eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › "Dostawa pakietów do pobierania śladów genetycznych oraz pakietów kryminalistycznych do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym"Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa pakietów do pobierania śladów genetycznych oraz pakietów kryminalistycznych do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430689052

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gabriela Narutowicza 73

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-019

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 811 46 06

1.5.8.) Numer faksu: 47 811 15 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lu.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa pakietów do pobierania śladów genetycznych oraz pakietów kryminalistycznych do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-deee766a-fec7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243282

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028404/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa pakietów do pobierania śladów genetycznych oraz pakietów kryminalistycznych do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-deee766a-fec7-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Zamawiający korzysta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tylko z takich narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590), z produktami powszechnie używanymi służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych, i które nie ograniczają wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu.

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

1. Informacje ogólne
1) Stroną internetową prowadzonego postępowania jest Platforma e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
3) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4) Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5) W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl, (z wyjątkiem składania ofert, które należy składać w sposób określony w rozdziale XIII).
6) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy
e-Zamówienia (dostępny pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu).
7) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
8) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę e-Zamówienia.
9) Link do postępowania oraz identyfikator postępowania nadany przez Platformę e-Zamówienia zamieszczone są na stronie internetowej zamawiającego: https://lubelska.policja.gov.pl
10) Zamawiający zaleca aby załączniki i dokumenty składane przez Wykonawcę były przekazywane w szczególności w następujących formatach: .pdf, .odt, .doc, .docx, .xls, xlsx, .zip, .7zip.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
- Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie,
z siedzibą przy ul. Narutowicza 73, tel. 47 811 57 37;
- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie:
e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa pakietów do pobierania śladów genetycznych oraz pakietów kryminalistycznych do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym” - nr referencyjny 39/1.2.10/23/SZP/D;
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 z późn zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
-Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa art. 13 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 39/1.2.10/23/SZP/D

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet kryminalistyczny do pobierania śladów genetycznych – zgodnie z załącznikiem nr 1.1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

4.2.5.) Wartość części: 300000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a. Cena oferty brutto - 60% - odpowiada 60 pkt;
b. Termin realizacji zamówienia cząstkowego – 40 % - odpowiada 40 pkt;

ad a) 60% – cena oferty brutto
Dla kryterium – cena oferty brutto, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:

C = (Cx/ Cb) x 60 pkt


gdzie:
C – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto;
Cx - cena brutto oferty najtańszej (spośród nieodrzuconych ofert);
Cb - cena brutto ocenianej oferty.
Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę „cenę oferty brutto” wpisaną w załączniku
nr 1 do SWZ- „Druk Oferta”.

ad b) 40% - Termin realizacji zamówienia cząstkowego

Obliczenie punktów w przedmiotowym kryterium Zamawiający dokonana w oparciu o poniższe zapisy:
termin realizacji zamówienia cząstkowego – 10 dni roboczych – 40 pkt;
termin realizacji zamówienia cząstkowego – 11-13 dni roboczych – 30 pkt; termin realizacji zamówienia cząstkowego – 14-16 dni roboczych – 20 pkt;
termin realizacji zamówienia cząstkowego – 17-20 dni roboczych – 10 pkt;
termin realizacji zamówienia cząstkowego – 21 dni roboczych – 0 pkt;

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę „termin realizacji zamówienia cząstkowego” na podstawie zaznaczonego jednego z pięciu powyższych wariantów w wyznaczonym miejscu w załączniku nr 1 do SWZ „Druk Oferta” dotyczącym przedmiotowego kryterium (uzyskać można 40, 30, 20, 10 lub 0 punktów).
Wykonawca powinien zaznaczyć (np. poprzez postawienie krzyżyka) oferowany termin realizacji zamówienia cząstkowego (zaznaczyć jeden).
Zaoferowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia cząstkowego zostanie wpisany do umowy (§ 3 pkt 2) wzoru umowy).
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie (nie zaznaczy lub zaznaczy więcej niż jeden wariant) terminu realizacji zamówienia cząstkowego przyjmuje się oświadczenie Wykonawcy z pkt 4 załącznika nr 1 do SWZ „Druk Oferta”, co wskazuje, że zaoferował on maksymalny termin realizacji zamówienia cząstkowego wskazany przez Zamawiającego tj. 21 dni roboczych – Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Minimalny termin realizacji zamówienia cząstkowego wynosi 10 dni roboczych od dnia wysłania pisemnego zamówienia, maksymalny termin realizacji zamówienia cząstkowego wynosi 21 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia.
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
W przypadku zaoferowania terminu realizacji dłuższego niż 21 dni roboczych od dnia wysłania pisemnego zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z zapisami SWZ. W przypadku, gdy termin realizacji zamówienia będzie krótszy niż minimalny 10 dni Zamawiający przyjmie do obliczenia punktów minimalny termin realizacji zamówienia, tj. 10 dni roboczych.

