eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Usługa zapewnienia ochrony mienia w obiektach Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii NaukOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa zapewnienia ochrony mienia w obiektach Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000632467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstańców Warszawy 55

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-712

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 551-72-81

1.5.8.) Numer faksu: 58 551-21-30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mmasnicka@iopan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.iopan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

badania naukowe, edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa zapewnienia ochrony mienia w obiektach Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-deac22a5-005f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243386

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00136872/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa zapewnienia ochrony mienia w obiektach Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-deac22a5-005f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) oraz w sposób określony w ust. 3.
3. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: mmasnicka@iopan.pl (nie dotyczy składania ofert).
4.Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
5.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.
6. Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziałach V, XII i XV SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
3.Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów, zasady i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje w zakładce „Centrum Pomocy”.
5.Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) oraz w sposób określony w ust. 13 poniżej. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i
udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości.
7.W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.
8.Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na ww. Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9.Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
10.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
11.Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
12.W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
13.Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: mmasnicka@iopan.pl (nie dotyczy składania ofert).
14.Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: p. Małgorzata Maśnicka, email: mmasnicka@iopan.pl, w zastępstwie: p. Barbara Górecka (bgorecka@iopan.pl).
15.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem elektronicznej wynosi 30 MB. Zaleca się niedołączanie do wiadomości email plików w formacie .rar.
16.Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk informuje, że w zakresie w
jakim pozyskuje dane osobowe w związku z prowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w związku z zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie
danych” zwane dalej „Rozporządzeniem”) .2. 2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: ul. Powstańców Warszawy 55,
81-712 Sopot, Polska, tel. (+48 58) 73 11 600, fax: (+48 58) 551 21 30; e-mail: office@iopan.pl.3. W sprawach związanych z
przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: tel. e-mail:
iodo@iopan.pl.4. Szczegółowe postanowienia w zakresie przetwarzania danych osobowych zawarte
są w Rozdziale XXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IO/ZP/7/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia ochrony mienia w obiektach Instytutu Oceanologii PAN (nr postępowania IO/ZP/7/2023).
3.Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie ochrony mienia przez pięć dni w tygodniu w godz. 14:30 - 7:30 oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta, a także, na żądanie Zamawiającego, w dodatkowych godzinach.
4.Zamawiający oświadcza, że obiekty będące przedmiotem niniejszego postępowania nie znajdują się w wykazie wojewody (wykaz obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995 z późn.zm.).
5.Ochrona mienia w Instytucie Oceanologii PAN obejmuje budynki/obiekty o następującej powierzchni:
1)budynek czterokondygnacyjny o powierzchni 2.342 m², w tym pomieszczenia biurowo-laboratoryjne (z substancjami szkodliwymi),
2)budynek czterokondygnacyjny o powierzchni 897,5 m² - Zakład Chemii i Biochemii Morza (w tym laboratoria z substancjami szkodliwymi),
3)budynek dwukondygnacyjny o powierzchni 2.052,74 m² - Zakłady Genetyki i Ekologii Morza (w tym laboratoria z substancjami szkodliwymi),
4)działkę o powierzchni całkowitej: 9.736 m².
6.Przejęcie posterunku będzie każdorazowo następowało o godz. 14:30, natomiast zdanie służby o godz. 7:30.
7.Wymagania Zamawiającego w zakresie rodzaju pełnionej służby, obsady, czasu pełnienia służby:
1)jeden pracownik ochrony fizycznej stałej, w godz. 14:30 do 7:30 oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta w obiekcie Instytutu Oceanologii PAN;
2)ochrona fizyczna doraźna, świadczona przez grupę interwencyjną.
8.W razie potrzeby i na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni, za dodatkowym wynagrodzeniem obliczonym zgodnie z ofertą, ochronę obiektu także w dodatkowych godzinach.
9.Zamawiający określa maksymalną liczbę roboczogodzin na 7700 roboczogodzin w ciągu roku. Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu zamówienia (ilości godzin), nie więcej jednak niż o 10%.
