eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa systemu telemedycyny oraz aplikacji mobilnej dla Oddziału OLK, wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową oraz przeprowadzeniem szkoleń - na rzecz DWOMP.Ogłoszenie z dnia 2022-07-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa systemu telemedycyny oraz aplikacji mobilnej dla Oddziału OLK, wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową oraz przeprowadzeniem szkoleń – na rzecz DWOMP.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294846

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oławska 14

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-123

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dwomp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dwomp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa systemu telemedycyny oraz aplikacji mobilnej dla Oddziału OLK, wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową oraz przeprowadzeniem szkoleń – na rzecz DWOMP.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f5da82f-fb86-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00242535

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037062/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Wdrożenie rozwiązań cyfrowych w DWOMP Oddział OLK we Wrocławiu: Część 2 - Zakup i wdrożenie aplikacji mobilnej dla pacjentów. Część 3 - Zakup i wdrożenie rozwiązań telemedycznych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Poprawa jakości i dostępności placówki DWOMP Oddział – Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w ramach projektu: Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00-0044/18), Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e8f84fb1-30a8-4ac4-aafb-14f440db60b6

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wszystkie informacje zostały zawarte w rozdziale 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e8f84fb1-30a8-4ac4-aafb-14f440db60b6
Adres strony internetowej na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e8f84fb1-30a8-4ac4-aafb-14f440db60b6

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zawarte zostały w
rozdziale 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą przy ul. Oławskiej 14, 50-123 Wrocław, dalej zwany DWOMP,
2. W DWOMP został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Kontakt e-mail: iodo@dwomp.pl.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie odbywać się na podstawie zgody wyrażonej poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu tj. art. 6. ust 1 lit. a, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. b w celu zawarcia umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie następujących przepisów prawa:
1) ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych,
2) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 1 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
3) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨ osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień́ publicznych, (dalej „ustawa PZP”), jak również̇ podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów z związku z realizacją obowiązków Administratora;
5. Prawo żądania podania danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
6. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. Przysługuje Pani/Panu:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Dane kontaktowe Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż̇ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9. Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DWOMP.III.221.129.2022.PZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 175000,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 147600,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu telemedycyny oraz aplikacji mobilnej dla Oddziału OLK, wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową oraz przeprowadzeniem szkoleń – na rzecz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (zwany dalej „DWOMP” lub „Zamawiający”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej;
2) dostawę licencji i wdrożenie systemu telemedycyny;
3) integrację dostarczonego systemu telemedycyny z istniejącym u Zamawiającego oprogramowaniem KS-SOMED;
4) opracowanie i dostarczenie instrukcji obsługi systemu telemedycyny dla personelu Zamawiającego,
5) opracowanie i dostarczenie instrukcji dla administratora systemu telemedycyny wraz z niezbędnymi instalacjami,
6) stworzenie i dostarczenie filmu instruktażowego systemu telemedycyny dla pacjentów,
7) dostawę aplikacji mobilnej wraz z licencją,
8) przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla Zamawiającego:
a) personelu w zakresie obsługi dostarczonego systemu telemedycyny,
b) administratora w zakresie zarządzania systemem telemedycyny,
9) przeprowadzenie szkoleń dla Zamawiającego:
a) personelu rejestracji z funkcjonalności aplikacji mobilnej,
b) administratorów w zakresie zarządzania aplikacją mobilną z zarządzania nią,
10) wsparcie techniczne z zakresu telemedycyny w okresie gwarancji na system telemedycyny.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.
4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, zostały zawarte w załączniku nr 10 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48760000-3 - Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

48620000-0 - Systemy operacyjne

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował kryteriami wskazanymi w SWZ oraz sposobem oceny ofert w ramach tych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na infrastrukturę sprzętową

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania zdolności technicznej i zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeśli wykaże że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizował co najmniej dwa zamówienia obejmujące dostawę, instalację i wdrożenie systemu e-usług medycznych wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową. Każde zamówienie o wartości brutto nie mniejszej niż 50000,00 zł.
Wykonawca nie może sumować kilku zamówień o mniejszym zakresie (realizowanych w ramach oddzielnych zamówień) dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przyjmie jako kurs przeliczeniowy waluty: średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie był publikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie jako kurs przeliczeniowy waluty: średni kurs NBP z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
b) dysponuje na potrzeby realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Eksperta ds. wdrożeń systemu medycznego i legitymuje się co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji osoby odpowiedzialnej za analizę wymagań, wdrożenie i konfigurację systemu usług medycznych.
Zamawiający wymaga, aby Ekspert ds. wdrożeń systemu medycznego był bezpośrednio zaangażowany w realizację przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Przez dostawy, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie, Zamawiający rozumie zamówienia potwierdzające spełnienie warunku opisanego w Rozdziale 10 ppkt 2 lit. a SWZ. Wzór Wykazu dostaw stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Przez osoby, które Wykonawca winien wskazać w ramach wykazu Zamawiający rozumie osoby określone w Rozdziale 10 ppkt 2 lit. b SWZ. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Parametry infrastruktury technicznej w postaci oświadczenia Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 1A do SWZ.
2) Deklaracja zgodności CE dla zaoferowanego serwera. Deklaracja zgodności CE ma potwierdzać, że serwer spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które obowiązują w Unii Europejskiej.
3) Wynik testu Passmark CPU Mark dla procesora zaoferowanego komputera stacjonarnego. Wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html lub http://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html
4) Deklaracja CE / UE dla zaoferowanego komputera stacjonarnego.
5) Certyfikaty jakości producenta - ISO 9001 i ISO 14001.
6) Raport z testów wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą dla zaoferowanego komputera stacjonarnego potwierdzający, że głośność jednostki mierzona według normy ISO 9296/7779 wynosić maksymalnie 25 dB (praca w trybie IDLE). Test przeprowadzony na konfiguracji ofertowanej.
7) Certyfikat ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall zaoferowanego UTM.
8) Certyfikat ICSA dla funkcji IPS lub NSS Labs w kategorii NGFW zaoferowanego UTM.
9) Certyfikat ICSA dla funkcji SSL VPN zaoferowanego UTM.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Parametry infrastruktury technicznej w postaci oświadczenia Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 1A do SWZ.
2) Deklaracja zgodności CE dla zaoferowanego serwera. Deklaracja zgodności CE ma potwierdzać, że serwer spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które obowiązują w Unii Europejskiej.
3) Wynik testu Passmark CPU Mark dla procesora zaoferowanego komputera stacjonarnego. Wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html lub http://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html
4) Deklaracja CE / UE dla zaoferowanego komputera stacjonarnego.
5) Certyfikaty jakości producenta - ISO 9001 i ISO 14001.
6) Raport z testów wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą dla zaoferowanego komputera stacjonarnego potwierdzający, że głośność jednostki mierzona według normy ISO 9296/7779 wynosić maksymalnie 25 dB (praca w trybie IDLE). Test przeprowadzony na konfiguracji ofertowanej.
7) Certyfikat ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall zaoferowanego UTM.
8) Certyfikat ICSA dla funkcji IPS lub NSS Labs w kategorii NGFW zaoferowanego UTM.
9) Certyfikat ICSA dla funkcji SSL VPN zaoferowanego UTM.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie składają tylko Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby do oferty dołącza również zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazania danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4 jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów np. w treści Formularza ofertowego.
6. Jeżeli w imieniu Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4 Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało opisane w Rozdziale 10 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający w par. 18 Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 10 do SWZ) opisał
możliwość zmian umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.miniportal.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.