eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia izby edukacji leśnej Nadleśnictwa Bielsko - Etap IOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia izby edukacji leśnej Nadleśnictwa Bielsko – Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Bielsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 071001926

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kopytko

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-382

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 033-818-31-69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bielsko@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-bielsko/zamowienia-publiczne4

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia izby edukacji leśnej Nadleśnictwa Bielsko – Etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7993ea26-ff8a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242060

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00444188/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Doposażenie w pomoce dydaktyczne i multimedialne Izby edukacji leśnej Nadleśnictwa Bielsko

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/42040/summary

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com/pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania
wskazanym w SWZ. Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email bielsko@katowice.lasy.gov.pl.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy Josephine https://josephine.proebiz.com/pl/

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-bielsko/zamowienia-publiczne4

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stos. do art. 13 ust. 1 i 2 rozp. PE i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. ws ochrony
osób fiz. w zw. z przetw. danych oso. i ws swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyr. 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 – „RODO”) Zam. informuje, iż adm. danych osobowych jest PGL LP Nadl. Bielsko. Adm. nie wyznaczył IODO.
Dane os. przetw. będą na podst. art.6ust.1lit.cRODO,w celu zw. z post. o udz. zam. publ. na realizację zad.pn.:"Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia izby edukacji leśnej Nadleśnictwa Bielsko – Etap I” znak sprawy: ZG.7161.7.2023 prowadzonym w tr.przet.nieogr. Zam. przetwarza dane os. zebrane w nin. postępowaniu o udzielenie zam. publ. w sposób gwar. zabezpiecz. przed ich
bezprawnym rozpowszechnianiem. Zam. udostępnia dane os., o których mowa w art.10RODO w celu umożliwienia korzystania ze śr. ochr.prawnej, o których mowa w dziale VIPZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
Do przetw. danych os., o których mowa w art. 10RODO mogą być dopuszczone wyłącznie os. posiadające upoważnienie. Os.dopuszczone do przetw. takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności. Dane os. przetw. będą na podst. art.6ust.1 lit.c RODO w celu zw. z prowadzeniem nin. postęp. o udz. zam. publi. oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki okreś. w art.255-256 ust. z 11.09.2019 r. PZP (Dz.U.z2021 r.,poz.1129, dalej zwana: ust. PZP )–w celu zawa. umowy ws zam. publi. oraz jej realizacji, a także udokumentowania post. o udzielenie zam.i jego archiwizacji.Odbiorcami danych os. będą os. lub podm., którym dok. postęp.zostanie udostępniona w oparciu o przepisy ust. PZP.Dane os. pozyskane w związku z prowadzeniem post. o udzielenie zam. publicz. będą przechowywane, zgodnie z art.78ust.1 ustawyPZP, przez okres 4 lat od dnia zakończ. postęp. o udziel. zam. publicz., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zam. publicz.Niezależnie od post. pkt 7 pow, w przypadku zaw. um. ws zam.publicz., dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z um. Dane os. pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego post. o udziel. zam.mogą zostać przekazane podmiot. świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe,Stosownie do art. 22RODO, dec dot danych os. nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.Os której dot pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego post. dane os., ma prawo:dost. do swoich danych os. – zgodnie z art.15RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obow., o których mowa w art.15ust.1-3RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zam może żądać wskazania dodat. inf. mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego post. o udz. zam. publicz.;do sprostowana swoich danych os. – zgodnie z art. 16RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych os., o którym mowa w art.16RODO, nie może skutkować zmianą wyniku post o udz zam publicz, ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności prot.u oraz jego zał.;do żądania od Zam – jako admin, ograniczenia przetwarzania danych os. z zastrzeż. przyp., o których mowa w art. 18ust.2RODO,przy czym prawo do ograniczenia przetw nie ma zasto. w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze śr ochr prawnej lub w celu ochr praw innej osoby fiz lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicz UE lub państwa członk.; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych os. do czasu zakoń. postęp. o udz. zam. publicz;
wniesienia skargi do Prezesa UODO w przyp. uznania, iż przetw. jej danych os. narusza przep. o ochr danych os., w tym przepisy RODO. Obowiązek podania danych os. jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych dan. określa us PZP.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1. prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZG.7161.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 78192,40 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia izby edukacji leśnej Nadleśnictwa Bielsko.Zamówienie obejmuje:
1) Wykonanie 3 plansz naściennych dydaktycznych przedstawiających funkcje lasów.
2) Wykonanie planszy podłogowej dydaktycznej przedstawiającej funkcje lasów.
3) Dostawę urządzenia multimedialnego – zestawu do videomapingu składającego się z projektora oraz ekranu w formie makiety terenu nadleśnictwa zamontowanej na stole do prezentacji.
4) Dostawę sprzętu komputerowego – tabletu sterującego.
5) Wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
6) Montaż oświetlenia w przestrzeni o wielofunkcyjności lasów.
7) Wykonanie projektów grafik.
8) Montaż wszystkich elementów wystawy.
9) Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi sprzętu i urządzeń, oprogramowania i aplikacji multimedialnych.
10) Zapewnienie gwarancji.
11) Oznakowanie zgodnie z instrukcjami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach opublikowanymi na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/files/zasady_oznakowania_przedsiewziec.pdf

