eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › Dostawa fabrycznie nowego ciągnika do prac leśnych dla Nadleśnictwa KrotoszynOgłoszenie z dnia 2022-07-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika do prac leśnych dla Nadleśnictwa Krotoszyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krotoszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250027755

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiewiórowskiego 70

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 725 32 68

1.5.8.) Numer faksu: 725 34 35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krotoszyn@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krotoszyn.poznan.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika do prac leśnych dla Nadleśnictwa Krotoszyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2fe0ca7-fd6b-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00242587

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Krotoszyn. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 ciągnika rolniczego przystosowanego do współpracy z maszynami i urządzeniami do prac leśnych opisanego poniżej. Zamawiający opisuje także pozostałe wymagania, w tym wymagania w zakresie rękojmi, gwarancji jakości.


WYMAGANIA OGÓLNE:
1. Ciągnik fabrycznie nowy. Ciągnik nieużywany, nie powystawowy, fabrycznie nowy, nie zarejestrowany.
2. Rok produkcji 2021 lub 2022.
3. Dopuszczony do pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej na podstawie świadectwa homologacji krajowej lub wspólnoty europejskiej.
4. Homologacja końcowa na ciągnik: europejska lub dokument równoważny.
5. Do ciągnika muszą być dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrukcje obsługi w języku polskim.
6. Wykonawca w dniu odbioru przeprowadzi szkolenie operatorów z obsługi ciągnika w miejscu dostawy minimalnie trwające 2 godziny w miejscu dostawy ciągnika. Zakres szkolenia ma umożliwić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie ciągnika.


WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE:
1. Miejsce pracy tereny równinne i wyżynne.
2. Przeznaczony do:
a) Współpracy z pługiem min. 5-talerzowym , pługiem aktywnym i pługiem LPZ, pługofrezarką
b) Współpracy z rozdrabniaczami: do pozostałości pozrębowych i powierzchni dróg gruntowych.
c) Holowania przyczepy do transportu materiałów sypkich i poruszania się po drogach publicznych.
d) Pracy z innymi urządzeniami przeznaczonymi do prac leśnych.

GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE:
1. Silnik
a) Wysokoprężny, sześciocylindrowy z turbodoładowaniem o pojemności nie mniejszej jak 6500 ccm, z bezpośrednim wtryskiem (CommonRail).
b) Moc znamionowa osiągana wg normy ISO 14396 nie mniejsza jak 120kW i nie większa jak 140kW.
c) Poziom emisji spalin Stage V.
2. Masa własna ciągnika bez dodatkowych obciążników nie większa niż 6800 kg, (bez operatora).
3. Przystosowany do holowania zespołu pojazdów w konfiguracji hamulców przyczepy niehamowanej, co najmniej 1500kg lub większej i hamowanej, co najmniej 30000 kg lub większej.
4. Przystosowany do holowania maksymalnej masy całkowitej ciągnionej przyczepy z osią centralną z hamulcem, co najmniej 30000 kg lub większej.