10.Wykonawca wskaże maksymalnie 4 pracowników, którzy w sposób rotacyjny pełnić będą bezpośrednią służbę w obiekcie Zamawiającego (bezpośrednią ochronę Instytutu).
11.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane poniżej w ust. 12, tj. osób wykonujących bezpośrednią ochronę Instytutu.
12.Zakres obowiązków obsady posterunku na portierni (pomieszczenie wyposażone w monitoring):
1)nadzór nad pomieszczeniem monitoringu oraz zamontowanymi w nim urządzeniami systemów monitorowania obiektu (w tym centrali ostrzegania ppoż i systemu Gazex);
2)nadzorowanie systemów monitorowania obiektu oraz podejmowanie działań związanych z ich działaniem, zmierzających do wykrycia i ujęcia sprawców zagrożenia oraz do minimalizacji ewentualnych szkód;
3)załączanie i wyłączanie systemów alarmowych, kontrolowanie ich sprawności, zgłaszanie ewentualnych usterek i podejmowanie działań mających na celu ich usunięcie;
4)przyjmowanie i wydawanie kluczy od pomieszczeń służbowych pracownikom IOPAN oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji;
5)obsługa centrali telefonicznej;
6)otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych do budynków, bram, szlabanów, itp.;
7)przyjmowanie przesyłek i odpowiednie zabezpieczanie zgodnie z instrukcją;
8)sprawdzanie po godzinach pracy pracowników IOPAN stanu zabezpieczenia drzwi zewnętrznych, okien i bram garażowych;
9)dokonywanie obchodów obiektu w odstępach czasu nie dłuższych niż co dwie godziny w celu ustalenia bieżącej sytuacji, stanu zagrożenia i ochrony newralgicznych punktów;
10)zabezpieczenie i ochrona składników majątkowych znajdujących się na terenie obiektu (w tym poza budynkami na terenie działki) przed kradzieżą i rabunkiem, oraz ujawnianie faktów marnotrawstwa i dewastacji;
11)reagowanie i natychmiastowe zgłaszanie wszelkich zauważonych zagrożeń dla mienia, zdrowia i życia osób przebywających na terenie IOPAN, w tym reagowanie na sygnały przekazane przez środki zabezpieczenia technicznego znajdujące się na wyposażeniu IOPAN;
12)przekazywanie na bieżąco kierownictwu IOPAN informacji o ewentualnych zagrożeniach oraz podjętych działaniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektu;
13)powiadamianie odpowiednich służb w przypadku wykrycia faktu popełnienia przestępstwa, ujęcia jego sprawcy, zakłócania porządku publicznego, kradzieży lub dewastacji mienia;
14)podejmowanie działań zmierzających do zabezpieczenia miejsc popełnienia przestępstwa lub wykroczenia na terenie chronionego obiektu do czasu przybycia odpowiednich służb;
15)przestrzeganie instrukcji i przepisów p. pożarowych obowiązujących w chronionym obiekcie;
16)przestrzeganie zasad ujętych w instrukcjach, dotyczących zasad postępowania w sytuacjach ewentualnych zagrożeń lub podczas ewakuacji obiektu;
17)powiadamianie kierownictwa IOPAN oraz odpowiednich służb o zauważonych awariach instalacji wodociągowej, c.o., kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.;
18)prowadzenie dokumentacji służbowej związanej z tokiem pełnionej służby, w tym Książki Służb Strażników oraz wpisywanie wszelkich spostrzeżeń, nieprawidłowości oraz zaistniałych wydarzeń w czasie pełnienia służby (Książka Służb Strażników powinna być udostępniana na żądanie Zamawiającego do wglądu oraz ewentualnego wpisania uwag);
19)kontrola osób wchodzących i wychodzących z terenu IOPAN oraz prowadzenie Księgi Gości;
20)nadzór nad magazynem zabezpieczenia ochronnego;
21)wzywanie grupy interwencyjnej w przypadkach zagrożenia obiektu i osób w nim przebywających;
22)przyjęcie i zdanie służby w sposób właściwy, które powinno polegać na przejęciu posterunku wraz z wyposażeniem, sprawdzeniu sprawności instalacji monitorowania obiektu, dokonaniu obchodu obiektu i odnotowaniu w Książce Służb Strażników wszystkich uwag, dotyczących obiektu i stanu zabezpieczeń.