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

48218000-9 - Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami

38652120-7 - Projektory wideo

48822000-6 - Serwery komputerowe

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena brutto - 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP. Na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP
2) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP
3) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP
4) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP
5) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP
6) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP
2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1- 5 i 7 - 10 ustawy PZP.
3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 129).
4. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie) zrealizował z należytą starannością przynajmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu, dostawie i montażu pomocy dydaktycznych i multimedialnych zawierających makietę odpowiadającą rzeczywistemu ukształtowaniu terenu, o wymiarach (makiety) co najmniej 1,30 m x 1,30 m, na łączną kwotę zamówienia co najmniej 50 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP. Dokumenty powinny być aktualne na dzień ich złożenia:
1) Wykaz dostaw wraz z montażem wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości brutto przedmiotu (rodzaju wykonanych dostaw), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych usług z montażem stanowi załącznik nr 3 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wraz z montażem, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, informacje o których mowa wyżej dotyczą dostaw wraz z montażem faktycznie przez niego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przez niego wykonywanych.
2) Dowody, że wskazane przez wykonawcę dostawy wraz z montażem na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wraz montażem, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, informacje o których mowa wyżej dotyczą dostaw faktycznie przez niego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przez niego wykonywanych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający odstępuje od przedmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty składające się na ofertę - Oferta przetargowa sporządzona na formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1 do nin. SWZ, zawiera m.in.:
a) Informację o oferowanym terminie wykonania zamówienia: do 14.06.2023 r.;
b) Zobowiązanie Wykonawcy do:
- udzielenia gwarancji jakości na wykonaną usługę, w tym użyte materiały i urządzenia, na okres 2 lat (24 miesiące), licząc od daty przekazania przez wykonawcę przedmiotu umowy i przyjęcia go przez zamawiającego, jako należycie wykonany, na warunkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do nin. SWZ),
- udzielenia rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, w tym użyte materiały i urządzenia, na okres 2 lat (24 miesiące), licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do nin. SWZ);
c) Informację o oferowanych warunkach płatności – 14-dniowy termin płatności.
d) Informację o terminie związania ofertą przez okres 30 dni;
e) Oświadczenia Wykonawcy o:
- zdobyciu informacji koniecznych do sporządzenia oferty,
- zapoznaniu się z warunkami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonymi w SWZ wraz z załącznikami i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,
- zobowiązaniu się do zawarcia umowy, na warunkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do nin. SWZ),
f) Informację o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca jest zobowiązany w formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1 do nin. SWZ, wskazać części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców (nazwy i adresy) oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom, w przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. W przypadku braku wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie.
2. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (składane wraz z ofertą):
- Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie aktualne na dzień składania ofert o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca jest zobowiązany w formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1 do nin. SWZ, wskazać części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców (nazwy i adresy) oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom, w przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. W przypadku braku wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) W formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
3) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.9 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
4) Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.
6) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić pisemnie, wyłącznie za zgodą obu stron w zakresie Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożonej oferty, wyrażona w postaci aneksu lub odrębnej umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych poniżej okoliczności, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) Zmiana terminu realizacji umowy:
a) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego z uwagi na konieczność usunięcia błędów.
b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych prawem terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. lub odmowa w tym zakresie.
c) zmian będące następstwem zmian wytycznych WFOŚiGW w Katowicach, lub przedłużeniem terminu rozliczenia zadania w związku z uzyskanym dofinansowaniem przedmiotu umowy ze środków WFOŚiGW.
2) Zmiana zakresu rzeczowego umowy:
a) Zmiany wynikające z konieczności realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem;
b) Zmiany wynikające z konieczności realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
3) Zmiana sposobu realizacji zamówienia wynikająca ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;
4) Zmiana zakresu podmiotowego Wykonawcy:
a) gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum, pod warunkiem że nowy podmiot przystępujący do konsorcjum lub podmioty pozostałe po ustąpieniu jednego z konsorcjantów, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy.
b) gdy Wykonawcą są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, Zamawiający dopuszcza zmianę wspólnika spółki cywilnej, pod warunkiem że nowy wspólnik lub wspólnicy pozostali w spółce po ustąpieniu jednego ze wspólników, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy
5) Zmiana osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji umowy – jeśli osoby te winny spełniać określone wymagania to strony to potwierdzą w sposób przewidziany w SWZ. Jeżeli osoby te nie muszą spełniać określonych wymagań to ich zmiana może nastąpić po uprzednim pisemnym, skutecznym zawiadomieniu strony przeciwnej. Powyższa zmiana będzie wymagała pisemnego poinformowania i zgody Zamawiającego.
6) Zmiana Podwykonawców - podmiotów trzecich na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 07:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem platformy https://josephine.proebiz.com/pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia:
- Rozpoczęcie realizacji zamówienia: Niezwłocznie po podpisaniu umowy.
2. Dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
- Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.