Suma punktów za cenę oferty brutto (C) i termin realizacji zamówienia cząstkowego (Tr) na wykonaną dostawę (Tr) będzie podstawą wyboru oferty najkorzystniejszej i zostanie obliczona wg wzoru:

P = C +Tr

gdzie: P – łączna ilość punktów
C – ilość punków w kryterium „cena”
Tr – ilość punktów w kryterium „termin realizacji zamówienia cząstkowego”

Wszelkie obliczenia będą dokonywane zgodnie z zasadami arytmetyki z zaokrągleniem wyników do dwóch miejsc po przecinku.

2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego w SWZ, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia cząstkowego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet kryminalistyczny do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym - zgodnie z załącznikiem nr 1.2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

4.2.5.) Wartość części: 18000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a. Cena oferty brutto - 60% - odpowiada 60 pkt;
b. Termin realizacji zamówienia cząstkowego – 40 % - odpowiada 40 pkt;

ad a) 60% – cena oferty brutto
Dla kryterium – cena oferty brutto, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:

C = (Cx/ Cb) x 60 pkt


gdzie:
C – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto;
Cx - cena brutto oferty najtańszej (spośród nieodrzuconych ofert);
Cb - cena brutto ocenianej oferty.
Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę „cenę oferty brutto” wpisaną w załączniku
nr 1 do SWZ- „Druk Oferta”.

ad b) 40% - Termin realizacji zamówienia cząstkowego

Obliczenie punktów w przedmiotowym kryterium Zamawiający dokonana w oparciu o poniższe zapisy:
termin realizacji zamówienia cząstkowego – 10 dni roboczych – 40 pkt;
termin realizacji zamówienia cząstkowego – 11-13 dni roboczych – 30 pkt;
termin realizacji zamówienia cząstkowego – 14-16 dni roboczych – 20 pkt;
termin realizacji zamówienia cząstkowego – 17-20 dni roboczych – 10 pkt;
termin realizacji zamówienia cząstkowego – 21 dni roboczych – 0 pkt;

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę „termin realizacji zamówienia cząstkowego” na podstawie zaznaczonego jednego z pięciu powyższych wariantów w wyznaczonym miejscu w załączniku nr 1 do SWZ „Druk Oferta” dotyczącym przedmiotowego kryterium (uzyskać można 40, 30, 20, 10 lub 0 punktów).
Wykonawca powinien zaznaczyć (np. poprzez postawienie krzyżyka) oferowany termin realizacji zamówienia cząstkowego (zaznaczyć jeden).
Zaoferowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia cząstkowego zostanie wpisany do umowy
(§ 3 pkt 2) wzoru umowy).
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie (nie zaznaczy lub zaznaczy więcej niż jeden wariant) terminu realizacji zamówienia cząstkowego przyjmuje się oświadczenie Wykonawcy z pkt 4 załącznika nr 1 do SWZ „Druk Oferta”, co wskazuje, że zaoferował on maksymalny termin realizacji zamówienia cząstkowego wskazany przez Zamawiającego tj. 21 dni roboczych – Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Minimalny termin realizacji zamówienia cząstkowego wynosi 10 dni roboczych od dnia wysłania pisemnego zamówienia, maksymalny termin realizacji zamówienia cząstkowego wynosi 21 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia.
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
W przypadku zaoferowania terminu realizacji dłuższego niż 21 dni roboczych od dnia wysłania pisemnego zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z zapisami SWZ. W przypadku, gdy termin realizacji zamówienia będzie krótszy niż minimalny 10 dni Zamawiający przyjmie do obliczenia punktów minimalny termin realizacji zamówienia, tj. 10 dni roboczych.

Suma punktów za cenę oferty brutto (C) i termin realizacji zamówienia cząstkowego (Tr) na wykonaną dostawę (Tr) będzie podstawą wyboru oferty najkorzystniejszej i zostanie obliczona wg wzoru:

P = C +Tr

gdzie: P – łączna ilość punktów
C – ilość punków w kryterium „cena”
Tr – ilość punktów w kryterium „termin realizacji zamówienia cząstkowego”

Wszelkie obliczenia będą dokonywane zgodnie z zasadami arytmetyki z zaokrągleniem wyników do dwóch miejsc po przecinku.

