eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Batowice › Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Miękinia"Ogłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Miękinia”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATU KRAKOWSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351579270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karola Wojtyły 106

1.5.2.) Miejscowość: Batowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-086

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 126221010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdpk.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpk.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Drogownictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Miękinia”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c19ee869-ff8a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240781

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c19ee869-ff8a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zp@zdpk.krakow.pl (nie dotyczy składania ofert) Przesyłane dokumenty muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
• administratorem Państwa danych osobowych jest: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego; ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice;
• Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wyznaczeniem granic pasa drogowego dla zadania: Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Krasieniec Stary, 2146K w miejscowości Krasieniec Stary oraz 2146K w miejscowości Damice", prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa PZP”;
• odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
• Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
• obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy PZP;
• w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, oraz art. 19 ust. 3 ustawy PZP;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwa, że przetwarzanie danych
osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w
związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W przypadku, gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych
zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16
rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/261/32/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej bez zakresu części projektu wykonawczego, wraz z wyznaczeniem granic pasa drogowego dla zadania pn.: „Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Miękinia” w zakresie: przebudowy i/lub rozbudowy drogi powiatowej 2125K wraz z budową chodnika i wykonaniem odwodnienia drogi powiatowej, nawierzchni asfaltowej, przepustów pod drogą powiatową oraz istniejących zjazdów.
2. Zakres rzeczowy:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej (dalej: ‘Dokumentacja projektowa’) przebudowy i/lub rozbudowy drogi powiatowej nr 2125K w Miękini w zakresie przebudowy i/lub rozbudowy drogi powiatowej 2125K wraz z budową chodnika wykonaniem odwodnienia drogi, nawierzchni asfaltowej, przepustów pod drogą powiatową, istniejących zjazdów oraz uzyskanie niezbędnych warunków, uzgodnień i opinii, decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych lub wykonaniem zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz pozyskania innych decyzji administracyjnych jeżeli okażą się niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy,
2) Zakres rzeczowy zadania ostatecznie zostanie potwierdzony na podstawie Koncepcji projektowej (wariant 1) stanowiącej załącznik do OPZ, (dalej: ‘Koncepcja’) wykonaniu badań geologicznych przez Wykonawcę oraz przeprowadzonej wizji lokalnej, która uwzględnieni szczegółowo warunki charakterystyki terenu i ewentualne niezgodności i przeszkody w zakresie Przedmiotu umowy,
3) W ramach zlecenia należy uwzględnić między innymi:
a. opracowanie kompleksowego projektu przebudowy i/lub rozbudowy odwodnienia drogi powiatowej (przedstawienia rozwiązań obejmujących budowę kanalizacji opadowej, rozwiązania umocnienia rowów, zbiorników retencyjnych (jeśli będą konieczne) z uwzględnieniem odprowadzenia wód do odbiornika),
b. wykonanie badań geologicznych i w zależności od ich wyników zaprojektowanie konstrukcji drogi powiatowej spełniające parametry drogi dla klasy drogi „Z”,
c. uzyskania szerokości jezdni dla klasy drogi „Z”,
d. rozbudowę istniejących przepustów pod drogą,
e. przejścia dla pieszych należy projektować zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury,
f. zakres inwestycji: na podstawie koncepcji jak dla wariantu nr 1.
4) Dla zadania należy wyznaczyć granice pasa drogowego wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 roku.
5) W przypadku realizacji robót budowlanych na podstawie decyzji ZRID – Wykonawca zleci na własny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, czynności wyznaczenia lub odtworzenia i trwałej stabilizacji tych punktów granicznych granic działek, których przebieg jest tożsamy z granicą stanowiącą granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione znaki graniczne należy przekazać w terenie przedstawicielowi Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

6) Zamawiający dopuszcza zadania według procedury umożliwiającej realizację zadania wg. schematu:
a. zakres możliwy do realizacji w ramach zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, zaświadczeniem o skutecznym przyjęciu zgłoszenia oraz pisemnym oświadczeniem, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
b. pozostały zakres wraz z właściwą ostateczną decyzją administracyjną umożliwiającą realizację inwestycji drogowej.
3. Parametry:
Elementy przebudowywanych dróg powiatowych należy zaprojektować zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie dla drogi klasy Z.
Parametry techniczne przedmiotu zamówienia
- klasa techniczna – droga klasy „Z”
- dopuszczalny nacisk osi pojazdu – 115 kN/oś
- kategoria ruchu - KR3
- szerokość jezdni , poboczy i chodników : zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późniejszymi zmianami).
4. Szczegółowy zakres wymagań dotyczących wykonania zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie usług podobnych do określonych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego zgodnego z jego przedmiotem, do kwoty 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Podstawą negocjacji warunków umownych będą zapisy nie odbiegające w sposób istotny od istotnych postanowień umownych

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres posiadania uprawnień do projektowania projektanta drogowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2) Posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonania określonej działalności zawodowej jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań..
3) Zdolności technicznej i zawodowej.
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:
3.1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum jeden projekt budowlany budowy lub przebudowy drogi w zakresie budowy chodnika z kanalizacją wraz z zaprojektowaniem warstw konstrukcji nawierzchni jezdni o długości nie mniejszej niż 0,5 km oraz uzyskał stosowne uzgodnienia, zaświadczenia i właściwe decyzje administracyjne.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca złoży „Wykaz usług” - załącznik nr 4 SWZ wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
3.2) projektantem drogowym posiadającym wyższe wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, 2 letnie doświadczenie (liczone od uzyskania uprawnień) zawodowe w projektowaniu drogowym,
3.3) projektantem sieci sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 2 letnie doświadczenie (liczone od uzyskania uprawnień) zawodowe w projektowaniu w zakresie sieci sanitarnych,
3.4) projektantem instalacji elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektroenergetycznej w zakresie sieci elektrycznych bez ograniczeń, 2 letnie doświadczenie (liczone od uzyskania uprawnień) zawodowe w projektowaniu w zakresie sieci elektrycznych,
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób – załącznik nr 3 do SWZ.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) (dokument składany na
wezwanie z art. 274 ust. 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Z 2020 r. poz. 1076 i
1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
2) (dokument składany na wezwanie z art. 274 ust. 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem.
3) (dokument składany na wezwanie z art. 274 ust. 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający
żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) (dokument składany na wezwanie z art. 274 ust. 1) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w
przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) (dokument składany na wezwanie z art. 274 ust. 1) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - załącznik nr 4,
Wykonawca w wykazie wskaże usługi określone w warunku dot. posiadania wiedzy i doświadczenia (Rozdział II pkt 6, ppkt 2). W
przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi, wskazane w wykazie usług, zostały wcześniej wykonane,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w niniejszym punkcie.
2) (dokument składany na wezwanie z art. 274 ust. 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, odpowiedzialnych za realizację usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 3 do SWZ. (W przypadku wykazania osób
udostępnionych Wykonawcy przez inne podmioty należy dołączyć do w/w załącznika pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
udostępnienia tych osób).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z Rozdziałem VIII pkt 4 SWZ:
Do oferty należy , oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ), (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu), zobowiązanie udostępnienia zasobów –
zał. nr 7 do SWZ, oraz (w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna) Oświadczenie dotyczące zwrotu wadium (załącznik nr 8 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 5 000,00 PLN. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna Wykonawca winien złożyć załącznik nr 8 do SWZ – Oświadczenie dotyczące zwrotu wadium

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy na podstawie art. 455 ustawy PZP oraz zapisów istotnych postanowień umowy
(zał. nr 5 do SWZ). Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obydwie strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.