eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa artykułów chemii gospodarczej w tym profesjonalnej na okres 1 roku.Ogłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów chemii gospodarczej w tym profesjonalnej na okres 1 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kancelaria Sejmu

1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Inwestycyjno-Techniczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001103340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 4/6/8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-902

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro-zam@sejm.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sejm.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Kancelaria Sejmu

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Obsługa Sejmu i jego organów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów chemii gospodarczej w tym profesjonalnej na okres 1 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94c2261f-ff88-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241119

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00146805/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa artykułów chemii gospodarczej, w tym profesjonalnej na okres 1 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-94c2261f-ff88-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt VIII Rozdziału I SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt XX Rozdziału I SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z pkt XX Rozdziału I SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BIT.ZP.3021.16.2023.MS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 230894,40 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część A - Artykuły chemii gospodarczej i profesjonalnej

4.2.5.) Wartość części: 150894,60 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39831000-6 - Preparaty piorące

39831210-1 - Detergenty do zmywarek

39831240-0 - Preparaty czyszczące

39831250-3 - Roztwory myjące

39831300-9 - Środki do czyszczenia podłóg

39831600-2 - Środki do czyszczenia toalet

39832000-3 - Produkty do zmywania naczyń

39811000-0 - Preparaty do odświeżania powietrza w pomieszczeniach

39812000-7 - Pasty i kremy

39813000-4 - Pasty i proszki czyszczące

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

14430000-4 - Sól warzona i czysty chlorek sodu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt XIV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część B - Profesjonalne artykuły do mycia i czyszczenia urządzeń gastronomicznych

4.2.5.) Wartość części: 80000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39831210-1 - Detergenty do zmywarek

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39830000-9 - Środki czyszczące

39831250-3 - Roztwory myjące

39831000-6 - Preparaty piorące

39831300-9 - Środki do czyszczenia podłóg

39831600-2 - Środki do czyszczenia toalet

39832000-3 - Produkty do zmywania naczyń

39811000-0 - Preparaty do odświeżania powietrza w pomieszczeniach

39812000-7 - Pasty i kremy

39813000-4 - Pasty i proszki czyszczące

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

14430000-4 - Sól warzona i czysty chlorek sodu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt XIV Rozdziału I SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas naprawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 2 do SWZ;
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
1) kart produktu lub kart charakterystyk lub innych dokumentów zawierających informacje indywidualizujące zaoferowane artykuły, a w szczególności określające ich parametry techniczne i użytkowe – do wszystkich produktów w części B postępowania, a w części A w przypadku zaoferowania artykułów równoważnych
Dokumenty powinny być jednoznacznie oznakowane: poprzez podanie nazwy części (A lub B) i numeru pozycji artykułu, zgodnego z numeracją zawartą w Rozdziale II SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” - odpowiednio dla danej części postępowania,
2) pozwolenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. o Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE L 167 z 27.06.2012, s. 1), zezwolenia na handel równoległy wydanego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r., poz. 24 t.j.) albo pozwolenia na obrót wydanego zgodnie z art. 16 ww. ustawy – dla każdego zaoferowanego w części B produktu biobójczego, to jest pozycje nr: 5, 7 i 10.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne (zgodnie z art. 107 Pzp).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z Formularzem oferty zamieszczonym w Rozdziale III SWZ i zawierać „Formularz asortymentowo-cenowy” (odpowiednio dla każdej z części). Załączniki nr 1A i 1B do Formularza oferty „Formularz asortymentowo-cenowy” stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu.
2. Zamawiający nie posługuje się interaktywnym formularzem oferty przewidzianym przez Platformę e- Zamówienia.
3. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (o którym mowa w pkt V.1 SWZ);
2) oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna;
3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) wraz z dokumentami, z których wynika prawo do podpisania oferty (KRS/CEDIG lub inny właściwy rejestr);
4) oświadczenie konsorcjum, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) dokumenty rejestrowe lub wskazanie skąd zamawiający ma pobrać je samodzielnie;
6) przedmiotowe środki dowodowe:
karty produktu lub karty charakterystyk lub inne dokumenty zawierających informacje indywidualizujące zaoferowane artykuły a w szczególności określające ich parametry techniczne i użytkowe. Dokumenty powinny być jednoznacznie oznakowane: poprzez podanie nazwy części
(A lub B) i numeru pozycji artykułu, zgodnego z numeracją zawartą w Rozdziale II SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” - odpowiednio dla danej części postępowania – w przypadku zaoferowania artykułów równoważnych.
b) pozwolenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. o Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE L 167 z 27.06.2012, s. 1), zezwolenia na handel równoległy wydanego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r., poz. 24 t.j.) albo pozwolenia na obrót wydanego zgodnie z art. 16 ww. ustawy – dla każdego zaoferowanego w części B produktu biobójczego, to jest pozycje nr: 5, 7 i 10.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

w części A postępowania - 2000 zł
w części B postępowania 1000 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z pkt VI Rozdziału I SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy zawartymi w Rozdziale IV SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.