2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego w SWZ, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia cząstkowego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w dokumentach określonych w rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Nie dotyczy.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Nie dotyczy.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Nie dotyczy.

4) Zdolności technicznej i zawodowej (dotyczy pakietu nr 1);

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawy pakietów kryminalistycznych do pobierania śladów genetycznych (tj. pakietów kryminalistycznych z kartą FTA i/lub/albo pakietów kryminalistycznych GA 02) o wartości co najmniej 120 000,00 zł brutto (sto dwadzieścia tysięcy zł), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dostawy, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, czy te dostawy zostały wykonane należycie, np. referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane.
W/w wartość musi wynikać z nie więcej niż 3 zrealizowanych umów (zamówień /dostaw) w zakresie w/w dostaw - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.


Na wezwanie Zamawiającego, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca winien
złożyć:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (złożonym wraz z ofertą zgodnie z pkt 1). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania oraz na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
b) W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.


Na wezwanie Zamawiającego, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć:

wykaz wykonanych dostaw (dotyczy pakietu nr 1) - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy. W przypadku umów/umowy/ w trakcie realizacji, wykonawca winien wykazać się wykonaną dostawą w wysokości wymaganej przez zamawiającego zgodnie z rozdz. VI pkt 2 ppkt 4) SWZ.
Oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Do przedmiotowego wykazu należy dołączyć np. referencje.
a) Dokument, o którym mowa w pkt 1, składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w rozdz. VI pkt 2 ppkt 4) SWZ.
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten z Wykonawców, który w imieniu wszystkich wykazywać będzie spełnianie warunku określonego w ww. rozdziale SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty stanowiące ofertę:
1) Druk OFERTA- załącznik nr 1 do SWZ (należy złożyć wszystkie strony dokumentu).

UWAGA:
„Druk Oferta” nie podlega uzupełnieniu. Jeżeli wykonawca nie złoży „Druku Oferta”, jego oferta będzie podlegała odrzuceniu.

2) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VI
i VII SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty winno być złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do ofert oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (powyższy pkt 5) dotyczy również Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy traktować jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach gdy Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o których mowa w art. 112ust. 2 pkt 2 ustawy lub warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik do SWZ – wzór umowy.
2. We wzorze umowy Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy.
- w przypadkach określonych w szczególności w § 8 wzoru umowy, t.j.:
1) w przypadku, gdy w terminie określonym w § 2 ust. 1 nie zostanie wykorzystana w pełni kwota umowy określona w § 1 ust. 1 przewiduje się możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy maksymalnie o 6 kolejnych miesięcy;
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia cząstkowego, o którym mowa w § 3 ust. 2, może nastąpić po zaakceptowaniu przedmiotowej prośby Wykonawcy przez Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej określonej w § 3 pkt 1 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj.:
1) w przypadku zmiany przepisów podatkowych dotyczących przedmiotu umowy, w tym przepisów VAT. Zmiana stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmiana cen dotyczy cen brutto z zachowaniem cen netto, lub
2) po 6 miesiącach od daty zawarcia umowy, tylko o wysokość średniorocznego wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszonego w obwieszczeniach Prezesa GUS, z zachowaniem formy pisemnego powiadomienia na jeden miesiąc przed planowaną podwyżką.
3. Zmiana ceny może nastąpić dopiero po zrealizowaniu wszystkich zamówień cząstkowych wysłanych do realizacji przed datą wpływu pisma z prośbą o zmianę ceny.
4. Zmiana ceny, o której mowa w ust. 2 nie powoduje zwiększenia wartości brutto umowy określonej w § 1 ust. 1.
5. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne nie będą miały wpływu na koszty wykonania przedmiotu umowy.
6. Zmiany wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulegać zmianom (podwyższeniu lub obniżeniu), w zakresie zamówienia pozostałego do wykonania, w wypadku zaistnienia po dniu podpisania umowy zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy czym warunkiem powstania uprawnienia do żądania zmiany wynagrodzenia jest zmiana kosztów na poziomie co najmniej 10 % w stosunku do kosztów przyjętych w ofercie Wykonawcy(...)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający w rozdziale VII pkt 6 przewiduje dodatkowe przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania:
"Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129), w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na
podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Ustawa przewiduje również karę pieniężną nakładaną na osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego."

2. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy, jeśli nie zostanie w pełni wykorzystana kwota, na jaką umowa została zawarta, zgodnie ze wzorem umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.