać;
• wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych, sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych przekroczeń obowiązującego regulaminu kąpieliska oraz w razie potrzeby nadchodzącej burzy;
• reagowanie na wszelkie wypadki naruszania regulaminu obowiązującego na terenie kąpieliska;
• wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji;
• codzienne kontrolowanie głębokości wody przed otwarciem kąpieliska, a w razie potrzeby przesuniecie lub czasowe wyłączenie określonych obszarów z używalności;
• oczyszczanie powierzchni dna kąpieliska z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek;
• udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (w oparciu o udostępniony sprzęt pierwszej pomocy i apteczkę);
• zakup paliwa do środków transportu ratowniczego i ubezpieczenie środków transportu ratowniczego.
• bieżącego prowadzenia dziennika pracy,
• zapewnienia bezpośredniej łączności z pogotowiem ratunkowym, Strażą Pożarną i najbliższą jednostką Policji.
5) Wykonawca zobowiązuje się, iż ratownicy wyznaczeni do realizacji przedmiotu zamówienia:
a) będą mieć ukończone 18 lat,
b) będą posiadać udokumentowane uprawnienia wynikające z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, tj.:
- zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym,
- patent lub inny dokument potwierdzający posiadanie co najmniej jednej z innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r.,
- w przypadku ratowników narodowości innej niż polska – będą posiadać certyfikat z języka polskiego na poziomie co najmniej B2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75250000-3 - Usługi straży pożarnej oraz ratownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Wznowienie nastąpi poprzez wszczęcie postępowania w roku 2024 na realizację tożsamej usługi

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami rozdział III pkt 5 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
a) doświadczenie wykonawcy:
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu usługi zabezpieczenia kąpieliska o wartości minimum 75 000,00 zł brutto każda,
i
- posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu ratownictwa wodnego na wodach śródlądowych.
b) kwalifikacje zawodowe kadry:
Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej pięcioma osobami posiadającymi niezbędną wiedzę i stosowne uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z tytułem ratownika, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr.60 poz. 408).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Spółka cywilna jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym wspólnicy spółki cywilnej) składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy zawierające wskazanie które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa: https://serock.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna nazwa zamówienia: Wspieranie działań gminy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym Jeziora Zegrzyńskiego wraz z zabezpieczeniem kąpieliska, osób kapiących się i wypoczywających na plaży miejskiej w Serocku.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.