eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Sukcesywne dostawy konserw mięsnych, oraz konserw rybnych do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych w Okręgu Lubelskim.Ogłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy konserw mięsnych, oraz konserw rybnych do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych w Okręgu Lubelskim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320905

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Prosta 33

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 833447500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_biala_podlaska@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zakład Karny

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Krasnymstawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5641040734

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poniatowskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Krasnystaw

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_krasnystaw@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9461829741

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Południowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-482

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_lublin@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Chełmie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5631078103

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 112

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_chelm@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Hrubieszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9191040385

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowa 64

1.5.2.) Miejscowość: Hrubieszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_hrubieszow@sw,gov,pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny we Włodawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5651023737

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żołnierzy WiN

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_wlodawa@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Zamościu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9221731959

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okrzei 14

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_zamosc@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Opolu Lubelskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7171805406

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Owocowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Opole Lubelskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_opole_lubelskie@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7961066015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolanowska 120

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_radom@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Żytkowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8121058480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brzustów 62

1.5.2.) Miejscowość: Garbatka-Letnisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-930

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_zytkowice@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zakład Karny w Białej Podlaskiej przygotowuje i prowadzi w imieniu i na rzecz wszystkich zamawiających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem są sukcesywne dostawy konserw mięsnych, oraz konserw rybnych do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych w Okręgu Lubelskim

1.10.) Właściwe przepisy w przypadku wspólnego udzielania zamówień z zamawiającymi z innych państw członkowskich UE

NIE DOTYCZY

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy konserw mięsnych, oraz konserw rybnych do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych w Okręgu Lubelskim.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eda1bcdb-fec7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241781

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00526241/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Sukcesywne dostawy konserw mięsnych oraz konserw rybnych do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych w Okręgu Lubelskim.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eda1bcdb-fec7-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Ochrona danych osobowych – RODO:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
15. administratorem Pani/Pana danych jest Zakład Karny w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 33, 21-500 Biała Podlaska, tel.: (83) 344 75 00, e-mail: zk_biala_podlaska@sw.gov.pl;
16. inspektorem ochrony danych w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej jest por. Grzegorz Jakóbczuk, tel.: (83) 344 75 24, e-mail: iod_biala_podlaska@sw.gov.pl;
17. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na dostawy pn. „Sukcesywne dostawy konserw mięsnych, oraz konserw rybnych do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych w Okręgu Lubelskim” przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp;
18. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, art. 19 oraz art. 72 ust.1 Pzp;
19. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
20. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
21. konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
22. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.13.2022.PN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konserwa turystyczna 300g z samootwieraczem 6 475 kg w ramach zamówienia podstawowego + 2 775 -kg w ramach prawa opcji CPV -15131000-5. Zawartość mięsa wieprzowego lub wołowego w tym oddzielanego mechanicznie oraz podrobów i skór nie mniej niż 20% dopuszczalny dodatek mięsa i skór z kurczaka lub indyka w tym również mięsa oddzielanego mechanicznie.
Przysmak śniadaniowy 300g z samootwieraczem 4 900 kg w ramach zamówienia podstawowego + 2 100 kg w ramach prawa opcji CPV 15131000-5. Zawartość mięsa wieprzowego lub wołowego w tym oddzielanego mechanicznie oraz podrobów i skór nie mniej niż 20% dopuszczalny dodatek mięsa i skór z kurczaka lub indyka w tym również mięsa oddzielanego mechanicznie.
Pasztet konserwa 300g z samootwieraczem 5 110 kg w ramach zamówienia podstawowego + 2 190 kg w ramach prawa opcji CPV-15131000-5. Zawartość mięsa z kurczaka w tym oddzielanego mechanicznie nie mniej niż 15% Dopuszczalny dodatek mięsa, podrobów i skór wieprzowych oraz z kurczaka lub indyka.
Pasztet drobiowy w alupacku 110-130g - 1 876 kg w ramach zamówienia podstawowego + 804 kg w ramach prawa opcji CPV- 15131000-5. Łączna zawartość mięsa z kurczaka w tym oddzielanego mechanicznie oraz podrobów i skór z kurczaka nie mniej niż 30%. Niedopuszczalne dodatki mięsa wieprzowego. Opakowanie alupack umożliwiające otwarcie bez użycia otwieracza.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131000-5 - Konserwy i przetwory z mięsa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Konserwa turystyczna 300g z samootwieraczem 2 775 -kg w ramach prawa opcji;
2. Przysmak śniadaniowy 300g z samootwieraczem 2100 kg w ramach prawa opcji;
3. Pasztet 300g z samootwieraczem- 2190 kg w ramach prawa opcji;
4. Pasztet drobiowy alupack 110-130g - 804kg w ramach prawa opcji.
5. Zamawiający korzysta z prawa opcji na podstawie art. 441 Pzp.:
1) Zamawiający może z prawa opcji skorzystać lub skorzystać w części;
2) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;
3) Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć po uprzednim wykonaniu zamówienia podstawowego tj. dostarczeniu ilości asortymentów określonych w kolumnach pn.: „ilość w ramach zamówienia podstawowego” bez konieczności zawiadamiania o tym fakcie przez Zamawiającego;
4) Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy;
5) Przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji może obejmować asortyment określony w tabelach w kolumnach pn.: ilość w ramach opcji;
6) Zamawiający zastrzega, że suma ilości asortymentów w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach prawa opcji jest wielkością maksymalną, a ilość ta mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy;
7) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w całym okresie obowiązywania umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryterium cena brutto - waga kryterium 80 pkt zostanie wyliczona na podstawie następującego wzoru:

