eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Duszniki › Zakup wraz z montażem zaplecza szatniowo-kontenerowego w PodrzewiuOgłoszenie z dnia 2023-05-31

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zakup wraz z montażem zaplecza szatniowo-kontenerowego
w Podrzewiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Duszniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258365

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Duszniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-550

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48612919075

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@duszniki.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.duszniki.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z montażem zaplecza szatniowo-kontenerowego
w Podrzewiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c9e9825-ffc6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241915

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00072787/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Zakup wraz z montażem zaplecza szatniowo-kontenerowego w Podrzewiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim, w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej – dalej zwanej „Platformą”, dostępnej pod adresem
strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki .Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane
są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do
Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij
wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
Zamawiającego.Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu
składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca,
będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego
Wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i
wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.6. Jeżeli Zamawiający lub
Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentu, domniemywa się, że każda ze
stron zapoznała się z jego treścią w momencie przesłania drogą elektroniczną. Zamawiający, zgodnie z
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środki
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania
sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy
PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHz lub jego
nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows
7, Mac Os X 10 4, Linux lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., włączona obsługa JavaScript, zainstalowany
program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, Platforma działa według
standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8, oznaczenie czasu odbioru danych
przez Platformę Zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując
do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:1) akceptuje warunki korzystania z
Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,2)
zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem strony
internetowej: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view .Zamawiający
informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, pobrania
dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje
dla Wykonawców” pod adresem strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Duszniki z siedzibą w Dusznikach, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, tel. 61 29 19 075, e-mail: urzad@duszniki.eu,
• inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Duszniki jest osoba, z którą można się
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: telefonicznie
pod nr 61 29 19 075 wew. 110, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: admin@duszniki.eu
lub pisemnie na adres podany wyżej,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wraz z montażem zaplecza szatniowo-kontenerowego w Podrzewiu”,
prowadzonym w trybie podstawowym
bez negocjacji,
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy Pzp,
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Protokół postępowania
wraz z załącznikami przechowywany będzie przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie
zamówienia publicznego (zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp),
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp, • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, • posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana
dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora
ograniczenia
przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy
uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych
osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;
2. Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa pkt 1 powyżej przetwarzane są w celu
wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest w szczególności:
• przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą,
• dokonanie rozliczenia i zapłaty wynagrodzenia umownego,
• przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Duszniki z siedzibą w Dusznikach, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, tel. 61 29 19 075, e-mail: urzad@duszniki.eu,
• inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Duszniki jest osoba, z którą można się
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: telefonicznie
pod nr 61 29 19 075 wew. 110, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: admin@duszniki.eu
lub pisemnie na adres podany wyżej,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wraz z montażem zaplecza szatniowo-kontenerowego w Podrzewiu”,
prowadzonym w trybie podstawowym
bez negocjacji,
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy Pzp,
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Protokół postępowania
wraz z załącznikami przechowywany będzie przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie
zamówienia publicznego (zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp),
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp, • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, • posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana
dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora
ograniczenia
przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy
uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych
osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;
2. Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa pkt 1 powyżej przetwarzane są w celu
wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest w szczególności:
• przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą,
• dokonanie rozliczenia i zapłaty wynagrodzenia umownego,
• przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.271.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup wraz z montażem zaplecza szatniowo-kontenerowego
w Podrzewiu” w ramach budowy zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku piłkarskim. Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach szóstej edycji Programu „Szatnia na Medal”. Teren objęty zakresem zdania zlokalizowany jest na
dz. nr 233/4 (część), położonej w miejscowości Podrzewie (obręb Podrzewie).
Zadanie inwestycyjne polega na posadowieniu gotowych pawilonów kontenerowych, dostarczonych i ustawianych na przygotowanych fundamentach. Będą to obiekty o konstrukcji stalowej i przegrodach z płyt warstwowych. Przewiduje się dostarczenie kontenerów typowych,
o ścianach i podłogach zmywalnych, wymaganej wentylacji oraz w pełni wyposażonych
w infrastrukturę i przyrządy sanitarne. W ramach zadania przewidziano do wykonania m.in.:
1) demontaż istniejącej zabudowy kontenerowej i wywiezienie istniejących kontenerów na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 15 km;
2) wykonanie z betonu stóp fundamentowych;
3) posadowienie obiektu kontenerowego mieszczącego 2 szatnie, każda z umywalką, a także pokojem trenera, magazynkiem i WC ogólnodostępnym; obiekt musi być dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych;
4) wykonanie uzbrojenia terenu poprzez wykorzystanie istniejącego złącza kablowego, przeniesionego do nowego obiektu; ścieki odprowadzane będą rurami PVC do studzienki przyłączeniowej na terenie działki; woda doprowadzona zostanie z sieci istniejącym przyłączem, dostosowanym do nowego układu kontenerów;
5) wykonanie ogrodzenia i dojścia do boiska;
6) wykonanie utwardzenia z kostki betonowej oraz 2 miejsc postojowych;
7) wykonanie tablicy informacyjnej, w tym opracowanie graficzne, wykonanie, dostawa
i montaż tablicy informacyjnej, po wcześniejszym uzgodnieniu wzoru z Zamawiającym; tablica informacyjna musi być wykonana i zamontowana, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz postanowieniami Regulaminu naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku w ramach 6. edycji Programu „Szatnia na Medal” (załącznik do uchwały Nr 5892 /2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia
1 grudnia 2022 r.).
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, który jest podstawą złożenia oferty określony jest w:
 Załączniku nr 1 do SWZ – Dokumentacji przetargowej, na którą składają się Projekt budowlany, Przedmiar Robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robót (zwany dalej „STWiOR”);
 Załączniku nr 11 do SWZ – Projekt Umowy;
- które winny być łącznie rozpatrywane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu – tj. ofert wobec, których nie zachodzą przesłanki określone w art. 226 ustawy Pzp.
2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

