eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pyrzyce › Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w ObrominieOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrominie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pyrzyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Pyrzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 091/39 70 310

1.5.8.) Numer faksu: 091/39 70 314

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pyrzyce.um.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrominie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c228961c-004f-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242452

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039509/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrominie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Kontakt z Wykonawcami, w szczególności
składanie zapytań,oświadczeń, wniosków, zawiadomień, jak również przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu
Platformy Zakupowej, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/smigiel.2. Wymagania techniczne i organizacyjne
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w:1) „Regulaminie Internetowej Platformy
zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z
o. o.” dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz 2) „Instrukcji dla wykonawców” dostępnej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes OSP w Obrominie, Obromino nr 28, 74-200 Pyrzyce;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na : „Dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrominie”;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy,
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSP-O.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrominie.
2. Szczegółowe parametry techniczno-użytkowe pojazdu, które stanowią wymagania minimalne Zamawiającego, zostały określone w Załączniku nr 4 do SIWZ.
3. Oferowany pojazd musi spełniać wymagania:
1) Polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2022 r. poz. 988);
2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.), co winno potwierdzać świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP, ważne na dzień odbioru pojazdu;
3) Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. z 2019 r. Poz. 594;
4) Polskie normy PN-EN 1846-1 PN-EN 1846-2
5) Określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia parametrów techniczno-użytkowych;
6) Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe muszą spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach krajowych;
7) Pojazd musi być fabrycznie nowy;
8) Posiadać, na dzień odbioru techniczno- jakościowego, komplet dokumentów do rejestracji jako pojazd uprzywilejowany - specjalny, pożarniczy.
4. Po odbiorze pojazdu wraz z wyposażeniem oraz wszelkimi wymaganymi dokumentami Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w trakcie procesu rejestracji. W szczególności zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich dokumentów wymaganych przez instytucje państwowe. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania wybrany Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić następnie realizacji zamówienia z Zamawiającym. Sprzęt do zamocowania w zakresie nieobjętym zamówieniem dostarczy zamawiający. W celu dostosowania przedmiotu zamówienia do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby samochód wyposażony był w układ kierowniczy ze wspomaganiem, w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego oraz fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.
5. Wykonawca musi potwierdzić spełnienie parametrów techniczno-użytkowych poprzez wypełnienie Załącznika nr 4 do SIWZ.
6. Odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie Wykonawcy lub miejscu przez niego wskazanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Termin gwarancji na pojazd, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z punktem XIV.1.2 SIWZ, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 24 miesiące. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na wyposażenie wynosił minimum 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega, że ustawowa rękojmia na przedmiot umowy zostanie przedłużona na okres równy okresowi gwarancji jakości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34144200-0 - Pojazdy służb ratowniczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1.1. Kryterium „cena” – wskaźnik C, ranga – 60%.
Wskaźnik C obliczany jest wg wzoru:
C = (C m / C b) x 100 pkt x 60%
gdzie: C m – najniższa cena oferty, C b – cena oferty badanej
1.2. Kryterium „Długość okresu gwarancji na pojazd” – wskaźnik G, ranga – 40%.
1.2.1. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na pojazd, który nie może być krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego przekazania/odbioru. Wykonawca, który poda taki termin otrzyma 0 punktów w kryterium „Długość okresu gwarancji na pojazd”.
Maksymalny okres gwarancji to 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „długość okresu gwarancji na pojazd”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji na pojazd na okres 60 miesięcy.
1.2.2. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy.
1.2.3. Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres gwarancji krótszy, niż wymagane 24 miesiące, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy.
Wskaźnik G obliczany jest wg wzoru:
G = (G b / G m) x 100 pkt x 40%
gdzie: G b – ilość miesięcy udzielonej gwarancji na pojazd w ofercie badanej, G m – największa ilość miesięcy udzielonej gwarancji na pojazd w złożonych ofertach
Wymagane jest podanie w ofercie okresu gwarancji na pojazd w miesiącach.
2. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:
Lp = C +G
gdzie:
Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „długość okresu gwarancji na pojazd”
3. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, tj. okresu udzielonej gwarancji na pojazd – czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).
4. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na pojazd

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji finansowej.

4) Zdolności techniczne lub zawodowe.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności technicznych lub zawodowych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga, aby wykonawcy wykazując brak podstaw do wykluczenia złożyli wymagane
oświadczenia / dokumenty do oferty. Na
podstawie art. 125 ust. 1ustawy Pzp w terminie składania ofert każdy z wykonawców składa oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy - załącznik Nr 5 do SWZ.
2. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjo i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Zamawiający określa, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, następujące warunki dokonania zmiany umowy:
1) w razie zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy - poprzez dostosowanie treści umowy do tych zmian,
2) w razie zmiany terminu wykonania umowy z powodu:
a) wystąpienia uzasadnionych dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, w tym siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody w znacznych rozmiarach,
b) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
4. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
5. Wniosek Wykonawcy o zmianę umowy wymaga wykazania i uzasadnienia okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy zożyć za pośrednictwem formularza na Platformie na stronie postępowania znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.