eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnowskie Góry › Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na zajęcia nauki pływania w Parku Wodnym zlokalizowanych w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica 8 w roku 2023 - dokończenie umowyOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na zajęcia nauki pływania w Parku Wodnym zlokalizowanych w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica 8 w roku 2023 – dokończenie umowy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Tarnogórski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. (dawniej Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A.)

1.3.) Oddział zamawiającego: TOSiR Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003503983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obwodnica 8

1.5.2.) Miejscowość: Tarnowskie Góry

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@parkwodny.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.aigsa.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-402c50fb-d4a2-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


sport i rekreacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na zajęcia nauki pływania w Parku Wodnym zlokalizowanych w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica 8 w roku 2023 – dokończenie umowy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-402c50fb-d4a2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241960

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00133494/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na zajęcia nauki pływania w Parku Wodnym zlokalizowanych w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica 8 w roku 2023 – dokończenie umowy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00169728

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.4/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie świadczenia usługi polegającej na przewozie dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunami na zajęcia nauki pływania w Parku Wodnym wraz z odwiezieniem po zajęciach do przedszkoli/szkół, w roku 2023, najkrótszą trasą i środkami transportu, którymi wykonawca dysponuje.

2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
2.1 Opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do SWZ
2.2 Wzór umowy który stanowi załącznik do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45153,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 68688,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45153,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-USŁUGOWE "JULBUS" TOMASZ HABZIK, DANIEL NOCOŃ SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366918792

7.3.3) Ulica: ul. Anieli Krzywoń 16

7.3.4) Miejscowość: Radzionków

7.3.5) Kod pocztowy: 41-922

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45153,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-05-01 do 2023-06-16

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.