eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siewierz › Remont i adaptacja mieszkania zlokalizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach na potrzeby edukacyjne szkołyOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont i adaptacja mieszkania zlokalizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach na potrzeby edukacyjne szkoły

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Siewierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258227

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 16

1.5.2.) Miejscowość: Siewierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-470

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 326499400

1.5.8.) Numer faksu: 326499402

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: siewierz@siewierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siewierz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i adaptacja mieszkania zlokalizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach na potrzeby edukacyjne szkoły

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b555f94-fee7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241531

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047327/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Remont i adaptacja mieszkania zlokalizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach na potrzeby edukacyjne szkoły

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4b555f94-fee7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
4. Zamawiający dopuszcza także możliwość składania przez Wykonawców dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: siewierz@siewierz.pl (z wyłączeniem składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
2. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
4. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Pozostałe informacje, oświadczenia lub dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach ww. rozporządzenia lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
5. Do podpisania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
6. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe".
7. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych Pani/Pana przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz jest Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz.
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz: e-mail: iod@siewierz.pl
3) dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”,
5) dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
6) obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana1,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO.
9) Pani/Panu nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
5. Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIFZP-VII.271.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia remont i adaptacja mieszkania zlokalizowanego na parterze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach przy ul. Przyszłości 9, na potrzeby utworzenia świetlicy szkolnej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzji Starosty Będzińskiego nr 220.2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. o pozwoleniu na budowę, uzgodnieniach, decyzjach, warunkach, opiniach oraz innych opracowaniach i dokumentach załączonych do SWZ lub dokumentacji.
2. Na realizację przedmiotu zamówienia składają się w szczególności następujące roboty:
1) przekształcenie byłego mieszkania na świetlicę szkolną,
2) toalety,
3) wejście do budynku,
4) instalacja sanitarna,
5) instalacja elektryczna.
3. Wykonawca będzie zobowiązany ponadto do:
a) urządzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego jego zabezpieczenia i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń bhp,
b) wykonania robót zabezpieczających i odtworzeniowych, zgodnie z prawidłową technologią wykonywania robót,
c) wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z prawidłową technologią wykonywania robót,
d) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń istniejących instalacji,
e) założenia podliczników na pobór energii elektrycznej oraz wody na potrzeby wykonania robót budowlanych,
f) wykonania i stosowania w praktyce zapisów projektu organizacji i technologii robót z uwzględnieniem warunków bhp,
g) jeżeli roboty będą wymagały zapewnienia nadzoru odpowiednich zarządców sieci wynikającego z uzgodnień to wykonawca taki nadzór zapewni także w przypadku gdy będzie odpłatny,
h) wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenie koordynatora zadania z ramienia Zamawiającego, w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót,
i) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urządzeń lub też istniejących sieci uzbrojenia terenu – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
j) zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających,
k) wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,
l) zapewnienia uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
m) usuwania na bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
n) bieżącego utrzymywania w czystości terenu budowy w częściach wspólnych, ze szkołą oraz z mieszkaniem na 1 piętrze budynku,
o) uporządkowania po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
p) przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, że z uzgodnień szczególnych wynika większy zakres odtworzenia),
q) podjęcie wszelkich środków ostrożności niezbędnych dla zachowania materiałów i części uzyskanych z rozbiórki. Utylizacja odpadów i innych materiałów pochodzących z rozbiórki oraz ich transport na odległość do 10 km stanowi koszt Wykonawcy.
r) przekazania Zamawiającemu złomu pozyskanego z rozbiórki,
s) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,
t) zapewnienia wyspecjalizowanej ochrony obiektu w przypadku gdy prace spowodują jego jakiekolwiek otwarcie,
u) wykonania innych prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Pozostałe warunki zamówienia:
a) Do dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy w formie uproszczonej oraz szczegółowej wraz ze szczegółowa tabelą elementów scalonych. Ceny i wartości należy przedstawić w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
b) Należy zachować warunki wynikające z decyzji, uzgodnień i opinii, pism, zatwierdzeń i postanowień wydanych do ww. zadania i stanowiących załącznik do SWZ lub dokumentacji.
c) W trakcie robót Wykonawca przedstawi materiały do akceptacji Inspektorowi nadzoru lub koordynatorowi zadania z ramienia Zamawiającego na co najmniej 10 dni roboczych przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi materiałów do akceptacji to ponosi ryzyko zabudowania materiałów niezgodnych z parametrami z dokumentacji. W przypadku zabudowania materiałów o niezgodnych parametrach Wykonawca na własny koszt przebuduje niezgodny element lub nie otrzyma za ten element wynagrodzenia.
d) Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu koordynowania prawidłowego przebiegu prac oaz wykonać przedmiot.
e) Niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych, sprzętu oraz inne korzystanie z działek prywatnych bez uprzedniego uzgodnienia z właścicielami nieruchomości warunków wejścia w teren prywatny.
f) Składowanie materiałów budowlanych, sprzętu oraz inne korzystanie z terenu szkoły należy uzgodnić z Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach.
g) Szczegółowy zakres robót zostanie ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym na podstawie dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wytycznych Zamawiającego i będzie stanowił załącznik do umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram do akceptacji w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany aktualizować harmonogram na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni i przedstawiać go Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany postanowień umowy w formie aneksu.
5. Kryteria stosowane w celu oceny równoważności opisano w Rozdziale III pkt 5 SWZ.
6. Warunki płatności: wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i będzie płatne w trzech transzach, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i faktycznym stopniem zaawansowania prac, potwierdzonym przez Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy, zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy – załącznik nr 5 do SWZ. Faktury Wykonawcy za wykonane roboty zostaną zapłacone w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru częściowego/końcowego bez wad istotnych podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego. Załącznikami do faktury, stanowiącymi podstawę do zapłaty wynagrodzenia są również oświadczenia ewentualnych podwykonawców i Wykonawcy o bieżącym/całkowitym rozliczeniu finansowym z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami w ramach przedmiotowej inwestycji wraz z dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robot budowlanych.
7. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy w sporządzeniu oferty i wyliczeniu ceny ryczałtowej przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien sprawdzić przedmiar z dokumentami zamówienia na etapie przygotowania oferty i wycenić wszystkie prace określone w dokumentacji, w tym na rysunkach projektowych. W przypadku wykrycia na etapie przygotowywania oferty niezgodności pomiędzy dokumentacją, a przedmiarami, Wykonawca powinien zwrócić się drogą elektroniczną do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie. Wykonawca powinien uwzględnić odpowiedzi Zamawiającego i odpowiednio je wycenić. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni odpowiedzi Zamawiającego, ponosi ryzyko takiego działania i będzie zobowiązany do wykonania wszystkich prac wynikających z odpowiedzi w ramach ceny ryczałtowej. Do dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy w formie uproszczonej oraz szczegółowej.
8. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, maksymalnie 72 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w Rozdziale XXI SWZ.
9. Obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy określono w Rozdziale III pkt 9 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314310-7 - Układanie kabli