L.p. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium
1. Cena 60%
2. Wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji 40%

1) Liczba punktów w kryterium cena 60%- Zamawiający zastosuje matematyczne obliczenie, ocena punktowa (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 60 pkt) zostanie wyliczona zgodnie z następującą formułą:
Proporcje matematyczne wg wzoru:
C = cena najniższa/cena badanej oferty x 100  60%
gdzie:
C - ilość punktów
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferta o najniższej cenie brutto – maksymalna ilość punktów, pozostałe oferty – ilość punktów wyliczona według wzoru;

2) Liczba punktów w kryterium wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji 40%- wartość punktowa (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 40 pkt) zostanie wyliczona następująco:
a) wydłużenie rękojmi i gwarancji o kolejne 0,5 roku, przy obowiązkowo wymaganej rękojmi i gwarancji 3 lat, czyli w sumie 3,5 roku –
10 pkt;
b) wydłużenie rękojmi i gwarancji o kolejny 1 rok, przy obowiązkowo wymaganej rękojmi i gwarancji 3 lat, czyli w sumie 4 lata –
20 pkt;
c) wydłużenie rękojmi i gwarancji o kolejne 1,5 roku, przy obowiązkowo wymaganej rękojmi i gwarancji 3 lat, czyli w sumie 4,5 roku –
30 pkt;
d) wydłużenie rękojmi i gwarancji o kolejne 2 lata, przy obowiązkowo wymaganej rękojmi i gwarancji 3 lat, czyli w sumie 5 lat –
40 pkt.
Uwaga !
Minimalny okres rękojmi i gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 lata,
a maksymalny 5 lat.
Zamawiający wskazuje, że przy zaoferowaniu przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji powyżej
5 lat, Zamawiający przyzna 40 pkt, a przy zaoferowaniu przez Wykonawcę okresu rękojmi
i gwarancji poniżej 3 lat, Zamawiający przyjmie spełnianie przez Wykonawcę minimalnego wymogu jako 3 lat okresu rękojmi i gwarancji – również w przypadku braku złożenia oświadczenia o ilości zaoferowanego okresu rękojmi i gwarancji – Zamawiający przyjmie, że Wykonawca spełnia wymóg na poziomie minimalnym tj. 3 lat okresu rękojmi i gwarancji (w przypadku wyboru takiej oferty wymagany 3 – letni okres rękojmi i gwarancji zostanie uwzględniony w umowie).
3. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
7. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w pkt 2 powyżej. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa liczbę punktów, poprzez którą rozumie się sumę punktów przyznanych w kryterium cena oraz wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

IX. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu o zamówienie publiczne może wziąć udział Wykonawca, który spełnia wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SWZ oraz nie podlega wykluczeniu, w okolicznościach,
o których mowa w rozdziale VIII SWZ, tj.:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej dwie (2) roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie
lub remoncie budynku o funkcji społecznej, wypoczynkowej lub kulturalnej / lub obiektu kontenerowego wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (wartość roboty budowlanej nie podlega sumowaniu – tzn. dwie odrębne roboty budowlane
o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto);


