eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czyże › "Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże"Ogłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD GMINY CZYŻE

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Czyże

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000536858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 98

1.5.2.) Miejscowość: Czyże

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-207

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ugczyze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ugczyze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33fc52c7-ffae-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241756

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023324/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej, rozbudowa sieci i budowa przyłączy w gminie Czyże

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

18. Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00004-65150-UM1010004/22 z dnia 23 luty 2023

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33fc52c7-ffae-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, zwanej dalej Platformą, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl,ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, poczty elektronicznej Zamawiającego zamówienia.publiczne@ugczyze.pl oraz poczty elektronicznej Wykonawcy wskazanej w ofercie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczący ich treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy zobowiązani są skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:zamowienia.publiczne@ugczyze.pl jednakże ta forma komunikacji nie dotyczy składania ofert.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Etap I
Pierwszy etap obejmuje rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Czyże Gmina Czyże. Zadanie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Zakres etapu I obejmuje:
- opracowanie mapy do celów projektowych
- przygotowanie niezbędnych wstępnych materiałów do realizacji inwestycji – tj. m. in. karty informacyjnej przedsięwzięcia w celu uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – o ile będą wymagane
- sporządzenie projektów budowlanych i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót,
- wykonanie badań gruntowych,
- obsługę geodezyjną,
- wykonanie projektów technicznych zgodnie z obowiązującym prawem,
- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektów,
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do eksploatacji i użytkowania,
- nadzór autorski projektanta,
- zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót.

Etap II
Drugi etap obejmuje przebudowę z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Klejniki. Roboty będą wykonywane na podstawie załączonej dokumentacji technicznej.

Zakres etapu II obejmuje:
- przebudowę budynku stacji uzdatniania wody;
- budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 150m3 każdy;
- budowę dwóch zbiorników bezodpływowych o poj. 2,0m3 każdy;
- budowę i przebudowę instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych;
- przebudowę obudów studni głębinowych – poza procedurą;
- budowę osadnika popłuczyn o poj. 69,45 m3;
- budowę powierzchni utwardzonych – poza procedurą;
- przebudowę ogrodzenia – poza procedurą;
- rozbiórkę instalacji wod. – kan. i elektrycznych;,
- rozruch stacji uzdatniania wody, a następnie zlecenie na własny koszt akredytowanych badań wody. Efekt technologiczny należy potwierdzić poprzez uzyskanie pozytywnych wyników badań, tj. bez przekroczeń wskaźników wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);
-wykonanie operatu wodnoprawnego, a następnie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce dla nowych parametrów na własny koszt;
- uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń, w tym pozytywnej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego wraz z pozwoleniem na użytkowanie wydanym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce i poniesienia kosztów ich uzyskania. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania w celu realizacji obowiązków

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna oraz przedmiary robót

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1. Zdolności do występowania z obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 3.000.000,00 PLN brutto w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed złożeniem informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy
1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie stacji uzdatniania wody albo stacji wodociągowej wody (hydroforni), o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz przedłoży dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały zrealizowane należycie,

b) dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, tj.:

- kierownikiem budowy, posiadającym:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne bez ograniczeń,


- kierownikiem robót budowlanych, posiadającym:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

- kierownikiem robót elektrycznych w zakresie budowy instalacji elektrycznych i przebudowy linii i sieci nN, posiadającym:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne bez ograniczeń,

Zamawiający wymaga aby ww. osoby które zostaną skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego posiadały uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2023 r. poz. 334), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2023 r. poz. 551).

Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wyszczególnionych powyżej tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji dla danych stanowisk.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, na zasadach i warunkach określonych w art. 118 – 123 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 Prawa zamówień publicznych i muszą być zgodne z postanowieniami SWZ.
3. Zamawiający może dopuścić zmianę umowy dotyczącą przedmiotu zamówienia lub umownego terminu wykonania przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach:
3.1. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
3.2. Z powodu okoliczności wystąpienia siły wyższej lub szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych,
3.3. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
3.4. Z powodu przerwania robót w wyniku konieczności wykonania prac saperskich, archeologicznych lub konserwatorskich,
3.5. Z powodu okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
3.6. W przypadku przedłużającej się procedury otrzymania dotacji i podpisania umowy z Instytucją, która przyznała środki na współfinansowanie niniejszej umowy,
3.7. W przypadku wytycznych i zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie umowy.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §4 ust. 1, po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, na podstawie art. 436 pkt 4) ppkt b), w przypadku ustawowej zmiany:
4.1. Zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – w takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4.2. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4.3. Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4.4. Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
na lata 2014–2020
"

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.