13.Wykonawca zapewni kontrolę pełnienia służby pracowników ochrony przez pracownika nadzorującego, posiadającego wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz udokumentowanie kontroli poprzez dokonanie wpisu do Książki Służb Strażników co najmniej raz na dobę. Do zadań pracownika nadzorującego będzie należało ustalanie grafików pracy pracowników ochrony, koordynacja pełnienia służby przez pracowników ochrony i zapewnienie prawidłowej współpracy z Zamawiającym.
14.Zamawiający zastrzega, iż bezpośrednia ochrona Instytutu oraz nadzór nad pracownikami wykonującymi te czynności wymagają osobistego wykonywania przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym wymagają osobistego wykonania przez Wykonawcę, który posiada koncesję, o której mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 2 oraz posiada doświadczenie, o którym mowa rozdziale VI ust. 2 pkt 4 lit. a) SWZ w pełnym zakresie.
15.Wykonawca zapewni przyjazd grupy interwencyjnej doraźnej na każde wezwanie pracownika ochrony lub po otrzymaniu sygnału zagrożenia z systemów alarmowych, gdy pracownik ochrony nie odpowiada. Każdorazowo w skład grupy interwencyjnej powinna wchodzić co najmniej 1 osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
16.Do obowiązków Wykonawcy w zakresie grupy interwencyjnej należy w szczególności:
1)monitorowanie przez stację monitorowania Wykonawcy sygnałów przychodzących z lokalnych systemów alarmowych Zamawiającego,
2)reagowaniu na każdy odebrany sygnał alarmowy, niezależnie od przyczyn alarmu,
3)w przypadku wzbudzenia alarmu i potwierdzenia jego „prawdziwości” lub braku potwierdzenia „prawdziwości” w terminie 5 minut od wzbudzenia alarmu – wysłaniu do zagrożonego obiektu grupy interwencyjnej (patrolu interwencyjnego); czas przybycia grupy/patrolu nie może być dłuższy niż 10 minut,
4)każdorazowym niezwłocznym powiadamianiu uprawnionego pracownika Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu oraz w razie konieczności Policji, Straży Pożarnej i/lub innych służb,
5)rejestrowaniu sygnałów, przyjętych z lokalnego systemu alarmowego i ich przechowywaniu przez okres 30 dni oraz niezwłocznym udostępnianiu rejestru na każde żądanie Zamawiającego.
17.Wykonawca zapewni interwencję patrolu SUFO (specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o ochronie osób i mienia) w przypadku naruszenia strefy magazynu zabezpieczenia ochronnego.
18.Rodzaj dokumentacji służbowej:
1)Książka Służby Strażników,
2)Rejestr wydawania i przyjmowania kluczy,
3)Księga Gości.
19.W uzasadnionym przypadku na wniosek Zamawiającego, Wykonawca dokona wymiany pracownika ochrony pełniącego służbę w danym dniu.
20.Wszyscy pracownicy ochrony muszą posiadać jednolite umundurowanie oraz identyfikatory.
21.Wszyscy pracownicy ochrony wyznaczeni przez Wykonawcę do świadczenia usługi muszą być niekarani za przestępstwo umyślne.
22.Wszystkie osoby skierowane do realizacji zamówienia powinny posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań objętych zamówieniem oraz być przeszkolone z zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony (Dz.U. z 2013r., poz. 1681).