WYMAGANIA DOSTOSOWUJĄCE CIĄGNIK DO WSPÓŁPRACY Z MASZYNAMI I URZĄDZENIAMI DO PRAC LEŚNYCH:
1. Ogumienie typu transportowe producent Michelin lub równoważne:
- tylne o szerokości nie mniejszej jak 650 mm o indeksie nośności nie mniejszym jak 155 A8 przy ciśnieniu 2,4 bar.
- przednie o szerokości 540 mm i o indeksie nośności nie mniejszym jak 146 A8 przy ciśnieniu 2,4 bar.
Zamawiający wymaga specjalistycznego ogumienia wskazanego z uwagi na jego wytrzymałość w warunkach prac leśnych/drogowych oraz z uwagi na znaczącą różnicę
w cenie oferty w przypadku złożenia oferty z ogumieniem innym od wskazanego.
Obręcze kół w wersji leśnej z osłoną wentyla.
2. Stalowa zabudowa spodu ciągnika wraz z osłonami zbiornika paliwa oraz akumulatora
i zbiornika powietrza, gwarantująca zabezpieczenie elementów ciągnika przed uszkodzeniem, podczas wykonywania prac w terenie leśnym.STANDARDOWE PARAMETRY WYBRANE Z KATALOGU OFEROWANEGO PRZEZ PRODUCENTÓW:
1) Błotniki kół przednich wykonane z tworzywa sztucznego.
2) Instalacja pneumatyczna do układów hamulcowych przyczep, 2+1 obwodowa.
3) Tylny WOM:
a) Moc przenoszona na WOM przez sprzęgło wielotarczowe za pośrednictwem wałka z końcówką nie mniejsze niż: Z=20/?45/1000obr.
b) Wymagane prędkości WOM nie mniejsze niż: 540 /1000/540E/1000E przy obrotach znamionowych
c) Wykonawca w ramach zamówienia przekaże także zamawiającemu w dniu odbioru ciągnika komplet wałków TYP określonych w pkt a-b (powyżej) do stosowania w oferowanym ciągniku zgodny z obowiązującą normą polską PN86/R-36101.
d) Włącznik / wyłącznik tylnego WOM dodatkowo na tylnych błotnikach.
4) Tylny TUZ:
a) Udźwig tylnego TUZ nie mniejszy jak 9000kg.
b) Sterowanie tylnego TUZ z kabiny kierowcy oraz dodatkowo przy pomocy przycisków zamontowanych na tylnych błotnikach.
c) Dolne ramiona podnośnika z szybko sprzęgami hakowymi, w dostawie komplet wkładek kulistych II/III kategorii.
5) Zaczepy transportowe tylne - górny automatyczny z średnicą sworznia 38mm , dolny rolniczy i do przyczep jednoosiowych
6) Przedni TUZ o udźwigu nie mniejszym niż 3400 kg. sterowany poprzez dodatkowe zawory z podłokietnika, przednie gniazda hydrauliczne 2 szt.
7) Skrzynia biegów bezstopniowa, pozwalająca na uzyskanie ekonomicznej prędkości pracy z agregowanymi maszynami i jazdy po drogach publicznych w zakresie 0,05 km/h do 40 km/h. Przekroczenie granicznych prędkości poniżej 0,05 km/h i powyżej 40km/h nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Jednocześnie spełniająca poniżej wymogi:
a) Komputerowo sterowany układ zmiany biegów pod obciążeniem, programowany
i przełączany ręcznie przez kierowcę.
b) Zmiana kierunku jazdy przód/tył włączana elektrohydraulicznie bez używania sprzęgła.
8) Układ napędowy 4x4 włączany z wyborem ręczny / automatyczny.
9) Oś przednia z amortyzacją wielowahaczową z hamulcami.
10) Blokada tylnego i przedniego mostu z wyborem ręczny / automatyczny.
11) Układ kierowniczy sterowany hydrostatycznie.
12) Układ hamulcowy wyposażony we wzmacniacz siły hamowania.
13) Kabina operatora:
a) Kabina amortyzowana mechanicznie
b) Klimatyzacja.
c) Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie, z automatyczną regulacją wysokości, elektrycznie podgrzewany.
d) Podłokietnik wielofunkcyjny zawierający co najmniej: sterowanie skrzynią, podnośnikiem, WOM, zaworami hydraulicznymi, pamięć obrotów silnika - wraz z monitorem do nastawy parametrów
e) Szyba tylna otwierana, z wycieraczką i spryskiwaczem.
f) Instalacja radiowa wraz z odbiornikiem z funkcją zestawu głośnomówiącego
z Bluetooth.
g) Dodatkowe składane siodełko dla pomocnika. Kabina min. 2 osobowa, z potwierdzeniem w świadectwie homologacji.
h) Schowek klimatyzowany do przechowywania posiłków i napojów dla operatora.
i) Gniazdo elektryczne DIN.
j) Możliwość pomiaru zużycia paliwa w czasie rzeczywistym, (w l/h, l/ha), odczyt pomiaru na desce rozdzielczej ciągnika - zintegrowane z deską rozdzielczą lub monitorze
14) Podgrzewanie bloku silnika napięciem 230V.
15) Obciążnik na TUZ min. 800kg
16) Oświetlenie robocze Led:
Po min. 8 reflektory robocze z przodu + po 8 reflektory z tyłu ciągnika.

