eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Malbork › Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: Modernizacja zespołu boisk sportowych (...) w ramach projektu "Moje Boisko - ORLIK 2012" (...)Ogłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą
rozliczenia budowy dla zadania pn.: Modernizacja zespołu boisk
sportowych (...) w ramach projektu „Moje Boisko – ORLIK 2012” (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT MALBORSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192644731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Słowiański 17

1.5.2.) Miejscowość: Malbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 556460427

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.sikorska@powiat.malbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.malbork.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą
rozliczenia budowy dla zadania pn.: Modernizacja zespołu boisk
sportowych (...) w ramach projektu „Moje Boisko – ORLIK 2012” (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa3e5339-ff93-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240876

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023262/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: Modernizacja zespołu boisk sportowych (...) w ramach projektu „Moje Boisko – ORLIK 2012” (...)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – edycja 2022

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl.
2. Oferty, oświadczenia, sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się jednym z poniższych
sposobów:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,
- elektronicznym podpisem osobistym.
3. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń
lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych, jak również sposób ich
sporządzenia określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
4. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie
zakupowej https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl
W zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego znajduje się szczegółowa instrukcja odnoście założenia konta przez
Wykonawcę (Instrukcja_OnePlace_Wykonawca).
6. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego Rozdziału;
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Powiatu Malborskiego:
https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
4) Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww.
potwierdzeniu.
5) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w dokumencie Intrukcja_Wykonawca dostępnym w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego.
Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zawarte są w SWZ, w szczególności w Rozdziale 8 SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna (Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą) zawarte są w Rozdziale 24 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna (Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą) zawarte są w Rozdziale 24 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.272.23.2023.MS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 20629,51 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: Modernizacja zespołu boisk sportowych budowanych w ramach projektu „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku, Aleja Wojska Polskiego nr 502, będącej przedmiotem zamówienia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2023 pod numerem 2023/BZP 00230849/01 oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego
w zakładce Zamówienia Publiczne oznaczonego sygnaturą postępowania ZZP.272.22.2023.MS oraz na Platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem:
https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl/pn/powiat-malbork/demand/notice/public/95000/details?folder=0001&
Przedmiot zamówienia udzielony jest w całości (bez podziału na Części).
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w szczególności w dokumentacji oraz w Projekcie umowy do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagą:
A Liczba punktów uzyskanych w kryterium – cena oferty 60;
B Liczba punktów uzyskanych w kryterium – doświadczenie inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej 40.
LP Liczba wszystkich punktów uzyskanych przez ofertę badaną 100.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą z największą ilością uzyskanych punktów ofertę obejmującą realizację całości zamówienia, stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia na podstawie poniższego wzoru:

LP = A + B

Szczegółowy opis sposobu oceny ofert zawarty jest w rozdziale 16 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
• art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp,
• art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 129).

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania zamówienia:

Funkcja -
Inspektor nadzoru robót branży konstrukcyjno- budowlanej – 1 osoba
Minimalne wykształcenie i doświadczenie
- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- doświadczenie:
którzy nadzorowali w przeciągu ostatnich 10 lat, co najmniej jedną budowę /remont, o wartość co najmniej 500.000 zł brutto każda, tożsamą z przedmiotowym zakresem robót tj. boisk sportowych ze sztucznymi nawierzchniami.

Funkcja -
Inspektor nadzoru robót branży instalacji elektrycznej – 1 osoba
Minimalne wykształcenie i doświadczenie
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
- w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
- i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
- doświadczenie w nadzorowaniu
co najmniej jednej roboty, o wartość co najmniej 30.000 zł brutto każda,
tożsamych z przedmiotowym zakresem robót instalacji elektrycznych tj. wymiana / montaż opraw oświetleniowych na słupach o wysokości 12 m.

