eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radłów › Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: "Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie"Ogłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radłów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660915

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Radłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-130

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaradlow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaradlow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fabdff3d-feb3-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241761

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035174/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fabdff3d-feb3-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składnie ofert oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu komunikacji elektronicznej na platformie:
https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików
przesłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesłanych jako załączniki
do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32)77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/ z zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
b) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie”.Odbiorcami
przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja
postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej.
d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się Informacji nt. RODO - załącznik nr 9 do
SWZ.Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli
administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel
określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz
udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób
pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
zamawiającego.
h) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu
przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w
załączniku nr 9 do SWZ. i) Sposób postępowania z danymi osobowymi, w tym ich udostępnianie itd. opisany został w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PPI.271.11.23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie”
 Nadzór obejmuje branżę konstrukcyjno – budowalną, sanitarną, elektryczną, telekomunikacyjną oraz drogową.
1) Wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682).
2. Reprezentowanie Zamawiającego podczas realizacji prac projektowych, przez sprawowanie kontroli prawidłowości jej sporządzenia pod względem technicznym.
3. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z dokumentacją techniczną oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
4. Nadzór i bieżąca kontrola postępu oraz jakości realizacji zadania oraz reprezentowanie interesów Zamawiającego podczas realizacji Projektu, między innymi poprzez bieżącą kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, uzyskanymi pozwoleniami oraz przepisami prawa, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami i zasadami sztuki i wiedzy technicznej.
5. Zapoznanie się z treścią umów łączących Zamawiającego z podmiotami realizującymi proces budowy, celem właściwego reprezentowania interesów Zamawiającego przy wykonywaniu tych umów.
6. Zapoznanie się z dokumentacją techniczną i wszelkimi decyzjami administracyjnymi związanymi z nadzorowaną inwestycją.
7. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
8. Sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji.
9. Rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robót, wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót - po uzgodnieniu z Zamawiającym.
10. Sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów oraz na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
11. Udział w odbiorach robót.
12. Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.
13. Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych.
14. Informowanie o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących przestrzegania na budowie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy itp.
15. Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w terminach zależnych od potrzeb
i postępu robót.
16. Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli.
17. Traktowania informacji uzyskanych od Zamawiającego jako poufnych.
18. Stałych konsultacji i doradztwa na rzecz Zamawiającego.
19. W przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian sugerowanych przez wykonawcę, uzgodnienie z Zamawiającym procedury postępowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot pełniący nadzór inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, odrzucać, zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które pociągną za sobą zmiany finansowe zadania oraz zmiany
w przedmiocie kontraktu budowlanego.
20. Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych lub zamiennych zgłaszanych przez wykonawcę, w tym przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i uzyskanie wymaganych uzgodnień.
21. Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową.
22. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.
23. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego.
24. Udzielenie Zamawiającemu wszelkiej merytorycznej pomocy w trakcie w/w kontroli oraz w związku z przygotowaniem odpowiedzi na informację pokontrolną, a także na etapie wdrażania zaleceń pokontrolnych, których zakres dotyczy realizowanych robót w ramach inwestycji.
25. Udzielenie Zamawiającemu wszelkiej merytorycznej pomocy w trakcie w/w kontroli oraz
w związku z przygotowaniem odpowiedzi na informację pokontrolną, a także na etapie wdrażania zaleceń pokontrolnych, których zakres dotyczy realizowanych robót w ramach inwestycji.
26. Nadzór inwestorski winien być zapewniony przez cały okres prowadzenia robót budowanych, w tym również w przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych z Wykonawcą robót budowlanych na podstawie zawartych aneksów terminowych. Przedłużenie terminu nadzoru inwestorskiego z uwagi na mogące wystąpić przedłużenie robót budowlanych nie będą miały wpływu na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
27. Na wezwanie Zamawiającego Inspektor Nadzoru będzie dostępny na budowie w terminie określonym w ofercie. Liczba pobytów Inspektora Nadzoru na budowie musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót i nie może być mniejsza niż 2 razy w tygodniu i min. 10 razy w miesiącu. W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej przeszkody w wykonaniu obowiązku pobytu na budowie, Inspektor Nadzoru wyznaczy zastępczego inspektora nadzoru, który posiada uprawnienia budowlane właściwie dla nadzorowanych robót budowlanych. Zastępczy inspektor nadzoru powiadomi o zastępstwie Zamawiającego oraz okaże pisemne upoważnienie od Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za całość nadzoru, w tym za nadzór sprawowany przez inspektora zastępczego. Wszelkie wpisy do dziennika budowy dokonane przez inspektora zastępczego, Inspektor Nadzoru musi potwierdzić własnoręcznym wpisem.
28. W okresie trwania gwarancji na roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do przybywania na każde wezwanie Zamawiającego i do brania udziału w czynnościach związanych z przeglądami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1.
Cena
60 punktów
2.
Czas przybycia na budowę
40 punktów
Razem
100 punktów
2) Sposób dokonywania oceny:
a) Sposób oceny ofert w kryterium cena:
Pc = (Cbn /Cb) x 60 punktów
Gdzie: Pc - liczba punktów
Cbn - najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto;
Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.
b) Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji jakości (Pg):
 Zadeklarowanie przybycia na budowę w ciągu 24 godzin od wezwania Zamawiającego – 0 pkt.
 Zadeklarowanie przybycia na budowę w ciągu 20 godzin od wezwania Zamawiającego – 10 pkt.
 Zadeklarowanie przybycia na budowę w ciągu 18 godzin od wezwania Zamawiającego – 20 pkt.
 Zadeklarowanie przybycia na budowę w ciągu 14 godzin od wezwania Zamawiającego – 30 pkt.
 Zadeklarowanie przybycia na budowę w ciągu 10 godzin od wezwania Zamawiającego – 40 pkt.
Zamawiający informuje, iż za najdłuższy czas w jakim Wykonawca zobowiązany jest stawić się na budowie wynosi 24 godziny od otrzymania wezwania od zamawiającego.
c) Całkowita „Liczba punktów”, zostanie obliczona w następujący sposób:
Lp = Pc + Pg, gdzie:
Lp - całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Pc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
Pg - liczba punktów uzyskanych w kryterium czas przybycia na budowę.
3) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przybycia na budowę