PARAMETRY HYDRAULIKI
1. Hydraulika zewnętrzna o zmiennym wydatku przepływu, o ciśnieniu nie mniejszym jak 20Mpa i przepływie minimum 120 litrów/minutę warunkowane współpracą
z agregowanymi urządzeniami.
2. Wyjścia hydrauliki zewnętrznej tylnej: 4 pary gniazd + wolnego spływu sterowanie
z podłokietnika.
3. Wyjścia hydrauliki zewnętrznej przedniej: 2 pary gniazd, sterowanie z podłokietnika.


WYMAGANIE SPECJALNE
1. Kompresor powietrza o ciśnieniu max. 1000 kPa z możliwością dopompowywania kół.

DOKUMENTACJA WYMAGANA PRZY DOSTAWIE:
1. Wyciąg ze świadectwa homologacji.
2. Instrukcja eksploatacji i obsługi w języku polskim.
3. Książka serwisowa.
4. Karta gwarancyjna.
5. Katalog części zamiennych.

WARUNKI GWARANCJI I OBSŁUGI POGWARANCYJNE:
Gwarancja i rękojmia:
1) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę, na dostarczone maszynę i urządzenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres wynoszący minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Ostateczny okres gwarancji i rękojmi na dostarczone maszyny i urządzenia wynikał będzie ze złożonej oferty, ale nie może być mniejszy niż 24 miesiące.
2) gwarancją i rękojmią są objęte wszystkie elementy ciągnika, jak i sam ciągnik dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia;
3) gwarancja obejmuje:
a) bezpłatne usuwanie wszelkich wad tkwiących w dostarczonych przedmiotach w momencie ich odbioru, jak i powstałych lub takich które ujawniły się w okresie gwarancji,
b) wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w szczególności koszty materiałów i robocizny oraz koszty dojazdu do miejsca naprawy, transportu;
c) Koszty usunięcia wszelkich szkód, wad i usterek, które powstały w wyniku użytkowania urządzeń lub materiałów użytych przez Wykonawcę, posiadających wadę ukrytą.
d) gwarancja będzie wykonywana przez autoryzowany serwis producenta lub sprzedawcy znajdujący się w miejscu określonym w pkt e).
e) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia funkcjonowania autoryzowanego serwisu wyposażonego w narzędzia do przeglądów gwarancyjnych, diagnostyki i napraw polowych. Wykonawca winien zapewnić możliwość porozumienia się z serwisem w języku polskim telefonicznie oraz środkami komunikacji elektronicznej (poczta e-mail) w godzinach 7:30-15:30, we wszystkie dni robocze. Czas reakcji serwisu w przypadku awarii sprzętu musi wynosić maksymalnie 48 godziny od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego (nie wliczając sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia. Zgłaszanie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie po ich ujawnieniu w formie pisemnej, telefonicznie, pocztą elektroniczną w dni robocze. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Gwarancja udzielona przez producenta lub wykonawcę nie może przewidywać postanowień sprzecznych z powyższymi, a jeżeli takie zawiera oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
Szczegółowe postanowienia gwarancji jakości i rękojmi zawiera umowa stanowiąca załącznik do SWZ.
Zamawiający określa, że obsługa serwisowa, powinna być zlokalizowana na terenie miasta Krotoszyn lub w maksymalnej odległości do 70 km od siedziby Nadleśnictwa licząc odległość po drogach publicznych, utwardzonych , asfaltowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 135 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Warunek ten w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał na podstawie jednej umowy (nie dopuszcza się sumowania mniejszych umów) dostawę co najmniej jednego ciągnika rolniczego o wartości minimum 400.000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 6 000.00 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.