eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › Usługa naprawy i konserwacji serwisowej urządzeń wentylacji i klimatyzacji w kompleksach należących do 31 WOG Zgierz w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa naprawy i konserwacji serwisowej urządzeń wentylacji i klimatyzacji w kompleksach należących do 31 WOG Zgierz
w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101067256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konstantynowska 85

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 261442097

1.5.8.) Numer faksu: 261442101

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 31wog.zp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://31wog.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa naprawy i konserwacji serwisowej urządzeń wentylacji i klimatyzacji w kompleksach należących do 31 WOG Zgierz
w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4510ad5d-fec0-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242001

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059573/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Konserwacja wentylacji i urządzeń klimatyzacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://31wog.wp.mil.pl/pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://31wog.wp.mil.pl/pl/ . Informacje o środkach komunikacji elektronicznej zostały opisane w rozdziale XIV SWZ .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://31wog.wp.mil.pl/pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający określił wymagania dotyczące klauzuli informacyjnej
w rozdziale XXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 59/ZP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 212378,47 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji serwisowej oraz naprawy urządzeń wentylacji i klimatyzacji
zlokalizowanych w kompleksach wojskowych w Sekcjach Obsługi Infrastruktury 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
tj.:
1) SOI Zgierz - zadanie nr 1
2) SOI Kutno – ( Kutno , Skierniewice )- zadanie nr 1
3) SOI Leźnica Wielka - zadanie nr 1

4.2.5.) Wartość części: 102578,60 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 441 ustawy Pzp) polegającego na możliwości
zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia do 20%. Skorzystanie przez Zamawiającego z
prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy, według cen jednostkowych określonych w umowie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena brutto - max. 60 pkt.
czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii - max. 30 pkt.
okres gwarancji na wykonane usługi - max. 10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane usługi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji serwisowej oraz naprawy urządzeń wentylacji i klimatyzacji
zlokalizowanych w kompleksach wojskowych w Sekcjach Obsługi Infrastruktury 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
tj.:
1) SOI Łódź – ( Łódź , Gałkówek) - zadanie nr 2
2) SOI Tomaszów Mazowiecki – ( Tomaszów Mazowiecki , Regny) - zadanie nr 2
3) SOI Nowy Glinnik - zadanie nr 2

4.2.5.) Wartość części: 109799,87 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 441 ustawy Pzp) polegającego na możliwości
zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia do 20%. Skorzystanie przez Zamawiającego z
prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy, według cen jednostkowych określonych w umowie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena brutto - max. 60 pkt.
czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii - max. 30 pkt.
okres gwarancji na wykonane usługi - max. 10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane usługi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu;
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2.2 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga , aby Wykonawcy prowadzący określoną działalność zawodową posiadali Certyfikat dla Przedsiębiorców wydany na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych przez Urząd Dozoru Technicznego ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 881 ze.zm.)
1.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2.4.1 O zamówienie ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie - zakończenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykaz dwóch usług o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł każda ( słownie złotych : sto tysięcy ) , odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. konserwacji serwisowej / naprawie urządzeń wentylacji i/lub klimatyzacji z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana. Wykonawca obowiązany jest do załączenia dowodów potwierdzających, że usługa została wykonana lub jest wykonana należycie. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy ;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące .
Wartość każdej zrealizowanej usługi (jedna usługa - jedna umowa) , powinna być nie mniejsza niż: dla zadania nr 1 – 100.000 zł
( słownie złotych : sto tysięcy ) , dla zadania nr 2 – 100.000 zł
( słownie złotych : sto tysięcy )
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie musi wykazać się doświadczeniem zdobytym poprzez zrealizowanie usług na kwotę odpowiadającą każdemu z tych zadań, czyli jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadania nr: 1 i 2 musi wykazać, iż posiada doświadczenie zdobyte poprzez zrealizowanie co najmniej dwóch usług polegających na konserwacji serwisowej / naprawie urządzeń wentylacji i/lub klimatyzacji o wartości nie mniejszej niż 200 000 każda ( słownie złotych : dwieście tysięcy)
W odniesieniu do każdego należy podać ich rodzaj i wartość, daty i miejsca wykonywania oraz załączyć dowody / dokumenty, że usługi zostały wykonane w sposób należyty
W przypadku usług , których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN) .
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony powyżej musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie).
1.2.4.2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują:
• minimum 1 (jedną) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osobami, które posiadają aktualne świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji: Grupa 1. punkty: 2 i 10 Grupa 2. punkty: 5 i 10,
• minimum 1 (jedną) osobą, która posiada świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru:
Grupa 1. punkty: 2 i 10
Grupa 2. punkty: 5 i 10
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1392 ze.zm.)
W przypadku złożenia oferty na 2 zadania, Wykonawca musi dysponować 2 osobami na stanowisku eksploatacji i 2 osobami na stanowisku dozoru.
W przypadku posiadania uprawnień E i D przez jedną osobę, Wykonawca musi dysponować dwiema osobami na każde zadanie.
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć wypełniony wykaz osób (załącznik Nr 9 do SWZ) .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu tj. :
1) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp , o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze.zm.)
z innym Wykonawcą , który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej , sporządzone zgodnie z załącznikiem 7 do SWZ .

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj.
1) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej , należy przedłożyć na wezwanie Zamawiającego
a) Wykaz wykonanych usług a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi o wartości nie mniejszej niż ; dla zadania nr 1 – 100.000,00 zł każda (jedna usługa / jedna umowa)
( słownie złotych : sto tysięcy )
dla zadania nr 2 – 100.000,00 zł (jedna usługa / jedna umowa)
( słownie złotych : sto tysięcy )
RAZEM dla zadań nr 1,2 – 200.000,00 zł każda (jedna usługa / jedna umowa) ( słownie złotych : dwieście tysięcy )
odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. konserwacji serwisowej / naprawie urządzeń wentylacji i/lub klimatyzacji dla zadań nr 1 - 2 z podaniem wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana wraz z dowodami zgodnie z warunkiem postawionym w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2.4.1 - załącznik nr 8 do SWZ.
b) wykaz osób , skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z warunkiem postawionym w rozdziale V ust.1 pkt. 1.2.4.2. niniejszej SWZ zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 9 do SWZ.
4) Oświadczenie o aktualności oświadczeń i dokumentów - załącznik nr 10 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia . W takich przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania :
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego ( w przypadku konsorcjum może to być jeden z konsorcjantów tzw. lider konsorcjum lub osoba trzecia nie związana z żadnym z konsorcjantów ) .
b) Wypełniając formularz ofertowy jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu przeznaczonym na dane Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie wg załączników nr 3,4,5 do SWZ .
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załącza do oferty oświadczenie , z którego wynika , które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wg załącznika nr 5 do SWZ
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie , których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą , przed podpisaniem umowy o realizacje zamówienia , są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą zasady współpracy między nimi .
6. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców , którzy wykonują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane .

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający określił zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia w § 11,12 wzoru umowy ( załącznik nr 11 do SWZ )

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/31wog na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.