A=(Cmin/Cn) x 80% x 100 pkt.

Cmin – cena najniższa spośród złożonych ofert,
Cn – cena oferty złożona przez wykonawcę – n.


2) Kryterium termin wymiany zareklamowanego towaru na wolny od wad – waga kryterium 20 pkt.
Termin wymiany towaru na towar wolny od wad:
1) termin wymiany asortymentu do 48 godzin (włącznie) – 20 pkt
2) termin wymiany asortymentu między 48-72 godziny (włącznie) – 15 pkt
3) termin wymiany asortymentu między 73-96 godzin ( włącznie) – 10 pkt
4) termin wymiany asortymentu między 97-120 godzin ( włącznie) – 5 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany zareklamowanego towaru na wolny od wad.

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Paprykarz szczeciński 300-330g z samootwieraczem - 7 217 kg w ramach zamówienia podstawowego + 3 093 kg w ramach prawa opcji, CPV-15241000-9. Zawartość ryby w tym ryby rozdrobnionej nie mniej niż 30 %
Śledź w oleju 300-330g z samootwieraczem 630 kg w ramach zamówienia podstawowego + 270 kg w ramach prawa opcji CPV-15241000-9. Zawartość śledzia w konserwie nie mniej niż 55%
Śledź w pomidorach 300-330g z samootwieraczem 1 750 kg w ramach zamówienia podstawowego + 750 kg w ramach prawa opcji CPV-15241000-9. Zawartość śledzia w konserwie nie mniej niż 55%

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15241000-9 - Ryby w folii lub puszkowane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Paprykarz szczeciński 300-330g z samootwieraczem - 3 093 kg w ramach prawa opcji;
2. Śledź w oleju 300-330g z samootwieraczem - 270 kg w ramach prawa opcji;
3. Śledź w pomidorach 300-330g z samootwieraczem - 750 kg w ramach prawa opcji;
4. Zamawiający korzysta z prawa opcji na podstawie art. 441 Pzp.:
1) Zamawiający może z prawa opcji skorzystać lub skorzystać w części;
2) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;
3) Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć po uprzednim wykonaniu zamówienia podstawowego tj. dostarczeniu ilości asortymentów określonych w kolumnach pn.: „ilość w ramach zamówienia podstawowego” bez konieczności zawiadamiania o tym fakcie przez Zamawiającego;
4) Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy;
5) Przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji może obejmować asortyment określony w tabelach w kolumnach pn.: ilość w ramach opcji;
6) Zamawiający zastrzega, że suma ilości asortymentów w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach prawa opcji jest wielkością maksymalną, a ilość ta mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy;
7) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w całym okresie obowiązywania umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryterium cena brutto - waga kryterium 80 pkt zostanie wyliczona na podstawie następującego wzoru:

A=(Cmin/Cn) x 80% x 100 pkt.

Cmin – cena najniższa spośród złożonych ofert,
Cn – cena oferty złożona przez wykonawcę – n.


2) Kryterium termin realizacji reklamacji towaru na wolny od wad – waga kryterium 20 pkt.
Termin wymiany towaru na towar wolny od wad:
1) termin wymiany asortymentu do 48 godzin (włącznie) – 20 pkt
2) termin wymiany asortymentu między 48-72 godziny (włącznie) – 15 pkt
3) termin wymiany asortymentu między 73-96 godzin ( włącznie) – 10 pkt
4) termin wymiany asortymentu między 97-120 godzin ( włącznie) – 5 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany zareklamowanego towaru na wolny od wad

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) posiadają zdolność techniczną lub zawodową do należytego wykonania
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie załącznik nr 3

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie załącznik nr 4

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

NIE DOTYCZY

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

NIE DOTYCZY

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, stanowiące załącznik nr 3 i 4 do SWZ składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Treść umowy może ulec zmianie zgodnie z art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
2) Możliwość zmiany cen jednostkowych poszczególnych artykułów stanowiących przedmiot posępowania o kwotę nie większą niż wynikającą
ze wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, podanego przez GUS publikowanego na stronie internetowej: www.stat.gov.pl. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych liczony jest miesięcznie od terminu obowiązywania umowy.
3) Zmiany urzędowej stawki podatku VAT na artykuły stanowiące przedmiot niniejszego postepowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.