23.Wszyscy pracownicy ochrony skierowani przez Wykonawcę do bezpośredniej ochrony Instytutu muszą posiadać co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w ochronie w obiektach mających na wyposażeniu laboratorium z substancjami szkodliwymi oraz posiadać umiejętność obsługi systemów alarmowych i innych urządzeń zainstalowanych w miejscu pełnienia służby oraz prowadzenia dokumentacji związanej z pełnioną służbą.
24.Każdy pracownik skierowany przez Wykonawcę do sprawowania nadzoru nad pracownikami wykonującymi czynności wskazane w zdaniu pierwszym musi posiadać co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w organizacji i kierowaniu pracownikami ochrony w obiektach mających na wyposażeniu laboratorium z substancjami szkodliwymi.
25.Postępowanie stanowi powtórzenie postępowania nr IO/ZP/5/2023.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w Rozdziale XVIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skierowanie do realizacji zamówienia pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie precyzuje tego warunku;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
w zakresie posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia,
zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w zakresie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie :
a) posiadania doświadczenia w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej trzech usług o wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł brutto każda
w zakresie ochrony obiektów obejmujących budynek lub budynki o łącznej powierzchni co najmniej 5.000 m² oraz działkę o
powierzchni całkowitej co najmniej 9.000 m², przy czym co najmniej dwie z usług muszą obejmować ochronę mienia (osób)
w obiektach mających na wyposażeniu laboratorium z substancjami szkodliwymi;
b) dysponowania odpowiednimi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, tj.:
- co najmniej 3 (trzema) osobami, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia jako osoby wykonujące bezpośrednią
ochronę Instytutu, a każda z tych osób:
a. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i posiada zdolność fizyczną i psychiczną do
wykonywania zadań objętych zamówieniem,
b. posiada przeszkolenie z zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1995) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu
działań pracowników ochrony (Dz.U. z 2013 r., poz. 1681),
c. posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w ochronie w obiektach mających na wyposażeniu laboratorium z
substancjami szkodliwymi;
- co najmniej 1 (jedną) osobą przewidzianą do organizacji i kierowania ww. pracownikami bezpośredniej ochrony, która:
a. posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie osób i mienia,
b. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i posiada zdolność fizyczną i psychiczną do
wykonywania zadań objętych zamówieniem,
c. posiada przeszkolenie z zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1995) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu
działań pracowników ochrony, (Dz.U. z 2013 r., poz. 1681),
d. posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w organizacji i kierowaniu pracownikami ochrony w obiektach
mających na wyposażeniu laboratorium z substancjami szkodliwymi;
- co najmniej 2 (dwoma) osobami z grupy interwencyjnej, a każda z tych osób:
a. posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie osób i mienia,
b. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i posiada zdolność fizyczną i psychiczną do
wykonywania zadań objętych zamówieniem,
c. posiada przeszkolenie z zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1995) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu
działań pracowników ochrony (Dz.U. z 2013 r., poz. 1681).
Uwaga!
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o realizację zamówienia, Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden Wykonawca jednocześnie posiadał koncesję, o której mowa w ust. 2 pkt 2 oraz doświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) w pełnym zakresie.
2. Jeżeli Wykonawca przedstawi w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wartości wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunków przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP obowiązującym w dniu otwarcia ofert (wskazanym w ust. 1 rozdziału XVI SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę (sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5.1 do SWZ); albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5.2 do SWZ) wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
2) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca dołącza:
1) wypełniony Formularz ofertowy – dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w Rozdziale I ust. 3 SWZ;
2) Formularz ofertowo-cenowy – przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ;
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.1 do SWZ;
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w celu wykazania kryteriów oceny ofert - przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;
5) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
6) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 5) powyżej;
7) w przypadku wspólnego ubiegania się o realizację zamówienia – pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
8) w przypadku wspólnego ubiegania się o realizację zamówienia – oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika które usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
9) w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu trzeciego – zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp;
10) w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu trzeciego – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp – sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.2 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna):
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (o którym mowa w rozdziale X ust. 1 pkt 3) SWZ), składa
każdy z wykonawców (oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu),
2) podmiotowe środki dowodowe określone w rozdziale IX ust. 3 SWZ (odnoszące się do warunków udziału w
postępowaniu) mogą być złożone wspólnie w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną,
3) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IX ust. 7 SWZ (odnoszące się do podstaw wykluczenia)
powinny być złożone przez każdego z Wykonawców,
4) formularze winny być złożone w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
4. Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiały spełniać następujące
wymagania:
1) w przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów/wspólników,
3) każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum (wspólnik spółki cywilnej);
Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego
Wykonawcy zostaną odrzucone.
5. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może zażądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Termin, na
jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
6. Oferty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółkę
cywilną)w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI ust. 2 SWZ i pozostałych
wymagań
określonych w SWZ zostaną ocenione pod kątem łącznego spełniania wymagań Zamawiającego przez występujących
wspólnie Wykonawców, z zastrzeżeniem uwagi nr 1 do ust. 2 rozdziału VI SWZ, na podstawie złożonych przez nich oświadczeń i
dokumentów.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o realizację zamówienia, Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden
Wykonawca posiadał koncesję, o której mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 2 oraz doświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI
ust. 2 pkt 4 lit. a) w pełnym zakresie. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania kluczowych zadań (tj.
bezpośredniej ochrony Instytutu oraz nadzoru nad pracownikami wykonującymi te czynności) przez Wykonawcę
spełniającego oba te warunki jednocześnie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian umowy: w
zakresie terminu realizacji umowy, przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia, płatności, oznaczenia stron, i których
konieczność wprowadzenia wynikać będzie z następujących okoliczności:
a) zmiany dotyczące sposobu wykonania przedmiotu umowy, przedmiotu umowy – w przypadku, w którym służyć to będzie
podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, i nie będzie to
wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;
b) zmiany dotyczące godzin świadczenia usług – w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę
wykonania przedmiotu zamówienia w dotychczasowych godzinach z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
c) zmiana dotycząca terminu wykonania przedmiotu zamówienia, godzin świadczenia usług, przedmiotu zamówienia, jego
zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy – w przypadku wystąpienia
okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez
Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia;
d) zmiana dotycząca terminu, warunków lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku zaistnienia siły
wyższej, o której mowa w § 14 Umowy - zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do
zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
e) zmiany w oznaczeniu stron – w przypadku wystąpienia zmian w nazwach lub adresach stron, zmian związanych z
przekształceniem podmiotowym stron;
f) zmiana wysokości wynagrodzenia – w przypadku urzędowej zmiany, w okresie trwania umowy, wysokości wskaźnika
podatku VAT (także obniżka);
g) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa – w zakresie wynikającym z tej
zmiany,
h) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji
albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy – w zakresie wynikającym z tej
zmiany;
i) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, w
sytuacji i na warunkach określonych w § 13 ust. 8 - 9 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 09:50

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski” na Platformie e-Zamówienia, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku
pracy osób wykonujących czynności wskazane w rozdziale III ust. 12 SWZ, tj. osób wykonujących bezpośrednią ochronę
Instytutu.
2. Zamawiający zastrzega, iż bezpośrednia ochrona Instytutu oraz nadzór nad pracownikami wykonującymi te czynności
wymagają osobistego wykonywania przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację
zamówienia, czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym wymagają osobistego wykonania przez Wykonawcę, który
posiada koncesję, o której mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 2 oraz posiada doświadczenie, o którym mowa rozdziale VI ust. 2
pkt 4 lit. a) SWZ.
3. Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.
4. Umowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania obowiązywać będzie przez okres wskazany w ust. 3 lub do
wyczerpania kwoty określonej w umowie, w zależności od tego co nastąpi pierwsze.
5. Miejsce realizacji umowy – siedziba Zamawiającego Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712
Sopot.
6. Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu(Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
7. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 6 następuje na okres trwania okoliczności określonych w tym ustępie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.