eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Hali Widowiskowo - Sportowej ul. Sportowa 3-5 w Gnieźnie.Ogłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Hali Widowiskowo - Sportowej ul. Sportowa 3-5 w Gnieźnie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO GNIEZNO

1.3.) Oddział zamawiającego: Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630189018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: UL. BŁ. JOLENTY 5

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 614248600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gosir.gniezno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gosir.gniezno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1fa8e934-c739-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Hali Widowiskowo - Sportowej ul. Sportowa 3-5 w Gnieźnie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fa8e934-c739-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240612

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041314/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PRZY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY UL. SPORTOWEJ 3-5 W GNIEŹNIE.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143336

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSiR-DTiT-TP-5-2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 222885,66 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie robót instalacyjnych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci energetycznej mikro instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 3-5 w Gnieźnie o łącznej mocy 50 kW.
Zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie systemu modułów fotowoltaicznych o mocy 50,00 kWp, wytwarzających energię elektryczną, zainstalowanych na konstrukcji wsporczej na gruncie Hala Sportowa Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie, ul Sportowa 3-5 (teren przyległy do budynku Starej Hali Sportowej) na działce ewidencyjnej o numerze 20/30 ark. 9

4.5.3.) Główny kod CPV: 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45000000-7 - Roboty budowlane

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09330000-1 - Energia słoneczna

51112100-1 - Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii elektrycznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 222885,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 352518,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 222885,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EL-VAR Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 388608844

7.3.3) Ulica: Szkolna 17

7.3.4) Miejscowość: Rzeszotary

7.3.5) Kod pocztowy: 59-222

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 222885,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.