eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczucin › Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Szczucin i innych jednostekOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Szczucin i innych jednostek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZCZUCIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660772

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 3

1.5.2.) Miejscowość: Szczucin

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-230

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@umigszczucin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/umigszczucin

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 365028056

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rudnickiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Szczucin

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-230

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuwszczucin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczucin.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Publiczne nr 1 w Szczucinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 851785321

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rudnickiego 19

1.5.2.) Miejscowość: Szczucin

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-230

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkoleszczucin@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przedszkoleszczucin.przedszkolna.net/

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Szczucinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 000676803

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 30

1.5.2.) Miejscowość: Szczucin

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-230

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp-szczucin.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sp-szczucin.pl/

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 001188336

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zabrnie 82

1.5.2.) Miejscowość: Szczucin

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-230

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkolazabrnie@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szkolapodstawowawzabrniu.edupage.org/

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 381095525

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Borki 164

1.5.2.) Miejscowość: Szczucin

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-230

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsborki@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zspborki.webd.pro/

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 852745192

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Radwan 184

1.5.2.) Miejscowość: Smęgorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-202

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@radwan.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zspradwan.szkolna.net/

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy im. Jana Pawła II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 122709132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skrzynka 146

1.5.2.) Miejscowość: Szczucin

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-230

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: orwskrzynka@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczucin.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Gmina Szczucin jest upoważniona na podstawie zawartego porozumienia z dnia
29 maja 2023 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Szczucin i innych jednostek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b2a8567-0054-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243275

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5b2a8567-0054-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MK/GAZ2-2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji do punktów poboru paliwa gazowego Zamawiającego na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.), zw. dalej „ustawa Prawo energetyczne” oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, o określonych standardach jakościowych. Standardy jakościowe paliwa gazowego opisane są w ustawie Prawo energetyczne, w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1158 z późn. zm.) i obowiązującej Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09120000-6 - Paliwa gazowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09123000-7 - Gaz ziemny

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4.1. Warunki udziału w postępowaniu
4.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
4.1.1.1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.
4.1.1.1.1. posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie obrotu paliwami gazowymi, tj. posiada koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne,
4.1.1.1.2. posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie dystrybucji paliwami gazowymi, tj. posiada koncesję
w zakresie dystrybucji paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej
lub posiada podpisaną aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji paliwami gazowymi na obszarze, na którym znajdują się punkty poboru paliwa gazowego - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej
UWAGA: Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ).
4.1.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.
4.1.1.2.1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych),
4.1.1.2.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie mniejszą niż 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych).
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – warunek, o którym mowa w pkt 4.1.1.2.1. muszą spełniać łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – warunek, o którym mowa w pkt 4.1.1.2.2. musi spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w Projektowanych postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.