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
2. Ewentualne roboty będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, określonego w Rozdziale III pkt 2 SWZ, w tym między innymi na wykonaniu większego zakresu robót remontowych, wykończeniowych, instalacyjnych, montażowych, itp.
3. Ewentualne zamówienie może zostać udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe, a Strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania zamówienia podobnego.
4. Zamawiający przewiduje, że wartość zamówienia podobnego może wynieść maksymalnie do 80 000 zł netto.
5. Zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp może zostać udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego na zasadach określonych w ustawie Pzp i po spełnieniu ustawowych przesłanek, w trybie właściwym dla wartości zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert:
Cena – 60 %
Gwarancja – 40 %
Ocena ogólna danej oferty polegać będzie na zsumowaniu punktów (przyjmuje się, że 1% = 1 punkt) wyliczonych w poszczególnych kryteriach:
P = C + G
gdzie:
P – łączna liczba punktów otrzymanych przez ofertę
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „CENA”
G – ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „GWARANCJA”
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i gwarancji t.j. otrzyma największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Sposób oceny ofert według ustalonych kryteriów:
1. Cena ofertowa brutto za realizację całego zamówienia – max 60 pkt.
Punkty przyznane za kryterium „CENA” będą liczone według następującego wzoru:
C = (C najniższa : C badana) x 60
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „CENY”,
C najniższa – cena najniższa (z VAT) zaoferowana w postępowaniu spośród ofert ocenianych
C badana – cena (z VAT) podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – max 40 pkt.
Punkty przyznane za kryterium „GWARANCJA” będą liczone według następującego wzoru:
G = (G badana : G najdłuższa) x 40
gdzie:
G – ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „GWARANCJI”
G badana – okres gwarancji podany przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany
G najdłuższa – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród ofert ocenianych
UWAGI:
1) Podany przez Wykonawcę w formularzu oferty okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia musi być wyrażony w pełnych miesiącach.
2) Minimalny okres gwarancji jaki musi być zaoferowany przez Wykonawcę - 60 miesięcy.
3) Maksymalny okres gwarancji jaki może być zaoferowany przez Wykonawcę – 72 miesiące.
4) W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie żadnej opcji dotyczącej gwarancji, Zamawiający przyjmie gwarancję minimalną.
5) W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie termin gwarancji krótszy niż 60 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z zapisami niniejszej specyfikacji.
6) W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie termin gwarancji dłuższy niż 72 miesiące, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zadeklarował dłuższy niż oczekiwany przez Zamawiającego termin gwarancji, jednak przyzna Wykonawcy punkty w kryterium „GWARANCJA” liczone jak dla terminu 72 miesiące.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 112 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykażą:
1) Należyte wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości tych robót minimum 200 000,00 zł brutto każda.
2) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
a) minimum jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) minimum jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wg zał. nr 3 do SWZ, z załączeniem:
2) dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz oferty wygenerowany przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”,
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w trybie art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg zał. nr 1 do SWZ,
4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wg zał. nr 2 do SWZ.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostąp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3) i 4) (wg załącznika 1 i 2 do SWZ) także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie nr: 04 1050 1142 1000 0023 4376 3799 z dopiskiem „wadium”.
4. Dla Zamawiającego dokumentem potwierdzającym dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego). Za skuteczność operacji finansowo – bankowych odpowiada Wykonawca.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 lit b-d SWZ Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika lub przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu wadialnego musi wynikać, że zabezpiecza ono ofertę złożoną przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
9. Przedłużenie terminu związania ofert jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
10. Pozostałe wymagania dotyczące wadium określa Rozdział XIV SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami, itp).
2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4) Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
5) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 ppkt 3) i 4) (wg załącznika 1 i 2 do SWZ) składa odrębnie każdy z Wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek doświadczenia zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy przynajmniej jeden z Wykonawców wykaże, że należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane. Niedopuszczalne jest łączenie liczby wykonanych robót przez różnych Wykonawców, aby uzyskać wymaganą liczbę minimum 2 robót (analogicznie w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby).
8) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ. Projektowane postanowienia umowy są wiążące i nie podlegają negocjacjom. Wykonawca akceptuje postanowienia umowy składając oświadczenie na formularzu ofertowym.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.