eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan-butan (mix) do celów grzewczych dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie filia Jemielna 15Ogłoszenie z dnia 2022-07-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan-butan (mix) do celów grzewczych
dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie filia Jemielna 15

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000301351

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ostrowina 21

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pdps-ostrowina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pdps-ostrowina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pdps-ostrowina.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan-butan (mix) do celów grzewczych
dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie filia Jemielna 15

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c37e5d6-cd1f-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00242584

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022669/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan-butan (mix) do celów grzewczych dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie filia Jemielna 15

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00148011/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/02/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 314500 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu płynnego propan-butan (mix) do celów grzewczych, zwanego
dalej „gazem” w ilości 120.000 litrów do kotłowni dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie filia Jemielna 15
oraz montaż, demontaż i najem zbiorników na gaz.
3. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik do
SWZ.
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09120000-6 – paliwa gazowe.
5. Wykonawca dostarczy gaz na własny koszt i własnym transportem. Termin jednorazowej dostawy gazu nie może być
dłuższy niż 2 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego. W przypadku, gdy termin dostawy upływa w sobotę,
niedzielę, święto lub dzień wolny od pracy, dostawa winna nastąpić w pierwszym dniu przypadającym bezpośrednio po tych
dniach, chyba że nastąpi pilna potrzeba dostawy, a strony zgodnie ustalą jej termin.
6. Wykonawca będzie dostarczał gaz autocysterną wyposażoną w urządzenie dystrybucyjne – instalację pomiarową do
paliw płynnych. Autocysterna powinna posiadać aktualne na dzień dostawy świadectwo legalizacji/certyfikacji urządzeń
dystrybucyjnych w autocysternie.
7. Dostarczona przez Wykonawcę zamówiona ilość gazu winna być zgodna ze wskazaniami zalegalizowanego licznika
urządzenia dystrybucyjnego w autocysternie, potwierdzona stosownym dokumentem (tzw. karta wlewu) i podpisana przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego. Dostarczony gaz winien spełniać wymogi określone w SWZ.
8. Dostarczony gaz powinien spełniać wymagania Polskiej Normy oraz posiadać świadectwo jakości wydane przez podmiot
uprawniony do kontroli jakości.
9. Zamawiający szacuje, że w okresie trwania umowy Wykonawca będzie świadczyć dostawy gazu w ilości maksymalne
określonej w SWZ. Określone ilości są ilościami szacunkowymi i służą do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych
ofert. Zmniejszenie ilości zamawianego gazu spowodowane jest bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Wykonawca wyraża
zgodę do niezrealizowania zamówienia i oświadcza, iż zrzeka się wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń z tytułu
niezrealizowanej części umowy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane dostawy.
Gwarantowana ilość dostarczonego gazu to 70% ilości wskazanej w formularzu oferty Wykonawcy stanowiącym załącznik
do SWZ.
10.Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy bądź do wyczerpania wartości brutto umowy, o
której mowa w § 2 ust. 1 umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
Rozpoczęcie dostaw nie może nastąpić przed dniem 25.05.2022r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09120000-6 - Paliwa gazowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 420118,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 420118,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 420118,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GAZELA ANDRZEJ CICHY

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9131003251

7.3.3) Ulica: ul. Marszowicka 12

7.3.4) Miejscowość: Wilkszyn, Miękinia

7.3.5) Kod pocztowy: 55-330

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 420118,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.