eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruda Śląska › Świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241468653

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wincentego Lipa 2

1.5.2.) Miejscowość: Ruda Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-703

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 779 59 17

1.5.8.) Numer faksu: (32) 779 59 17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@szpitalruda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip2.szpitalruda.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52503cfd-cb47-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52503cfd-cb47-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241759

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158224

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 5/SMRS/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ/UMOWY, w załączniku nr 4 do SWZ/UMOWY oraz w załączniku do 9 do SWZ.
2. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi (tj. kierowcy uprawnieni do kierowania pojazdami, które będą użytkować w trakcie wykonywania usługi w ramach realizacji niniejszej umowy) były zatrudnione na umowę o pracę.
3. Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osoby na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań o którym mowa w pkt 2 powyżej, zostały szczegółowo określone w projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia (załącznik nr 9 do SWZ).
4. Ilekroć w dokumentach zamówienia mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia nastąpiło wskazanie norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 3 ustawy PZP, Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne opisywanym, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Wykonawca może powołać się w ofercie na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SWZ, składając wykaz rozwiązań równoważnych. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności) i oznaczone będą jako „równoważne”. W zakresie dotyczącym rozwiązania, które proponowane jest jako równoważne - Wykonawca winien udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 – 107 ustawy, że proponowane rozwiązania odpowiadają tym wymaganym przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga na etapie prowadzenia postępowania złożenia zapytania przez Wykonawcę o dopuszczenie rozwiązania równoważnego. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego, że zastosowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 606400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1230500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 606400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Paktor Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6412529865

7.3.3) Ulica: Niedurnego nr 81

7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska

7.3.5) Kod pocztowy: 41-709

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 606400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.