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach
Wykonawca jednoznacznie wykaże, że:
a) skieruje do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia osoby posiadające
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach:
• Inspektor branży budowlanej – 1 osoba posiadająca uprawnienia
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, posiadająca
co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu
robót budowlanych w tej specjalności, w tym co najmniej jednej roboty
polegającej na budowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 15000m3,
• Inspektor branży drogowej – 1 osoba posiadająca uprawnienia
w specjalności drogowej bez ograniczeń, posiadająca co najmniej trzyletnie
doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w tej
specjalności,
• Inspektor branży sanitarnej – 1 osoba posiadająca uprawnienia
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń, posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie w
kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w tej specjalności,
• Inspektor branży elektrycznej – 1 osoba posiadająca uprawnienia
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadająca co
najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót
budowlanych w tej specjalności,
• Inspektor branży teletechnicznej – 1 osoba posiadająca uprawnienia
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych bez ograniczeń, posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie
w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w tej specjalności;

Zamawiający, określając wymogi w zakresie uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Wykonawca może wykazać jedną osobę posiadającą uprawnienia w większej ilości specjalności. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rodz. II pkt. 9, 2).

Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku Wykonawcy składają oświadczenie, określone w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór określony został w Załączniku nr 8 do SWZ.

W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:b) W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
 oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt. ustawy Pzp,
b) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 9 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysięce złotych).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, tj. do dnia 08.07.2023 r..
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział Radłów Nr 10858900060240000000260004 z dopiskiem “wpłata wadium – sprawa nr PPI.271.11.23”.
5) Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
6) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Radłów z siedzibą ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są
zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie
prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni
polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
W takim przypadku Wykonawcy składają oświadczenie, określone w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór określony
został w Załączniku nr 8 do SWZ. Pozostałe wymagania określają dokumenty zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy dla wprowadzenia których zgodnie z art. 454 Ppz wymagane jest przeprowadzenie nowego postępowania o udzielenie zamówienia.
Wszystkie zmiany umowy opisano w projektowanych postanowieniach umowy załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.