eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piotrków Trybunalski › "Ćwicz serce na dachu,naszPacjencie-brachu!"-budowa Sali gimnastycznej dla potrzebOddziału RehabilitacjiKardiologicznej"w ramachBudżetuObywatelskiego"ŁÓDZKIE NA PLUS"na rok 2023-zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Ćwicz serce na dachu,naszPacjencie–brachu!”–budowa Sali gimnastycznej dla potrzebOddziału RehabilitacjiKardiologicznej”w ramachBudżetuObywatelskiego„ŁÓDZKIE NA PLUS”na rok 2023–zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000636940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rakowska 15

1.5.2.) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-piotrkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-piotrkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Ćwicz serce na dachu,naszPacjencie–brachu!”–budowa Sali gimnastycznej dla potrzebOddziału RehabilitacjiKardiologicznej”w ramachBudżetuObywatelskiego„ŁÓDZKIE NA PLUS”na rok 2023–zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f7d627d-ffa6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241709

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00089308/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa Sali gimnastycznej dla pacjentów Oddziału Rehabilitacji Kadiologicznej w ramach Budżetu Obywatelskiego Łódzkie na plus

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpital-piotrkow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpital-piotrkow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 31/TP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Ćwicz
serce na dachu, nasz Pacjencie – brachu!” – budowa Sali gimnastycznej dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej”
w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2023 rok.
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 2 do SWZ – zawierającym Program Funkcjonalno
– Użytkowy (PFU), mapę z lokalizacją budynku oraz DOWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45432200-6 - Wykładanie i tapetowanie ścian

44112310-4 - Ścianki działowe

45442100-8 - Roboty malarskie

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

45510000-5 - Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na prace i roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu – szczegółowo wykluczenie rozdz. IX, X i XI;
b) spełniają określone warunki udziału w postępowaniu – szczegółowo warunki rozdz. IX,XI.
3. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
3) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie.
a) Wykonawca spełni warunek doświadczenia jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej:
• 1 (jednego) zamówienia obejmującego łącznie co najmniej następujące roboty budowlane: nadbudowa lub przebudowa
budynków, o wartości zamówienia minimum 250.000,00 zł brutto.
b) Wykonawca spełni warunek zdolności zawodowej jeśli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował osobami
skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w tym:
• kierownikiem budowy, pełniącym jednocześnie obowiązki kierownika w branży ogólnobudowlanej, posiadającym
uprawnienia budowlane do kierowania, robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
– upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającym ww. uprawnienia od co
najmniej 5 lat, licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składane na podstawie art. 125
ust 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Powyższe warunki zostaną uznane za
spełnione, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie ich spełnienie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust 1 ustawy o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę jak i spełniania warunków udziału w
postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda:
a) oświadczenia Wykonawcy, dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, spełniania warunków udziału w postępowaniu
w formie załącznika nr 3 - załączone do oferty, (oświadczenie aktualne na dzień składania ofert tymczasowo zastępujące wymagane
przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe )
Oświadczenie - załącznik nr 3 Wykonawcy, podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał
należy przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz
podmiotów udostępniających potencjał powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie składa się do oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
b) oświadczenia Wykonawcy, potwierdzającego aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym – przesłanki
wykluczenia z postępowania, spełnianie warunków udziału w postępowaniu – w formie załącznika nr 3a – załączone na wezwanie Zamawiającego, (oświadczenie/ podmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. W
celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej Zamawiający żąda:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
W wykazie należy podać minimum:
• 1 zamówienie obejmujące łącznie co najmniej następujące roboty budowlane: nadbudowa lub przebudowa budynków, o wartości
zamówienia minimum 250.000,00 zł brutto.
Forma wykazu według załącznika nr 5 do SWZ.
Zamawiający zastrzega, że w sytuacji wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców lub w
sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, każdy z powyższych warunków musi zostać spełniony w
całości przez Wykonawcę lub przez jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę lub przez podmiot, na którego
zdolnościach w tym zakresie powołuje się Wykonawca.
Wykonawca, który nabył doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi
wykonawcami, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i włącznie w zakresie robót budowlanych, w których wykonaniu
bezpośrednio uczestniczył, oraz w zakresie dostaw lub usług, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności na temat ich kwalifikacji
zawodowych oraz uprawnień: co najmniej 1 osoba:
• kierownik budowy, pełniący jednocześnie obowiązki kierownika w branży ogólnobudowlanej, posiadający uprawnienia budowlane
do kierowania, robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – upoważniające do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadający ww. uprawnienia od co najmniej 5 lat, licząc od daty wydania
decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
Forma wykazu według załącznika nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg załącznika nr 1 do SWZ;
c) oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy Pzp wg załącznika nr 8 do SWZ
d) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
wg załącznika nr 7 do SWZ – jeżeli dotyczy
e) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów – jeżeli dotyczy;
f) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;
g) podmiotowe środki dowodowe wymienione w rozdziale XI ust. 1 lit. b), ust. 2 – 5 niniejszej SWZ, których przedłożenia
Zamawiający nie wymaga wraz z ofertą, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia
dokumentów dowodowych;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składane na podstawie art. 125
ust 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Powyższe warunki zostaną uznane za
spełnione, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie ich spełnienie.
5. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób :
a) partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów;
c) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających wspólną ofertę, w
przypadku, o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą
zobowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
Wykonawcy, sporządzonego wg załącznika nr 7 do SWZ.
Szczegółowe wymagania dot. składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostały określone w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których
mowa w art. 455 ustawy PZP oraz określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy możliwości
zmian:
1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających
z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim
będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
2) zmiany umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu:
a. przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający;
b. siły wyższej, która opóźni lub uniemożliwi realizację umowy zgodnie z jej postanowieniami;
c. innych okoliczności, niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę, jak np. trudność w pozyskaniu materiałów i
urządzeń niezbędnych do wykonania robót, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy.
d. opóźnieniami związanymi z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń.
3. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpital-piotrkow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie będzie zrealizowane w terminie:
1) 45 dni od daty zawarcia umowy – dotyczy Etapu I: wykonanie dokumentacji projektowej (w tym 30 dni na wykonanie dokumentacji budowlanej do uzyskania pozwolenia na budowę).
2) 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednakże nie później niż do dnia 30.11.2023r. – dotyczy Etapu II: wykonanie prac związanych z budową sali gimnastycznej dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową;
3) nie później niż 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dotyczy Etapu III: wykonanie prac związanych z remontem i przebudową schodów zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Prace związane z remontem schodów rozpoczną się po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
4) nie później niż 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dotyczy Etapu IV: wykonanie instalacji zewnętrznych elektrycznych – kabel rezerwowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.