Uwaga !
Definicja „budowy” – na potrzeby niniejszej SWZ przez „budowę” rozumie się wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2023r. poz. 682 ze zm.).
Definicja „przebudowy” – na potrzeby niniejszej SWZ przez „przebudowę” rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 682 ze zm.).
Definicja „remontu” – na potrzeby niniejszej SWZ przez „remont” rozumie się wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, tj. co najmniej jedną (1) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienie budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Definicja „uprawnień budowlanych” – bez ograniczeń – na potrzeby niniejszej SWZ przez „uprawnienia budowlane” – bez ograniczeń rozumie się uprawnienia budowalne wydane zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 682 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji kierownika budowy odpowiednio we właściwej specjalności wymaganej przez Zamawiającego przy realizacji niniejszego zamówienia.
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 334 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3.2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń) wymaganych od Wykonawcy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania:
1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 2.1. rozdziału XIV SWZ, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: składa oświadczenie, o którym mowa w ppkt 3.2.1) rozdziału XIV SWZ;
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w ppkt. 3.2.1) rozdziału XIV SWZ, składa odrębnie każdy z Wykonawców;
4) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa 3.2.1) rozdziału XIV SWZ w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby;
5) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów) wymaganych od Wykonawcy, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w pkt. 1.4. rozdziału IX SWZ, Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Wzór wykazu robót budowlanych stanowi złącznik nr 8 do SWZ;
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, tj. oświadczenia o dysponowaniu osobą skierowaną przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, która została wymieniona w pkt. 1.4. lit. b) rozdziału IX SWZ;
Uwaga !
(dokumenty potwierdzające posiadanie właściwych uprawnień Wykonawca dostarczy przed podpisaniem Umowy)
Wzór wykazu osób stanowi złącznik nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Ofertę składa się na Formularzu Oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Wraz
z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa pkt 2 rozdziału XIV SWZ – tj. oświadczenia według wzoru załącznika nr 3 i 4 do SWZ,
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3 rozdziału X SWZ – jeżeli dotyczy, według wzoru załącznika nr 10 do SWZ,
3) oświadczenie, o którym mowa w pkt 6 rozdziału XI SWZ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy, według wzoru załącznika nr 5 do SWZ,
4) dokumenty potwierdzające posiadanie pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych (tzn. odpowiednie pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100).
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Duszniki nr 56907200020000012720000007, z adnotacją na poleceniu przelewu:
„WADIUM,
Znak sprawy: RRG.271.12.2023,
Zakup wraz z montażem zaplecza szatniowo-kontenerowego w Podrzewiu”


Uwaga !
Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
4. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
3) kwotę gwarancji/poręczenia;
4) termin ważności gwarancji/poręczenia;
5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela
do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych
w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp tj.:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana;
6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;
7) gwarancja/poręcznie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego;
9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.
6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

XI. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie (np. konsorcja, spółki cywilne) ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uwaga ! Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo składa się
w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby udzielającej pełnomocnictwa lub w postacie elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
3. Zapis z pkt 2 powyżej nie dotyczy sytuacji, w której upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wynika z dołączonej do oferty umowy regulującej współpracę Wykonawców – wówczas umowa winna być załączona do oferty w formie elektronicznej/postaci elektronicznej/postaci elektronicznej kopii dokumentu opatrzonej właściwymi podpisami wym. w uwadze pkt 2 powyżej, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. przez każdego z Wykonawców
lub pełnomocnika).
5. Przepisy ustawy Pzp i postanowienia niniejszej SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w szczególności:
1) oświadczenia i dokumenty (podmiotowe środki dowodowe), o których mowa w rozdziale XIV SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Zgodnie z treścią art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru załącznika nr 5 do SWZ.
7. W przypadku gdy Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium, dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia.
8. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 13
[Zmiany w umowie]
1. Zamawiający działając zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, wynikającą ze zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są w szczególności zmianą technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót oraz pod warunkiem, braku konieczności zmiany wydanych decyzji na wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca musi każdorazowo uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego na wprowadzenie ww. zmian. Brak zgody Zamawiającego powoduje obowiązek Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z dotychczasową dokumentacją projektową.
3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku:
1) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót - pod warunkiem wykazania wpływu zaistnienia takich warunków na przyjęty termin realizacji robót budowlanych;
2) konieczności realizacji robót dodatkowych, robót zamiennych, która udokumentowana będzie zatwierdzonym protokołem konieczności, o czas niezbędny do realizacji tych robót;
3) w sytuacji konieczności wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy;
4) konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej;
5) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
6) wystąpienia innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę
lub Zamawiającego,
7) działania siły wyższej i klęsk żywiołowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami umowy;
8) zmian technologicznych,
9) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
10) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy będąca następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu Umowy;
11) wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić na realizację Przedmiotu Umowy.
4. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie wskazanym w ust. 3, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczący zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
5. Zmiana terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.
6. Zmiana terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przez Wykonawcę przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli złożone zostało w formie niepieniężnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.