eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszcz Gdański › Dostawa ambulansu sanitarnego typu B, z zabudową medyczną, noszami i sprzętem medycznym dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu GdańskimOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa ambulansu sanitarnego typu B, z zabudową medyczną, noszami i sprzętem medycznym dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNE PUBLICZNE POGOTOWIE RATUNKOWE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191983891

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. prof. Mariana Raciborskiego 2A

1.5.2.) Miejscowość: Pruszcz Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-000

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: (58) 773-30-30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@bozp.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pogotowiepruszcz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa ambulansu sanitarnego typu B, z zabudową medyczną, noszami i sprzętem medycznym dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38ed3b13-feff-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241903

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00076802/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa ambulansu sanitarnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_gdanski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_gdanski
Nr identyfikacyjny postępowania na Platformie: 773327
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy oraz poczty elektronicznej: biuro@bozp.com.pl. Link do postępowania dostępny jest również na stronie internetowej zamawiającego: http://www.pogotowiepruszcz.pl/?page_id=141

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_gdanskiNr identyfikacyjny postępowania na Platformie: 773327.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy oraz poczty elektronicznej: biuro@bozp.com.pl. Link
do postępowania dostępny jest również na stronie internetowej zamawiającego:
http://www.pogotowiepruszcz.pl/?page_id=1413. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane
zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin )4.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:1) przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w
najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”2)
łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s3) komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf5. Ofertę oraz oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 1 SWZ, składa
się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 6. Ofertę należy umieścić na Platformie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_gdanski, t.j. na stronie dotyczącej postępowania. Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji, innych
niż oferta i oświadczenie wskazane w par. 6 ust. 1 SWZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”,
dostępnego na stronie postępowania na https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_gdanski, lub pocztą
elektroniczną na adres: biuro@bozp.com.pl. 8. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom
informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej. Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert,
informacje z otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty
publiczne”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do
konkretnego Wykonawcy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych
pozyskanych w ramach niniejszego postępowania jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim. Adres do korespondencji: ul. prof. M. Raciborskiego
2A, 83-000 Pruszcz Gdański z dopiskiem IOD. 2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych:
iod@pogotowiepruszcz.pl3) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;4) odbiorcami

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): pozyskanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, Prezes Urzędu
Zamówień Publicznych w zakresie składanych przez zamawiającego sprawozdań, Prezes Krajowej
Izby Odwoławczej – w przypadku wniesienia odwołania, właściwy sąd okręgowy w przypadku
wniesienia skargi, a także odbiorcy, którzy będą mieli dostęp do opublikowanego ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia – w przypadku, gdy przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone osobie
fizycznej; , a także podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli udzielenia zamówienia5)
pozyskane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;6) obowiązek podania przez wykonawców
danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;7) w odniesieniu do
pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;8) wykonawcy, których dane pozyska Zamawiający, posiadają
następujące uprawnienia: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich
dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych, jednakże
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; na podstawie art. 18 RODO prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza
przepisy RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2022), ambulansu sanitarnego typu B, z zabudową medyczną, noszami i sprzętem medycznym, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114121-3 - Karetki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33100000-1 - Urządzenia medyczne

33192160-1 - Nosze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów
1) cena – 60%
2) parametry techniczne– 30%
3) wydłużenie okresu gwarancji na zabudowę medyczną – 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji na zabudowę medyczną

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert (licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwie dostawy ambulansów drogowych typu C lub B, z zabudową medyczną, o wartości każdej z nich nie niższej niż 400.000,00 zł brutto

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez zamawiającego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz
dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
(licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy (licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu dostawy z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca złoży wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) w przypadku zaoferowania równoważnej zabudowy do zabudowy opisanej w specyfikacji dostawy - ust. XI.1. „PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE“, pkt. 1,2,3 (zabudowa specjalna na ścianie działowej, zabudowa specjalna na ścianie prawej, zabudowa specjalna na ścianie lewej) - schemat oferowanej zabudowy ściany działowej zgodny ze świadectwem homologacji WE potwierdzony przez niezależna jednostkę notyfikowaną wykonującą badania zgodnie z obowiązującą normą,
2) deklarację/certyfikat zgodności potwierdzający, że system noszy głównych i transportera spełnia wymagania określone w aktualnych Polskich Normach przenoszących normy europejskie: PN-EN 1865-1+A1:2015-08 ”Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych - Część 1: Ogólne systemy noszy i urządzenia do przenoszenia pacjenta”, lub równoważne dla wskazanej normy rozwiązania dotyczące cech technicznych i jakościowych (nie niższe niż wymagane normą), z ew. uwzględnieniem dopuszczonych SWz odstępstw
3) dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający, że system noszy głównych i transportera posiada wytrzymałość na przeciążenia w zakresie 10 g, zgodnie z aktualną normą PN=EN 1789 lub równoważną w zakresie parametrów wytrzymałościowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

wszystkie wskazane powyżej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne zmiany Umowy, mogą być dokonane w następującym zakresie i warunkach:
1) w odniesieniu do poszczególnych wymogów specyfikacji dostawy - w przypadku braku możliwości realizacji takich wymogów z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (np. brak na rynku, wycofanie modelu z rynku przez producenta lub dystrybutora), wyłącznie pod warunkiem zastąpienia niemożliwych do spełnienia wymogów rozwiązaniami, o parametrach nie gorszych niż pierwotnie wymagane.
2) w przypadku zmian przepisów prawa, zaleceń służb sanitarnych lub porządkowych, organów administracji, które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy - w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia Umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa, zaleceń służb, organów administracji, w zakresie niezbędnym dla dostosowania Umowy do wprowadzonej regulacji;
3) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki VAT lub akcyzy - w zakresie wynikającym ze zmiany tej stawki
4) w zakresie terminu dostawy – w przypadkach, w których Wykonawca absolutnie nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania zamówienia, z przyczyn niezawinionych, wykazanych i udokumentowanych należycie, w sposób nie budzący wątpliwości przez Wykonawcę, poprzez jego wydłużenie odpowiednio do okresu występowania wskazanych przyczyn;
5) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej (nowych jak i nadal trwających), które uzasadniają wprowadzenie zmian do Umowy, przez co rozumie się: stan wojenny lub wyjątkowy, akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy, katastrofy transportowe, zakłócenia lub przerwanie łańcucha dostaw lub produkcji spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od wykonawcy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia, poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec, przy czym zmiany mogą być dokonane w zakresie:
a) wydłużenia terminu realizacji umowy o czas wystąpienia zdarzenia i usuwania jego skutków,
b) zakresu przedmiotu umowy w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ, jeżeli wskutek siły wyższej konieczne będzie np. ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, lub wykonanie dodatkowych czynności związanych z usuwaniem skutków zdarzenia,
c) wstrzymania lub zawieszenia realizacji Umowy.
2. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej Stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać wyłącznie na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_gdanski, na stronie dotyczącej postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-08-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1) cena – 60%
2) parametry techniczne– 30%
3) wydłużenie okresu gwarancji na zabudowę medyczną – 10%

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.