UWAGA:
Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk dla w/w ekspertów pod warunkiem łącznego spełniania wymagań Zamawiającego dla tych osób. Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowisk, o których mowa powyżej (w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia), dla których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, Zamawiający rozumie lata czynne zawodowo przepracowane na danym stanowisku w łącznym okresie.
Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
Wykonawca powinien zapewnić kluczowym specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do wykonania kontraktu na roboty. Wynagrodzenie ww. personelu musi zostać uwzględnione w cenie ofertowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dobór personelu dodatkowego.
Wszystkie ww. osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy.
W ramach formalności jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę po wyborze oferty, Zamawiający żąda przedłożenia, przed podpisaniem umowy, stosownych uprawnień /dokumentów uprawniających do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osób wskazanych w tabeli.
Wykonawca w celu uzyskania punktów w kryterium B oceny ofert, musi wykazać się doświadczeniem osób wskazanych powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zastała najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
2) w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
a) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
(Zamawiający odstąpi od wezwania w sytuacji, gdy Wykonawca zaznaczy w Oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, iż pozwala samodzielnie pobrać wymagany dokument Zamawiającemu).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
− dokumenty, o których mowa w pkt 2) składa każdy z Wykonawców.

2. Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji, o których mowa powyżej - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
3) Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zastała najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
1) w odniesieniu do spełnienia warunku udziału w postępowaniu
– zdolności technicznej lub zawodowej
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SWZ);

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
− dokumenty, o których mowa w pkt 1) Wykonawcy mogą złożyć wspólnie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

ETAP 1
1. Dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć:
1) Wypełniony Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ)
Oświadczenie składają odrębnie:
- Wykonawca,
- Podmiot udostępniający zasoby, w zakresie w jakim go dotyczy
- każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
– jeśli dotyczy (wzór - załącznik nr 3 do SWZ).
4) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów
– jeśli dotyczy (wzór – załącznik nr 4 do SWZ).
5) Dowody, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności
– jeśli dotyczy.
6) Pełnomocnictwo
- w przypadku składania oferty wspólnej - pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie,
- pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,
- Pełnomocnictwa, określające rodzaj i zakres czynności, które może realizować pełnomocnik muszą być w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby/osób udzielającej/cych pełnomocnictwa, bądź kopii notarialnej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym notariusza.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 Etap 1 i 2 pkt 2) niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty, te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 58 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.
6. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
7. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
8. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
3) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.
9. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą,
co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
10. Wszelka korespondencja prowadzona przez Zamawiającego będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w Projekcie umowy (stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ).
2. Strony przed zawarciem umowy mogą uzupełnić lub zmodyfikować Projekt umowy w zakresie, który nie został określony w ofercie, np. kwestie organizacyjno-porządkowe.
3. Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem okoliczności opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia i w Projekcie umowy.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
5. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie mogą być podstawą roszczenia Wykonawcy o dokonanie zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełen tytuł zamówienia (skrócony w tytule ogłoszenie z uwagi na ograniczenia ilości znaków) brzmi:
Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego
z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.:
Modernizacja zespołu boisk sportowych budowanych
w ramach projektu „Moje Boisko – ORLIK 2012”
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku,
Aleja Wojska Polskiego nr 502

Przewidywany termin realizacji zamówienia uzależniony jest od terminu rozstrzygnięcia
i zawarcia umowy oraz okresu jej całkowitej realizacji w postępowaniu będącym przedmiotem nadzoru (ZZP.272.22.2023.MS).
Dla ww. postępowania przewidywany termin realizacji zamówienia obejmuje okres do 31.10.2023 r.
Uwagi:
Każdy z branżowych Inspektorów nadzoru powinien nadzorować roboty budowlane w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru lecz nie rzadziej niż:
a) co najmniej trzy razy w tygodniu obecność na budowie inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej;
b) co najmniej raz w tygodniu uczestnictwo wszystkich inspektorów nadzoru w Radzie Budowy;
c) oraz na każde żądanie Zamawiającego w sytuacjach wyjątkowych, niezwłocznie, gdy obecność Inspektora będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia pisemnego np. e’mail lub ustnego np. telefonicznego .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.