eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń online z zakresu funduszy unijnychOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń online z zakresu funduszy unijnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Łódzkie

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472071715

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Piłsudskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-051

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp.info@lodzkie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń online z zakresu funduszy unijnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-411912f0-fa16-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240566

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000638/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Usługi szkoleniowe Szkolenia z zakresu funduszy unijnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, nazwy projektów znajdują się w Informacjach dodatkowych niniejszego ogłoszenia.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/umwl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/umwl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewnionych przez platformę służącą do obsługi procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwaną dalej Systemem.
System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/umwl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ASI.272.35.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń online
z zakresu funduszy unijnych:
Część 1:
1. „Kwalifikowalność wydatków w perspektywie 2021-2027”
2. „Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi”
3. „Zasady rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2021-2027”

4.2.6.) Główny kod CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 60 %
Jakość szkolenia 15 %
Doświadczenie trenera 25 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość szkolenia

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń online
z zakresu funduszy unijnych
Część 2:
1. „Kontrola finansowa w projektach unijnych w perspektywie 2021-2027”
2. „Nieprawidłowości w projektach unijnych”

4.2.6.) Główny kod CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 60 %
Jakość szkolenia 15 %
Doświadczenie trenera 25 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość szkolenia

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń online
z zakresu funduszy unijnych
Część 3:
1. „Nowa perspektywa finansowa 2021-2027”
2. „Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE”
3. „Zamknięcie perspektywy finansowej 2014-2020”

4.2.6.) Główny kod CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 60 %
Jakość szkolenia 15 %
Doświadczenie trenera 25 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość szkolenia

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
A. w okresie ostatnich trzech lat* przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał,
zrealizował (zakończył) co najmniej 3 szkolenia/warsztaty.
*Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Warunek jest jednakowy w przypadku składania oferty na jedną, dwie lub trzy części zamówienia
B. dysponuje lub będzie dysponował zespołem, w skład którego wchodzić będą co najmniej:
1) jedna osoba pełniąca funkcję Trenera, która w okresie ostatnich trzech lat* przed upływem terminu składania ofert, przeprowadziła co najmniej dziesięć (10) szkoleń/warsztatów z zakresu funduszy unijnych.
*Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Warunek jest jednakowy w przypadku składania oferty na jedną, dwie lub trzy części zamówienia
2) Kierownik Projektu Wykonawcy odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące z Zamawiającym, który w okresie ostatnich 3 lat* przed upływem składania ofert, odpowiadał za zarządzanie organizacją:
W zakresie części 1:
- 3 szkoleń/warsztatów o łącznej liczbie przeszkolonych osób nie mniejszej niż 105 osób
W zakresie części 2:
- 2 szkoleń/warsztatów o łącznej liczbie przeszkolonych osób nie mniejszej niż 45 osób
W zakresie części 3:
- 3 szkoleń/warsztatów o łącznej liczbie przeszkolonych osób nie mniejszej niż 40 osób

Dla spełnienia ww. warunków Wykonawca wskazuje w ramach danej części dwie osoby. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia mogą to być te same dwie osoby. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji Trenera i Kierownika Projektu Wykonawcy
*Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Uwaga:
Wykonawca wskazuje w tabeli Wykazu osób (Załącznik nr 3 do SWZ) opis kwalifikacji zawodowych i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia w ramach danej części; w przypadku Trenera ma to być ta sama osoba, którą Wykonawca w ramach danej części wskazał w tabeli Formularza ofertowego w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt. XX.3.SWZ.
W przypadku, gdyby nastąpiła konieczność dokonania zmiany trenera wskazanego w złożonej przez Wykonawcę ofercie, a zmiany tej nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o zaistniałej sytuacji. Jeżeli Zamawiający uzna, że przyczyna zmiany trenera jest uzasadniona, wówczas Wykonawca musi przedstawić kandydaturę trenera o kwalifikacjach zgodnych z wymogami zawartymi w SWZ w punkcie dotyczącym warunków udziału w postępowaniu, opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz punkcie dotyczącym kryterium oceny ofert – innego niż wskazany w ofercie. Zmiana trenera może nastąpić tylko wtedy, kiedy Zamawiający wyrazi na nią zgodę. Zmiana taka nie wymaga formy aneksu do umowy.
W przypadku, gdyby nastąpiła konieczność dokonania zmiany Kierownika Projektu Wykonawcy wskazanego w złożonej przez Wykonawcę ofercie, a zmiany tej nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o zaistniałej sytuacji. Jeżeli Zamawiający uzna, że przyczyna zmiany Kierownika Projektu Wykonawcy jest uzasadniona, wówczas Wykonawca musi przedstawić kandydaturę trenera o kwalifikacjach zgodnych z wymogami zawartymi w SWZ w punkcie dotyczącym warunków udziału w postępowaniu, opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków– innego niż wskazany w ofercie. Zmiana Kierownika Projektu Wykonawcy może nastąpić tylko wtedy, kiedy Zamawiający wyrazi na nią zgodę. Zmiana taka nie wymaga formy aneksu do umowy.
Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio z usunięcia lub wymiany osób, wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt A musi spełnić samodzielnie jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Analogicznie w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu trzeciego celem wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt A – to podmiot trzeci samodzielnie ma spełniać ww. warunek udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w SWZ.
Uwaga: w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców z osobna.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda:
- wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, w tym np. oświadczenie wykonawcy; wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ
- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
*okres 3 lat jest liczony wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz usług (patrz pkt A ) dotyczy usług, w których wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie dodatkowego doświadczenia trenera w ramach części, na którą składana jest oferta.
Informacje te nie będą podlegały uzupełnieniu.
Szczegółowe wymogi co do powyższego środka wskazane zostały w pkt XX SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ (oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
Uwaga: w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców z osobna. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, Wykonawca przedstawia także oświadczenie o którym mowa powyżej podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy),
c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (jeśli dotyczy),
d) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik nr 7 do SWZ (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (np.lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców lub w kopii potwierdzonej notarialnie, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez notariusza oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej wykonawców.
Pełnomocnictwo to powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Przykładowy wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 5 do SWZ
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym
w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim wypadku zobowiązani są do złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt XVI ust. 3 d) SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/umwl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach:
Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , Fundusz Sprawiedliwej Transformacji)
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin wykonania zamówienia.
Część 1:
1. „Kwalifikowalność wydatków w perspektywie 2021-2027”
Termin szkolenia: Szkolenie odbędzie się w terminie trzech miesięcy od daty zawarcia umowy (preferowany termin - II poł. sierpnia – listopad), jednak później niż do końca 2023 roku
2. „Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi”
Termin szkolenia: Szkolenie odbędzie się w terminie trzech miesięcy od daty zawarcia umowy (preferowany termin - II poł. sierpnia – listopad), jednak później niż do końca 2023 roku
3. „Zasady rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2021-2027”
Termin szkolenia: Szkolenie odbędzie się w terminie trzech miesięcy od daty zawarcia umowy (preferowany termin - II poł. sierpnia – listopad), jednak później niż do końca 2023 roku
Część 2:
1. „Kontrola finansowa w projektach unijnych w perspektywie 2021-2027”
Termin szkolenia: Szkolenie odbędzie się w terminie trzech miesięcy od daty zawarcia umowy (preferowany termin - II poł. sierpnia – listopad), jednak później niż do końca 2023 roku
2. „Nieprawidłowości w projektach unijnych”
Termin szkolenia: Szkolenie odbędzie się w terminie trzech miesięcy od daty zawarcia umowy (preferowany termin - II poł. sierpnia – listopad), jednak później niż do końca 2023 roku
Część 3:
1. „Nowa perspektywa finansowa 2021-2027”
Termin szkolenia: Szkolenie odbędzie się w terminie trzech miesięcy od daty zawarcia umowy (preferowany termin - II poł. sierpnia – listopad), jednak później niż do końca 2023 roku
2. „Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE”
Termin szkolenia: Szkolenie odbędzie się w terminie trzech miesięcy od daty zawarcia umowy (preferowany termin - II poł. sierpnia – listopad), jednak później niż do końca 2023 roku
3. „Zamknięcie perspektywy finansowej 2014-2020”
Termin szkolenia: Szkolenie odbędzie się w terminie trzech miesięcy od daty zawarcia umowy (preferowany termin - II poł. sierpnia – listopad), jednak później niż do końca 2023 roku.
Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną lub kilka lub wszystkie części zamówienia
Pozostałe informacje dot. postępowania, których ze względu na ograniczoną liczbę znaków poszczególnych sekcji
niniejszego formularza, nie można było w nim umieścić, znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z
załącznikami udostępnianej na stronie https://portal.smartpzp.pl/umwl do której prowadzi przekierowanie ze strony
www.bip.lodzkie.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.